–Kanteldecennium 5: Criminaliteit en Rechtshandhaving

Dit hoofdstuk bestaat uit verschillende delen die afzonderlijk gelezen kunnen worden

Rechtshandhaving betekent dat de burger wetten en regels moet naleven waarop wordt toegezien en gecontroleerd. Het belang ervan voor onze rechtsstaat komt tot uitdrukking in het wapenschild, met het beeld van twee leeuwen en de tekst ‘Je maintiendrai’ oftewel ‘Ik zal handhaven’. In het civiele recht kan handhaving, zoals naleving van bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek, door sancties of juridische actie worden afgedwongen. Bij het strafrecht en bijzondere wetgeving op onder andere het gebied van belastingrecht, voedselwetten, regels voor het transport en sociale wetgeving zien de overheid en opsporingsorganisaties erop toe dat het recht wordt nageleefd, door preventie, controle en opsporing. Handhaving gebeurt door algemene opsporingsambtenaren (Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee) en buitengewone opsporingsambtenaren (inspecties, autoriteiten en BOA’s). De coronapandemie heeft de burgers nadrukkelijk gewezen op de belangrijke rol van BOA’s. Zij sporen bepaalde strafbare feiten op en vullen zo politie en marechaussee aan bij de handhavingstaken. BOA’s hebben opsporingsbevoegdheden die samenhangen met hun functie, die meestal beperkt zijn tot één bepaald werkterrein. Denk bijvoorbeeld aan jachtopziener, milieu-inspecteur, sociaal rechercheur of parkeerwachter. Als de regels worden overtreden kan het Openbaar Ministerie (OM) een vervolging instellen en vervolgens een schikking treffen of strafbare feiten aan de rechter voorleggen. Die oordeelt en legt eventueel een sanctie op. De Grondwet is de basis van ons rechtssysteem waarop de zogenaamde scheiding der machten of Trias Politica is gebaseerd. Dat houdt in dat de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht strikt gescheiden zijn. Wetten die voortvloeien uit de Grondwet noemen we organieke wetten. Ook zijn er wetten gebaseerd op internationale verdragen, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG), Europese regels waarin onderwerpen als privacy en digitale ontwikkelingen zijn geregeld (zie ook hoofdstuk 4). Om zo’n EU Verordening rechtskracht (jurisdictie) te geven in ons land is er een korte wet ingevoerd, de Uitvoeringswet AVG. Toezicht en handhaving berusten bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ik herinner mij uit mijn werkzame leven bij de politie en een inspectiedienst dat we in de zeventiger jaren bij grensoverschrijdend vervoer al handhaafden op Europese regels, bijvoorbeeld voor de rust- en rijtijden van beroepschauffeurs. Een van de snelst groeiende vormen van criminaliteit is computercriminaliteit, zoals computervredebreuk (hacking) en identiteitsfraude die voor politie en bijzondere opsporingsdiensten relevant zijn voor het toezicht, bijvoorbeeld door datalekken. Cybercriminaliteit is strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. In 2016 werd het rapport ‘Handelen naar waarheid’ uitgebracht over het functioneren van de politie, waarin een belangrijke conclusie mij aansprak. Uit de vele gevoerde gesprekken en literatuur rijst volgens de opstellers van het rapport de conclusie op, ‘dat de opsporing in het algemeen over een te gering verandervermogen beschikt om als organisatie de huidige en toekomstige uitdagingen aan te kunnen’. Vervolgens wordt een aantal interne knelpunten opgesomd (1). Deze algemene conclusie is zo belangrijk, omdat onze samenleving steeds dynamischer wordt en voortdurend verandert. In het tv-programma Buitenhof van 7 maart 2021 uitte minister van Justitie Grapperhaus zijn zorgen over de toegenomen druk op de rechtsstaat. Als belangrijke oorzaken verwees hij onder andere naar de bezuinigingen bij politie en justitie, die sinds de financiële crisis zijn doorgevoerd. Justitie wordt volgens hem gemangeld door de enorme uitgaven voor zorg en sociale uitkeringen. In dit hoofdstuk ga ik in op twee belangrijke aspecten van de rechtshandhaving, namelijk de algemene opsporingsambtenaren bij politie en marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) voornamelijk werkzaam bij gemeentes, inspecties en autoriteiten. Ik maak deze scheiding omdat ik in beide sectoren jarenlang werkzaam was en er de afgelopen decennia diverse boeken en publicaties over schreef.  Zie ook andere publicaties die ik schreef voor deze website -Rechtshandhaving en criminaliteit: actie en reactie | Jaap Spaans   en  -Verband tussen plofkraken, digitalisering en kletskassa’s | Jaap Spaans  en -TRENDS 3: ‘Adieu Zorgeloze Verzorgingsstaat’ | Jaap Spaans

Criminaliteit

Criminologie is de gedragswetenschap die crimineel gedrag bestudeert. Criminaliteit is ‘door de overheid strafbaar gesteld gedrag’. Gedrag dus ‘waarbij normen of regels worden overtreden, die in brede lagen van de bevolking algemeen worden erkend’ (2). Daar past wel de kanttekening bij dat criminaliteit plaats, tijd en cultuurgebonden is. In 2013 werd het verbod op godslastering in ons land afgeschaft. Er gaan echter weer stemmen op om dit verbod weer in te voeren met name vanuit religieuze kringen zoals Nida en de SGP. Wat in islamitische landen als ernstig misdrijf wordt beschouwd, zoals belediging van de profeet, kan in Westerse landen vallen onder de vrijheid van meningsuiting (3). Echter de maatschappelijke dynamiek is groot. Door demografische veranderingen neemt de druk toe om ‘achterhaalde’ wetgeving opnieuw in te voeren of wetgeving aan te passen. In deze publicatie gaat het om criminaliteit in ons land, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen overtredingen en misdrijven. Veel verkeersdelicten zoals de gedragsregels zijn overtredingen, maar wie onder invloed een voertuig bestuurt of doorrijdt na een aanrijding pleegt een misdrijf. Afhankelijk van de aard van het delict en de omstandigheden worden misdrijven in de regel zwaarder gestraft dan overtredingen. In het tweede boek van het Wetboek van Strafrecht staan misdrijven beschreven zoals diefstal (artikel 310) en in het derde boek overtredingen, zoals openbare dronkenschap (artikel 426). Misdrijven zijn over het algemeen ernstiger en dan wordt als snel gedacht aan gewelds- en levensdelicten, zedendelicten, economische delicten, vermogensdelicten of computercriminaliteit. Al jaren wijzen de statistieken uit dat het aantal misdrijven in ons land afneemt, maar er zijn ook misdrijven waarvan we een toename zien zoals valsheid in geschrifte en computervredebreuk (Bron CBS: StatLine – Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio (cbs.nl). De praktijk leert echter dat je met cijfers kunt ‘goochelen’, waardoor een vertekend beeld kan ontstaan. Door betere beveiliging neemt het aantal fietsendiefstallen af en dat geldt ook voor het aantal geweldsdelicten. Door onderbezetting bij de politie kan de aangiftebereidheid sterk afnemen, wat weer doorwerkt in de statistieken. Door decentralisatie van de jeugdzorg en bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), wordt de politie in toenemende mate geconfronteerd met verwarde personen. Een kerntaak van de hulpverlening en de GGZ, die op het bordje van de politie wordt geschoven en ten koste gaat van de kerntaken. Door de sterke toename van cybercriminaliteit, de complexiteit van deze vorm van criminaliteit vanwege de complicerende grensoverschrijdend  aspecten en capaciteitsproblemen is de politie onvoldoende in staat grootschalig en effectief te handhaven. Cybercriminaliteit ontwikkelt zich tot een gesel voor de samenleving. Gelukkig is men bezig aan een inhaalslag. Bij levensdelicten en geweldscriminaliteit als liquidaties zien we vooral de ernst en maatschappelijke impact sterk toenemen. Via massamedia, sociale media en informatieve programma’s als Opsporing Verzocht, worden burgers dagelijks geconfronteerd met de ernstige gevolgen van aanslagen, steekincidenten, brandstichtingen en gewapende overvallen. Hierdoor neemt de gevoelsveiligheid bij burgers sterk af. Onveiligheid heeft een enorme impact op burgers en veel mensen maken zich dan ook zorgen over de ontwikkelingen in onze samenleving. Voor cijfers over criminaliteit raadpleeg ik regelmatig het dataportaal op de website van de Nationale Politie. Via ‘Open Data’ beoogt de politie transparant te zijn. ‘Alle data op die website wordt daarom als Open Data aangeboden, dat wil zeggen: openbaar, kosteloos, rechtenvrij, volgens open standaarden en gemakkelijk toegankelijk. De Open Data van de politie zijn herbruikbaar voor iedereen, voor nieuwe doeleinden’ (citaat data.politie.nl ). Het criminaliteitsbeeld in ons land is de afgelopen tijd sterk beïnvloed door de coronapandemie. Het meest in het oog springt de daling van het aantal inbraken en de toename van online misdrijven. Het totaal aantal geregistreerde misdrijven daalde vorig jaar licht met een procent ten opzichte van 2019. De gewelddadige coronademonstraties waarbij hulpverleners werden aangevallen en gemolesteerd, hebben tot veel weerstand geleid onder burgers. Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, uitte op 10 maart 2021 zijn grote bezorgdheid over de toename van geweldscriminaliteit en wapenbezit onder jongeren. De bezorgdheid werd geuit in een nieuwsbericht op de website van het OM bij de presentatie van het Jaarbeeld OM over 2020. Tevens beschreef hij cybercriminaliteit als  ‘het delict van de toekomst’. Bij de vervolging van verdachten zet het OM sterker in op het verhalen van de financiële schade die is aangericht en aanscherping van de plukze wetgeving. Een ernstige bedreiging voor onze samenleving is de ondermijnende criminaliteit, waarbij de onderwereld invloed uitoefent op de bovenwereld, onder andere door het plegen van aanslagen en liquidaties. Gelukkig is hiervoor intensieve aandacht in het kabinet. GEWELD BEKNOPT OVERZICHT

Zelf heb ik goede herinneringen aan de tijd dat ik als agent werkzaam was bij een gemeentelijk politiekorps in het dynamische Westland. Ook toen was er criminaliteit, maar zowel bij het publiek als onder de collega’s heerste over het algemeen een gemoedelijke sfeer. Ik betwijfel of ik mij in de huidige politiecultuur op mijn plaats zou voelen, maar dat heeft vast met leeftijd te maken. De invloed van sociale media en moderne technologie vereist een ‘andere politieagent’, die naast flexibiliteit moet kunnen werken in een permanent veranderingsproces zowel in de organisatiecultuur als in de samenleving. Dat geldt overigens voor meer beroepen. Zowel op vaktechnisch als ethisch gebied vereist dit andere vaardigheden dan in mijn tijd, de jaren zeventig. Dat de burger het gevoel heeft dat zijn veiligheid onder druk staat, is een trend die al enige jaren aan de gang is. Over die gevoelsveiligheid schreef ik in 2018 een afzonderlijke publicatie op deze website, waarnaar ik verwijs. TRENDS 2: Criminaliteit en gevoelsveiligheid | Jaap Spaans . Een ethisch probleem voor opsporingsambtenaren dat door de ontwikkelingen in de samenleving wordt versneld, is het feit dat zij moeten handhaven op punten waar zij zelf ook betrokken zijn zoals het recht op demonstraties, handhaving van coronamaatregelen waarvoor bij de handhaving een zekere neutraliteit nodig is. Dilemma’s kunnen tot innerlijke strijd leiden. Dat uitte zich onder andere in de berichtgeving in appgroepjes van opsporingsambtenaren en een politieke partij, die tot grote commotie leidden. In de VS kwam die ontwikkeling sterk naar voren tijdens de recente presidentsverkiezing. Bij de bewaking en bestorming van het Capitol moest worden gehandhaafd door ambtenaren, die zelf president Trump steunden, wat zowel bij een deel van de handhavers als politici tot ethische en levensbeschouwelijke dilemma’s leidde. Die zullen in de toekomst vaker optreden en dat vereist een goede begeleiding. In het volgende deel van deze publicatie gaat het over bijzondere opsporingsdiensten. Een onderwerp dat in het licht van de handhaving sterk wordt onderbelicht. In brede zin is er onvoldoende kennis over de taken en bevoegdheden van autoriteiten, inspecties en BOA’s en dat is nadelig voor de burger.

Inspecties, autoriteiten en BOA’s (de vele afkortingen zijn noodzakelijk vanwege het overzicht) Lees svp eerst de recensies in de volgende links: HANDHAVING Quotes uit recensies vakbladen en HANDHAVING Recensies vakbladen Controle Ambtenaren 1997

Dat handhaving van de bijzondere wetten wordt onderbelicht in de media is jammer, want de gemiddelde burger wordt regelmatig met deze wetgeving geconfronteerd. De handhaving door politie en marechaussee is gebaseerd op de Politiewet. In artikel 4 onder 4 van de Politiewet staat ten aanzien van de marechaussee wel een kanttekening n.l.: ‘Hoewel bevoegd tot de opsporing van alle strafbare feiten, onthoudt de militair van de Koninklijke marechaussee die is aangewezen krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, zich van optreden anders dan in het kader van de uitvoering van zijn politietaken, bedoeld in het eerste lid’. De basis voor de handhaving door BOA’s werkzaam onder andere voor inspecties, autoriteiten en overheden is de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten. Tevens is er het Besluit Buitengewoon opsporingsambtenaar, dat voortvloeit uit artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering. Belangrijke autoriteiten en inspecties waar u en ik als consumenten of ondernemers mee te maken krijgen zijn de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)  de Autoriteit Woningcorporaties (AW) onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILENT), de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie-jenv) en de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Het is overigens geen volledige opsomming. In toenemende mate is er bij de handhaving een wettelijke overlap tussen de algemene en de bijzondere opsporingsdiensten. Om enige voorbeelden te geven. Cybercriminaliteit heeft ook gevolgen voor de privacy en dat raakt dan weer aan de kerntaken van de inspecties en autoriteiten. Dat kan ook gelden voor spam dat strafbaar is in de Telecommunicatiewet, maar als er sprake is van phishing kan dit strafrechtelijk worden vervolgd. Om een beter beeld te schetsen van de taken, som ik in het kort de aangehaalde diensten op om inzicht te verschaffen vermeld ik daarbij een of twee wetten waarop deze controleren en toezicht houden. Ik benoem ze op afkorting omdat die meestal in de naam van websites zijn vermeld. De autoriteiten zien onder andere toe op de nationale handhaving van Europese regels.

ACM houdt toezicht op de telecommarkt, waarschuwt tegen bijvoorbeeld spam, houdt toezicht op de regels van de Warmtewet en blokverwarming en het Bel-me-niet-register. AFM waarschuwt tegen oplichtingspraktijken en neemt klachten over financiële producten in behandeling, zoals de woekerpolis. AP houdt toezicht op de Europese privacywetgeving AVG en is meldpunt voor datalekken. De (AW) is onderdeel van Ilent en houdt toezicht op het gedrag van woningcorporaties.  Ilent controleert het transport op rij- en rusttijden, tachograaffraude en de classificatie en opslag van vuurwerk. FIOD onderzoekt excessen op het gebied van de belastingwetgeving. IGJ handhaaft in de  gezondheidszorg zoals de naleving van de Geneesmiddelenwet, de Wet beroepen in de gezondheidszorg (BIG) en de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz). Inspectie-jenv houdt toezicht op justitiële instellingen in de jeugdketen, op taakuitvoering binnen de vreemdelingenketen, crisis- en rampenbestrijding, gevangenissen en forensisch psychiatrische klinieken en taakuitvoering van de politie De NVWA voorkomt gevaren voor de consument zoals voedselvergiftiging en bewaakt de voedselkwaliteit. In het kader van het toezicht mogen zij sancties opleggen (4).

Versnippering bijzondere handhaving

In de negentiger jaren telde ons land 35 bijzondere opsporingsdiensten en was er sprake van versnippering, wat de handhaving niet ten goede kwam. Een transportbedrijf of horecaonderneming kon meerdere diensten naast elkaar over hetzelfde onderwerp op bezoek krijgen en dat vergde veel tijd en energie. Tot 1993 bestond er weinig inzicht in het aantal bijzondere opsporingsambtenaren dat werkzaam was voor deze diensten. Volgens bronnen ging het toen om tussen de 50.000 en 80.000 ambtenaren. Er was wel een prikkel gekomen om deze sector beter te onderzoeken, door het rapport van de Algemene Rekenkamer ‘Onderzoek naar inspecties’ uit 1989. Op pagina 43 werd de aanleiding voor onderzoek aangehaald, namelijk de publicatie van het rapport ‘Heroverweging diensten met opsporingsbevoegdheid’ uit 1985, waarin het standpunt werd ingenomen dat het opsporen van strafbare feiten primair een bevoegdheid is van de reguliere politie. Wel werd daarbij de kanttekening opgenomen om in bepaalde gevallen de handhaving toe te vertrouwen aan een vakdepartement. In de jaren die volgden verscheen een groot aantal publicaties zoals een publicatie in het Tijdschrift voor de Politie ‘Sturing en controle van de Bijzondere Opsporingsdiensten’, door G.P. Van de Beek. Van de Beek belicht de plaats van de bijzondere opsporingsdiensten in het handhavingsbestel van die tijd. Onder andere kwamen de wenselijkheid van terugtreding van het strafrecht bij de handhaving van het economische ordeningsrecht aan de orde en de noodzaak van fusie, samenwerking of integratie van diensten. De auteur acht integratie of fusie met de reguliere politie echter uitgesloten. Nadien zijn er vele reorganisaties gevolgd, zoals de samenvoeging van de Rijksverkeersinspectie waarvoor ik werkzaam was met het Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen. De projectgroep die ik leidde mocht aan dat proces een (kritische) bijdrage leveren (5).

De Vuurwerkramp

Op zaterdag 13 mei 2000 vond in Enschede een van de grootste rampen plaats, die bekend staat als de Vuurwerkramp Enschede. Nederland was geschokt door de rampzalige gevolgen met 23 dodelijke slachtoffers, 650 gewonden en 200 verwoeste woningen. Bij de reconstructie van de ramp met uitgebreide rapportages en documentaties, kwamen de volgende diensten uitgebreid in beeld: Inspectie Milieuhygiëne, Inspectie Ruimtelijke Ordening, Inspectie Volkshuisvesting, Inspectie voor de Politie, Arbeidsinspectie en Rijksverkeersinspectie (RVI). De RVI is de dienst waarbij ik ruim 15 jaren werkzaam was geweest en die ik in 1994 had verlaten en waarover ik in 1995 een boek had gepubliceerd. Een van de vele conclusies was dat er jarenlang onvoldoende aandacht was besteed aan vuurwerk. Het KRO-programma Reporter toonde in die tijd een intern rapport van de RVI, waarin een ontluisterend beeld werd geschetst van het eigen functioneren. Voor mij aanleiding een brief te schrijven aan de inspecteur generaal van de RVI, waarin ik mijn gevoelens en kritiek heb geuit. In zijn antwoord onderschreef hij mijn kritiek die inhield dat er onvoldoende lering was getrokken uit praktische faalmomenten en waarschuwingen vanuit de dienst. Tevens werd ik uitgenodigd voor een gesprek op het ministerie. Zelf had ik als leider van een Projectgroep Communicatie en PR in 1993, na een uitgebreide enquête onder het controle personeel, gerapporteerd dat de classificatie, opslag en het transport van gevaarlijke stoffen zodanig complex is, dat alleen specialisatie kan leiden tot kwalitatief hoogwaardige handhaving. Beleidsmatig was het management echter bezig van alle controleurs/inspecteurs generalisten te maken, ondanks het feit dat onderzoek had uitgewezen dat er in brede zin toen al een kennistekort was onder het controle personeel. Helaas zijn de aanbevelingen van de projectgroep toen in de wind geslagen. Een belangrijk maar zeer fundamenteel punt van kritiek, was de vaststelling dat met de lessen en aanbevelingen rond de vuurwerkramp in Culemborg in 1991 weinig was gedaan. Kernpunt van kritiek was dat de zes betrokken ministeries nauwelijks met elkaar overlegden over de bevindingen. De vuurwerkramp triggerde opnieuw de discussie over de noodzaak van een ‘Nationale Inspectiedienst’ en centralisering van de inspectietaken (6). 

Centrale Bijzondere Opsporingsdienst

Op grond van persoonlijke ervaringen, uitspraken van opsporingsambtenaren en ondernemers alsmede op basis van mijn taak als voormalig projectleider stelde ik in april 1995 een ‘Beknopt pleidooi voor de instelling van een Centrale Bijzondere Opsporingsdienst’ op Beknopt Pleidooi Centrale Bijzondere Opsporingsdienst. Ik had toen de overheid als werkgever reeds verlaten. In de media zoals vakbladen werd veel aandacht besteed aan mijn pleidooi. De voor- en nadelen van zo’n stap heb ik beschreven vanuit de vaste zekerheid, dat dit een efficiënter opsporingsapparaat zou kunnen verwezenlijken, onder andere door afstemming van de digitaliseringsprocessen. Onder hoge ambtenaren was weinig animo voor mijn initiatief. Zij zagen hun riante posities in gevaar komen en handhavingspersoneel aan de basis vertoonde verschijnselen  van reorganisatie moeheid. Door de vuurwerkramp en voortschrijdend inzicht kwam het onderwerp weer in beeld. De heer Van Vollenhove die aan de wieg stond van de Onderzoekraad voor Veiligheid, pleitte ook voor het samenvoegen van inspecties. Of het er ooit van komt is de vraag. Natuurlijk zijn er nadelen aan verbonden, maar die wegen niet op tegen de vele voordelen. Door digitalisering en sterk verbeterde handhavingsinstrumenten zijn die voordelen alleen maar toegenomen. Recensie Boek Controleambtenaren in vakblad

Kantelconclusie. Na een decennium van bezuinigingen moeten er meer financiële middelen naar de Nationale Politie en andere belangrijke opsporingsdiensten. Veiligheid heeft topprioriteit voor burgers en door goede handhaving kan er een veiliger samenleving ontstaan. Dat geldt onder andere voor geweldsmisdrijven en cybercriminaliteit, waar met name senioren en mensen met een beperking kwetsbaar zijn. Ik heb dat uitgebreid beschreven in het vorige hoofdstuk over digitalisering en cyberveiligheid. Een ingewikkelde en kostbare klus om te klaren, waarbij een belangrijke taak is weggelegd voor preventie en optimale voorlichting dichtbij de burger.  Recensie Boek Controleambtenaren in vakblad

Foto’s: Jaap Spaans: (oude) ministerie van Justitie, Muur tegen Geweld met naambordjes van geweldsslachtoffers o.a. Joes Kloppenburg, politiecontrole in het Westland, bewaking door marechaussee op het Binnenhof, wegcontrole door Rijksverkeersinspectie (RVI) in Drenthe, omslagen van mijn boeken over de RVI en bijzondere opsporingsdiensten.

Enige publicaties in vakbladen over geweld in: de Justitiekrant, het Algemeen Politieblad en andere vakbladen: HANDHAVING Mijn Bijdrage JUSTITIEKRANT 1999 , AlgemeenPolitiebladGastcolumnGEWELDMaart1999

Bronnen

 1. –Eindversie Rapport Handelen naar Waarheid. Sterkte- en zwakte-analyse van de opsporing. Hoofdstuk 5 onder 5.1 over Verandervermogen Auteurs S. Huisman, M. Princen, P. Klerks en N.Kop in opdracht van het Programmateam Herijking Opsporing. Amsterdam, 6 mei 2016
 2. –‘Criminaliteit’, pagina 12, Lambert Rooijendijk en Fee van Delft. Uitgeverij H. Nelissen, Baarn. 1e druk, 1998. –Publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2019 Auteurs: Meijer, R.F., Braak, S.W. van den, Choenni, R. Uitgave Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC).
 3. –Verkiezingsprogramma Bij de Tijd van de politieke partij NIDA. Pagina 16. NIDA pleit daarin voor een herleving en belichting van ethische grenzen.
 4. –Informatie van websites van de vermelde diensten en organisaties, voor zover van toepassing.
 5. –Twee paginagrote reportages en interviews met mij in dagblad De Telegraaf, zaterdagen 23/8 en 30/8 1997 respectievelijk ‘De machtige arm van de controleurs’ en ‘In de greep van duistere speurneuzen. Waas van geheimzinnigheid rond buitengewoon opsporingsambtenaren’. Emile Bode. –‘Horeca wil één dienst inspectie’. Nieuwsblad van het Noorden, 5/1/2001.
 6. Rapport van de :Projectgroep Communicatie en PR van de Rijksverkeersinspectie. RVI 1993. –Onderzoek vuurwerkramp Enschede. Deelreconstructie Cluster 1, verzie 1 november 2000. ‘Pro-actie en preventie’. –Overheid leerde niets van ramp Culemborg’. Nieuwsblad van het Noorden, 20/2/2001. -–‘Onderzoek inspectie: Etiket op vuurwerk deugt niet’. NRC-Handelsblad, 11/12/2000. –‘Inspectie (RVI J.S.) faalt bij toezicht vuurwerk. Rapport schetst ontluisterend beeld’. –Nieuwsblad van het Noorden, 27/10/2000. –‘Weinig interesse voor vuurwerk bij inspecties’. Signalen van een RVI controleur over de gebrekkige controles werden genegeerd. De Volkskrant, 14/12/2000. –Persoonlijk gesprek in Den Haag met en op uitnodiging van de Inspecteur Generaal van de Rijksverkeersinspectie op 28 november 2000 en correspondentie daarover van 27 oktober 2000 en 20 december 2000. –‘Oosting is woedend op de RVI’. De Telegraaf, 6/3/2001. –‘Controle zware explosieven faalt’. Drentse Courant, 28/10/2000. —KRO Reporter 26 10 2000 Over hoe de vuurwerkramp voorkomen had kunnen worden – YouTube
 7. –‘Kamer houdt vast aan fusie van inspecties. Coalitie wil ministers dwingen’. Martin Visser in Het Financieele Dagblad, 30/1/2006. –‘Controle op controleurs ontbreekt’. Michel Brandsma in het Haarlems Dagblad, 20/12/1996. –‘Beknopt pleidooi voor de instelling van een Centrale Bijzondere Opsporingsdienst’. Jaap Spaans, april 1995. –‘Instelling Centrale Bijzondere Opsporingsdienst bepleit’. Nieuwsbrief Politie, 14/1/1997. –’Wildgroei in controle sector’. Visserijnieuws, 24/1/1997.

 

 

–Kanteldecennium 4: Digitalisering en de informatieoverlast

Gelet op de brede maatschappelijke discussie die wordt gevoerd, is dit hoofdstuk omvangrijker dan andere. U kunt de punten aan het begin afzonderlijk lezen.

“We verdrinken in informatie, maar hongeren naar kennis” – John Naisbett

Om een beeld te krijgen van mijn correspondentie met de overheid is het gewenst een deel van deze correspondentie eerst te lezen:  DIGITALISERING Cor Biometrie Overheid

Digitalisering, privacy en bijvoorbeeld de groeiende macht van de zogenaamde Tech reuzen zijn gevoelige onderwerpen, waar Iedereen tijdens het leven mee te maken krijgt. Vanaf de geboorte tot de dood en nabestaanden zelfs nog daarna. Om opmerkingen over complottheorieën te vermijden, onderbouw ik dit hoofdstuk met meer bronnen dan gebruikelijk. Vooral de context van de bronnen waarnaar wordt verwezen vanuit diverse maatschappelijke invalshoeken en visies, is in deze publicatie van essentieel belang, omdat die aantonen dat het voortrazende maatschappelijke debat over digitalisering breed, intensief en permanent is en zeker geen exclusief onderwerp van complot- en doemdenkers of behoudende gelovigen, zoals wel wordt gesuggereerd. Ik verwijs onder andere ook naar boeken en publicaties van mijzelf, die de afgelopen 3 decennia over het onderwerp zijn verschenen.  In dit hoofdstuk aandacht voor de volgende onderwerpen, die los van elkaar kunnen worden gelezen.

1.Publiek Debat Biometrie. Je gezicht gescand zonder dat je het weet

2.Voor- en nadelen van digitalisering

3.De positie van de overheid

4.Informatie, persoonsgegevens en bestanden

5.Identificatie, Biometrie, slimme camera’s en persoonsregistratie

6.(Cyber)Criminaliteit en andere digitale excessen

7.Het betaalsysteem en kwetsbare burgers

8.Slotconclusie

9.Bronnen en foto’s en illustraties

1.Publiek Debat Biometrie. Je gezicht gescand zonder dat je het weet

Als de intercitytrein op 18 mei 2000 na een vertragingsvrije rit het station van mijn geboorteplaats Voorburg voorbij rolt en het Centraal Station van Den Haag binnenrijdt, berg ik het biometrie dossier dat ik had doorgenomen op en verlaat de trein. Het is nog vroeg en ik ben ruimschoots op tijd voor mijn afspraak. Ik drink snel een espresso bij de Wiener Konditorei aan de Korte Poten en adem vluchtig de sfeer van het verleden in. Tijdens de zestiger jaren, de periode van hippies en flower power, was het een van de vele ontmoetingsplaatsen van progressieve jongeren. Na een wandeling van 20 minuten bereik ik mijn eindbestemming, het gebouw van de Registratiekamer, waar ik was uitgenodigd voor deelname aan Het Publiek Debat Biometrie. De Registratiekamer is belast met toezicht op de naleving van de  privacywetgeving, in die periode onder andere de Wet persoonsregistraties van 1989. In de decennia die volgden is, inherent aan de snelle maatschappelijke ontwikkeling en permanente aanpassing van wetgeving, de naam van de toezichthouder diverse malen gewijzigd. Anno 2021 luidt die Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Belangrijkste taak op dit moment is toezien op de handhaving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Europese wetgeving met nationale jurisdictie op grond van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming van 1 januari 2020.

Ik ben een van de 60 genodigden voor het publieke debat, een forumdiscussie over de al dan niet wenselijke toepassing van biometrische identificatie.  Na de publicatie van de achtergrondverkenning ‘At Face Value On biometrical identification and privacy’ door de Registratiekamer in samenwerking met TNO, waren er in ambtelijke kringen vragen gerezen over de ethische en juridische aspecten van biometrische identificatie. Die reacties overtuigden de overheid van de noodzaak om een publiek debat te houden. Biometrie is een verzameling van technieken gebaseerd op het meten van unieke menselijke kenmerken en daardoor zeer geschikt voor (massa)identificatie. Vormen van biometrische identificatie zijn gezichtsherkenning, vingerscans, DNA, irisscans, gedragskenmerken, stemherkenning etc. Verderop onder punt 5 ga ik dieper in op deze vorm van identificatie. De aanwezigen waren het over een belangrijke conclusie met elkaar eens: het meten van biometrische gegevens zonder dat mensen dit weten vereist bijzondere aandacht. Tevens was er de vraag of het registreren van biometrische kenmerken op gespannen voet staat met de lichamelijke integriteit zoals vastgelegd in artikel 11 van de Grondwet. Helaas ging het onderwerp pas jaren later ‘leven’ bij de massamedia en een breed publiek. Vanuit 2021 terugblikkend, is het duidelijk dat biometrische identificatie veel ingrijpender is dan toen werd ingeschat. Voor 18 mei 2000 had ik al uitgebreid over dit onderwerp gecorrespondeerd met bewindslieden en Kamerleden. Het publiek debat overtuigde mij ervan, dat de ongebreidelde computerisering en digitalisering van de samenleving aan de basis zou liggen van toekomstige maatschappelijke spanningsvelden, bijvoorbeeld tussen privacy en rechtshandhaving, innovatiedrang en zorgvuldigheid om maar niet te spreken over het snel groeiende aantal excessen bij gebruik van algoritmes, de sterke toename van cybercrime, datalekken en de groeiende informatieoverlast. Het publiek debat werd afgesloten met de slotconclusie dat biometrische identificatie een belangrijke trend is binnen de beveiliging, maar dat een verantwoorde inzet van biometrische identificatie betekent dat rekening wordt gehouden met de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. De lezer moet na het lezen van dit hoofdstuk zelf maar beoordelen wat er in de praktijk van die conclusies terecht gekomen? (1).

2.Voor- en nadelen van digitalisering

Digitalisering is een uitermate complex en dynamisch onderwerp, dat onmogelijk is samen te vatten in één hoofdstuk. Ik beperk mij in dit hoofdstuk dan ook tot de essentie, korte opsommingen van onderwerpen die een belangrijke impact hebben gehad op mijn leven dan wel een grote ethisch-maatschappelijke invloed hebben.

Belangrijke voordelen

Dat digitalisering en technologische innovatie veel maatschappelijke voordelen opleveren staat vast. Iedere keer als ik een omvangrijk document of foto’s met een muisklik opsla, ben ik onder de indruk van de mogelijkheden die de computer biedt en mijn fysieke en mentale mogelijkheden op veel gebieden overstijgen. Tijdens de corona pandemie konden veel werknemers vanuit huis werken, waardoor zij zelf en hun omgeving minder risico op besmetting liepen. Kerkdiensten konden online worden gevolgd en er werden digitale handelsmissies uitgevoerd. Onlangs werd vanuit Den Haag een mondiale, door Nederland geïnitieerde digitale klimaatconferentie gehouden, waaraan belangrijke internationale leiders en VIP’s een bijdrage leverden. Binnen de sector transport en logistiek heeft automatisering ervoor gezorgd dat er minder bureaucratie is aan de grenzen en de bereikbaarheid en veiligheid voor personeel onderweg sterk is verbeterd. In de gezondheidszorg levert technologie een belangrijke bijdrage aan onderzoek, diagnostiek, behandeling en e-health monitoring. Bij de rechtshandhaving kunnen moderne technieken worden ingezet om de criminaliteit te bestrijden en kunnen cold cases (oude zaken) worden opgelost. In alle maatschappelijke sectoren heeft digitalisering geleid tot innovatie, efficiencyverbetering, veiligheid en talrijke andere voordelen. We ervaren dagelijks het gemak van pinnen en kunnen een virtuele wandeling maken in een ander werelddeel. Door nieuwe media vervagen landsgrenzen, zijn de communicatiemogelijkheden sterk verbeterd en kunnen vermiste personen worden opgespoord. Complex onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van genetica en nanotechnologie, kan alleen plaats vinden dankzij computertechnologie. Digitalisering heeft de efficiency in veel maatschappelijke sectoren verbeterd. Estland is voor velen een voorbeeld, ook wel het Walhalla van de digitale wereld genoemd. Het land heeft een voortvarende digitale overheid met hoogwaardige infrastructuur, waarbij bestanden vergaand zijn gekoppeld en nagenoeg alles online kan worden geregeld. Voordelen zijn goede beveiliging maar ook het feit dat de burger zelf toegang heeft tot zijn data, dus alles wat over hem of haar wordt verwerkt en opgeslagen.  

Belangrijke nadelen

De grote afhankelijkheid van computertechnologie maakt ons echter ook kwetsbaar en hoe meer de samenleving gedigitaliseerd raakt, hoe intensiever de zwaarwegende nadelen aan de oppervlakte komen. Een aantal komt in dit hoofdstuk uitgebreid aan de orde. In het Global Risks Report  van het World Economic Forum van 2012 en recentere jaren, worden cyberproblemen zoals cybercriminaliteit, fraude met informatie en de uitval van vitale systemen, beschouwd als mondiale grensoverschrijdende kernproblemen. De computer die zoveel voordelen bracht, creëert tegelijk universele problemen, waarvan de gevolgen nauwelijks zijn te overzien. De privacy-discussie begon schoorvoetend begin jaren tachtig. De introductie van biometrie twee decennia later was een belangrijke fase en anno 2021 kunnen we in de praktijk vaststellen hoe noodzakelijk de vroege waarschuwingen waren. We zijn meetbaar en transparant geworden. Door de invoering van nummeridentificatie en moderne identificatiesystemen, kunnen databestanden effectief worden gekoppeld. Daardoor is de intensiteit van de persoonsregistratie sterk toegenomen. Vaak gaat het om de verwerking van bijzondere persoonsgegevens over gezondheid, ras of levensbeschouwing. Gevoelige informatie, waarvan misbruik kan worden gemaakt. Datamining maakt het mogelijk profielen op te stellen voor marketingdoeleinden, maar ook voor selectie. Cybercrime als hacking en identiteitsfraude, behoren tot de snelst groeiende vormen van criminaliteit. Bepaalde criminelen richten zich vooral op kwetsbare groepen zoals senioren en mensen met een beperking. Slimme meters brengen ons energieverbruik in kaart, drones observeren ons vanuit de lucht. Veel mensen lijden onder cyberstress door (te) intensief gebruik van computertechnologie en er is een duidelijke toename van het aantal computer gerelateerde verslavingen, zoals gok- en internetverslaving (cyberfrenie) en excessen via sociale media. Door de snelheid van nieuwe media en de groeiende informatieoverlast, is ons bestaan ingewikkelder geworden. Zoals de meeste burgers gebruik ik ook computertechnologie, maar leg mij daarbij wel beperkingen op vooral bij gebruik van sociale media. Van bezinning of een publiek debat over digitalisering waarop van diverse zijden sterk werd aangedrongen, is weinig terecht gekomen. De digitaliseringstrein raast op volle snelheid door (2).

3.De positie van de overheid

Veiligheid is een kernopdracht van de overheid. Zij is er om de burger te beschermen en de Grondwet (GW) vormt de basis voor de verhouding tussen de overheid en burgers. Uit de GW vloeit ook de privacywetgeving voort, onder andere de artikelen 10 en 11. De overheid speelt in de digitaliseringsdynamiek een belangrijke rol, maar creëert tegelijk dilemma’s. Met een vooruitziende blik concludeerde privacy deskundige drs. Jan Holvast reeds in 1985, in de voor die tijd opzienbarende Verkenning van het binnenlands bestuur ‘De overheid als privacy-beschermer versus de overheid als privacy-bedreiger’, dat de overheid tussen twee vuren zit. Aan de ene kant voert zij het beheer over talloze registraties, aan de andere kant heeft zij de plicht maatregelen te treffen ter bescherming van de persoonlijke vrijheid’, zoals de GW voorschrijft. Ik kan voorbeelden geven uit mijn werkzame leven als ambtenaar, waarbij de overheid regels overtrad. In die tijd waren dat nog futiliteiten vergeleken met de huidige situatie, daarom laat ik bij voorkeur excessen uit de geschiedenis en actuele misstanden spreken. De nummeridentificatie in Nazi Duitsland, was een perfectionering van oude, door overheden gebruikte dan wel toegestane identificatiesystemen, zoals het brandmerken en nummeren van slaven. Angst, controle en repressie beheersten het leven in het Nazisysteem, dat was gefundeerd op intensieve persoonsregistratie en een algemene identificatieplicht. In een voor die tijd perfect (gründlich) registratiesysteem, werden enorme hoeveelheden informatie verwerkt, op alle bestuurlijke niveaus. Een Hoogeveense historicus beschreef gedetailleerd hoe een overijverige burgemeester al direct na de bevrijding gegevens van Joden aan de bezetter verstrekte en hoe later Joodse goederen in beslag werden genomen. Hoe erg het toen ook was, de persoonsregistratie anno 2021 is vele malen omvangrijker en wordt toegepast op een mondiale schaal. Rond de inmiddels bekende Toeslagenaffaire is via uitgebreid onderzoek door de Parlementaire Ondervragingscommissie Kindertoeslag vastgesteld, dat duizenden burgers onterecht als fraudeurs waren aangemerkt. Informatie speelde een cruciale rol (3).

4.Informatie, persoonsgegevens en bestanden

De Ondervragingscommissie stelde onder andere vast dat de informatievoorziening vanuit de rijksoverheid onvoldoende was. Op het hoogste niveau is de Tweede Kamer bij herhaling niet tijdig, onvolledig of onjuist geïnformeerd over de kinderopvangtoeslag. Achter de gebrekkige informatievoorziening gaat een tekortschietende informatiehuishouding schuil. Bij alle ministeries waar de commissie onderzoek van enige omvang heeft verricht, bleek de informatiehuishouding onvoldoende op orde. Aanpak van dit probleem moet een prioriteit zijn. Tevens was er het advies om een regeringscommissaris voor informatievoorziening aan te stellen. De maatregelen zijn nodig voor het goed functioneren van de ministeries, van de parlementaire democratie en van de controlerende functie van de media. Bij de fraudeaanpak van de kinderopvangtoeslag zijn grondbeginselen van de rechtsstaat geschonden. Een vergissing bij een aanvraag werd al gauw als fraude gezien, waardoor ouders ten onrechte gebrandmerkt zijn als opzettelijke fraudeurs. Dit verwijt treft niet alleen de uitvoering – specifiek de Belastingdienst/Toeslagen – maar ook de wetgever en de rechtspraak.

Foto Andre Weima: 2006 Uitreiking boek Biometrie Identificatie aan (toen nog) Kamerlid Arie Slob

Door deze overtredingen heeft de minister van Financiën, als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerkingen van Toeslagen, gehandeld in strijd met het beginsel van behoorlijkheid, neergelegd in artikel 5, eerste lid, aanhef en onder a, van de AVG en artikel 6 van de (in die tijd geldende) Wbp. De misstanden hadden een dusdanig negatief effect op de ‘gebrandmerkte’ burgers, dat er stemmen opgaan om een nieuw BSN nummer aan te vragen zodat met een schone lei kan worden begonnen. Volgens mij een novum en ik betwijfel of Artikel 7 en 8 onder 3 van de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer dit toestaat. Daarin staat immers: Onze Minister draagt er zorg voor dat een nummer dat als Burgerservicenummer kan worden toegekend slechts éénmaal wordt aangemaakt en ter beschikking gesteld aan een bestuursorgaan dat bevoegd is het nummer toe te kennen. Bij dit gevoelige dossier wordt duidelijk, dat waarschuwingen uit het verleden in de wind zijn geslagen. Reeds in 2007 pleitte het Rathenau Instituut, dat advies uitbrengt aan overheid en parlement, voor meer openheid van de overheid en een betere informatievoorziening’. De coronapandemie levert extra risico’s voor datalekken op. De politie arresteerde eind januari 2021 twee personen die worden verdacht van illegale datahandel. Er werd gehandeld in miljoenen adresgegevens, telefoon- en Burgerservicenummers (BSN), afkomstig uit de twee belangrijkste coronasystemen van de GGD. Een zeer kwalijke zaak omdat misbruik van informatie, vooral medische informatie en identiteitsfraude, ernstige en langdurige schade kunnen berokkenen aan de slachtoffers. Een hoogleraar ICT & Recht bestempelde de illegale datahandel als diep schokkend.

In de AVG worden volgens artikel 1 onder 1 en 2 regels vastgesteld voor de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens. Tevens beschermt het de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens. In artikel 4 staan de definities die relevant zijn voor dit hoofdstuk o.a. persoonsgegevens (alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon), verwerking (een bewerking van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés) en bestand (elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn). Voor de exacte beschrijving en andere definities verwijs ik naar de wetstekst. De burger heeft veel rechten zoals het recht op inzage en correctie van geregistreerde persoonsgegevens, waarvan ik zelf in het verleden diverse malen gebruik heb gemaakt (4).

5.Identificatie, Biometrie, slimme camera’s en persoonsregistratie

Identificatie oftewel het vaststellen van iemands identiteit, is een cruciaal begrip in de moderne gedigitaliseerde samenleving. Nederland heeft een algemene identificatieplicht, dus ook de zwetende hardloper moet zich kunnen legitimeren. De gemiddelde burger identificeert zich dagelijks vele malen zoals bij digitale transacties, via DIGID, bij het lenen van boeken etc. De ruggengraat van persoonsregistratie is het Burger Service Nummer (BSN) dat voortvloeide uit het A-nummer uit de gemeentelijke basisadministratie en het Sofinummer. Het BSN is een persoonsnummer, dat in de eerste plaats bedoeld is voor het contact tussen burgers en de overheid. Organisaties buiten de overheid mogen het BSN alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken en zorgverzekeraars en bepaalde volgsystemen. Omdat met het BSN gemakkelijk een koppeling kan worden gemaakt tussen informatie uit verschillende bestanden, brengt het gebruik ervan privacy risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude. Ik verwacht dat in de verdere toekomst de burger een uniek nummer krijgt dat geschikt is voor massaal digitaal gebruik. Wat veel burgers niet beseffen is dat een nummer de ‘zoeksleutel’ kan zijn om informatie te verzamelen en verwerken. Nummeridentificatie is zeg maar de ‘digitale kapstok’, waaraan alle verzamelde persoonsgegevens worden opgehangen. Deze vorm van identificatie is een logisch gegeven in een digitale samenleving, maar het nadeel is dat het in bepaalde situaties mensen kan reduceren tot nummers. Dat was een van de problemen tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen de Joden eerst een Jodenster kregen en later in de vernietigingskampen een getatoeëerd nummer op de arm. Met behulp van onder andere moderne biometrische identificatiesystemen zal het in de toekomst mogelijk zijn een bevolking massaal nauwgezet te volgen. Anno 2021 beschikt China over een zogenaamd surveillance systeem, waarmee de bevolking via slimme camera’s met gezichtsherkenning in seconden kan  worden geïdentificeerd en gevolgd. En dat zonder het te weten. Het systeem is in een betrekkelijk korte periode geïmplementeerd en zal verder worden geperfectioneerd. Ik zou dit voorbeeld met tientallen andere kunnen aanvullen. In december 2020 gaf de AP een formele waarschuwing aan een supermarkt vanwege gezichtsherkenning’. In feite vinden de identificatie excessen, waarvoor werd gewaarschuwd tijdens het Publiek Debat Biometrie, twee decennia later massaal plaats en deskundigen voorzien een door biometrische identificatiesystemen gedomineerde samenleving. Velen maken zich grote zorgen over deze ontwikkeling en ik begrijp die zorgen. Hoe belangrijk deze ontwikkeling is blijkt wel uit het feit dat kritische ambtenaren hun kritiek op het systeem moesten inslikken. De burgerrechtenorganisatie Privacy First diende in 2011 een verzoek in op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) om inzicht te krijgen in de gang van zaken rond de invoering van het biometrisch paspoort.  Het zou een van de meest uitgebreide en langdurige WOB-verzoeken worden, dat pas in 2020 werd afgerond. Omdat het ook om informatie van mijzelf ging, heb ik er in 2020 een afzonderlijke webpublicatie aan gewijd (5) zie ook –Wet openbaarheid van bestuur: Omvangrijk verzoek biometrie | Jaap Spaans ).

6.(Cyber)Criminaliteit en andere digitale excessen

Tijdens de coronapandemie is het aantal cyberdelicten sterk toegenomen. Een van den redenen is dat er door de lockdown meer online activiteit is. Opvallend is dat zelfs de Fraudehelpdesk slachtoffer was van spoofing een nieuwe vorm van cybercriminaliteit. Tevens werden er datalekken geconstateerd bij een callcenter van de GGD, welke organisatie een belangrijke rol speelt bij het bestrijden van de pandemie. Eind januari bleek ook nog dat het probleem al enige maanden bekend was. Tijdens een voordracht in september 2008 met de toepasselijke titel ‘Big Brother is Watching You’, kwalificeerde de toenmalige korpschef van de politieregio Rotterdam Rijnmond, Aad Meijboom, cybercrime als: ‘een fenomeen waar een aantal jaren geleden niemand van gehoord had, maar waar we nu volop mee bezig zijn. We zitten in een ratrace met slimme criminelen en moeten met de tijd meegaan’. Hij sloeg de spijker op de kop en onderstreepte de uitdagingen waarvoor onze overheid staat zoals de snelheid waarmee ontwikkelingen zich voltrekken. Cybercrime zou nog drie jaar een blinde veiligheidsvlek blijven. Ruim een decennia verder is de waarschuwing ingedaald en de naïviteit verdwenen. Onder cybercrime (computercriminaliteit) verstaan we criminele activiteiten, waarbij informatie en communicatie technologie (ICT) wordt gebruikt. Het is een van de snelst groeiende vormen van criminaliteit, met een grensoverschrijdend karakter. Omdat we als individu en samenleving afhankelijk zijn geworden van ICT, beschouw ik cybercrime als een risico voor zowel onze rechtsstaat als de internationale rechtsorde. De grensoverschrijdende aspecten bemoeilijken de vervolging en de opsporing. Identiteitsfraude, hacking (computervredebreuk) en virussen vormen bijzondere risico’s. Bij identiteitsfraude wordt illegaal gebruik gemaakt van iemands persoonsgegevens. Criminelen kunnen zo producten en diensten verkrijgen op andermans naam, een bankrekening openen, toeslagen aanvragen of bestellingen doen via internet. De strafbaarstelling ligt met name in de achterliggende delicten zoals diefstal van een creditcard, valsheid in geschrifte of oplichting. Hacking is als afzonderlijk delict strafbaar gesteld in artikel 138ab van het Wetboek van Strafrecht. In mei 2013 vond er voor het eerst een grootschalige cyberbankroof plaats. Een trieste mijlpaal, die aangeeft dat er werk aan de winkel is voor de overheid en in het bijzonder de Fraudehelpdesk en het Centraal Meldpunt Internetoplichting van de politie.

Cyberwar

Als onder cybercrime wordt verstaan criminele activiteiten waarbij ICT wordt gebruikt, zou naar taalkundige logica cyberwar moeten worden gedefinieerd als ‘oorlogsvoering waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT’. Die logica gaat niet geheel op. Allereerst omdat bij oorlogsvoering al decennia lang gebruik wordt gemaakt van computertechnologie. Zoals vaak bij nieuwe ontwikkelingen, liep de oorlogsindustrie voorop. Moderne gevechtsvliegtuigen zijn volgestouwd met technologie en veel wapens en raketsystemen zijn computergestuurd. Soldaten op het moderne slagveld maken al volop gebruik van ICT. Robotica, oftewel gebruik van robots die zelf beslissingen nemen, is in opmars. Bij het hoofdstuk over drones gaf ik al aan, dat dit aanpassing van het oorlogsrecht vereist. Deskundigen zijn bezorgd dat cyberaanvallen deel gaan uitmaken van conventionele oorlogsvoering, bijvoorbeeld door datanetwerken van een land te ontregelen tijdens de eerste fase van een militair offensief. Door hacking kunnen niet alleen computergestuurde wapensystemen worden gemanipuleerd, maar ook vitale infrastructuur en burgerdoelen lam worden gelegd. Totale chaos kan het gevolg zijn. Landen investeren steeds meer geld in hun cyberdefensie en cyberspionage. Ik noem het de cyberwapenwedloop. De grens tussen cybercrime en cyberwar is flinterdun. Nu al vinden er cyberaanvallen plaats door overheden, die in strijd zijn met het eigen nationale strafrecht. Tegenhacken is een van de grensoverschrijdende ethische en juridische dilemma’s, waarmee overheden worden geconfronteerd. Mag een overheid bij een cyberaanval vanuit het buitenland een tegenaanval uitvoeren en wat kunnen daarvan de gevolgen zijn? Deskundigen pleiten voor een aanpassing van het oorlogsrecht en bindende internationale afspraken. Een aanzienlijk deel van de burgerlijke infrastructuur is gedigitaliseerd. Bepaalde civiele systemen zoals elektriciteitsnetwerken en ziekenhuizen, zouden moeten worden beschermd tegen de gevolgen van cyberwar en ook humanitaire hulp zou niet mogen lijden onder cyberaanvallen. Gezien de geschiedenis heb ik weinig vertrouwen in het zelfregulerend vermogen van de mensheid. Ik realiseer mij, dat velen die visie te pessimistisch zullen vinden (6).

7.Het betaalsysteem en kwetsbare burgers

Door een aantal oorzaken zijn er momenteel grote veranderingen in het betaalsysteem in ons land. Door de corona pandemie en de noodzakelijke lockdowns werden pinnen en andere vormen van digitaal betalen krachtig gestimuleerd. Contant geld werd in de beginfase van de pandemie ook beschouwd als een mogelijke besmettingsbron en een aantal winkels weigerde contante betaling. Banken en andere voorstanders van digitaal betalen maakten dankbaar gebruik van de mogelijkheden die de pandemie bood en stimuleerden de digitalisering. Banken maakten gebruik van de situatie en voerden versneld plannen uit om het aantal bankfilialen te reduceren. Van de drie grote Nederlandse banken sloten er in 2020 twee hun bankfiliaal in mijn woonplaats. De derde grote bank kondigde ook toekomstige sluiting van bankfilialen aan en mogelijk wordt er nog een bankfiliaal in mijn woonplaats gesloten. Ik ben tegenstander van dit beleid omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met kwetsbare burgers zoals bepaalde groepen senioren, en mensen met een beperking bijvoorbeeld degenen die minder taalvaardig zijn. Zij worden in toenemende mate afhankelijk van derden zoals familie zorgverleners, bewindvoerders of mantelzorgers. We hebben de mond vol over participatie en burgerschap, maar staan toe dat dit gebeurt. Seniorenorganisatie KBO-PCOB maakte op 30 januari 2021 op de website bekend: ‘Verplicht op internet: senioren zijn zat zijn’ een indringend maatschappelijk signaal dat door de media werd overgenomen. Onderzoek had uitgewezen  dat negen van de tien internetloze (91%) en de helft (46%) van de online senioren het over één ding eens zijn: zij zijn het zat dat ze meer en meer verplicht worden om van alles via internet te doen. Bijna alle senioren vinden daarom ook (98% offline senior, 94% online senior) dat bedrijven en overheden altijd een alternatief moeten bieden voor mensen zonder internet. Ik sluit mij als senior bij die conclusie aan. (Foto kantoor DNB tevens copyright).

Het betalingsverkeer is een hoeksteen voor iedere samenleving. Nog maar enige decennia geleden vonden nagenoeg alle betalingen contant plaats. De introductie van de betaalcheque was een revolutionaire gebeurtenis. Toen een grote bank in 1984 aankondigde dat er een tijd zou komen dat we geld uit een automaat zouden betrekken en met een pasje zouden betalen, leek dat sciencefiction. Ruim 3 decennia later zijn we de verbazing voorbij. Overheid en bedrijfsleven stuurden het proces, door digitale dienstverlening te stimuleren en contante betaling of transacties te ontmoedigen. Nadat veranderingen eenmaal waren afgedwongen, volgden er andere stappen zoals het einde van betaalcheques en de gratis betaalrekeningen, sluiting van bankfilialen, reductie van het aantal geldautomaten en verhoging van stortingskosten voor contant geld. Een andere factor was het aantal plofkraken, waardoor er veiligheidsrisico’s ontstonden voor wooneenheden in de directe omgeving boven geldautomaten. Door de ongebreidelde digitalisering is de macht van banken en andere financiële instellingen als een boemerang op de samenleving teruggeslagen. In de haast en gretigheid om geld te verdienen en veranderingen door te voeren, zijn cruciale aspecten over het hoofd gezien. Vaak ontbrak het aan visie en inzicht. Bij het begin van de financiële crisis in 2008, werd snel duidelijk dat bedrijven, banken en overheden hun hand hadden overspeeld. Er was een systeem in het leven geroepen, zonder dat men voldoende inzicht had in wereldwijde verbanden en netwerken. Deskundigen spraken elkaar tegen, nationale en Europese financiële toezichthouders bleken machteloos. Cyprus was toen een tragisch dieptepunt. De aanblik van wanhopige Cyprioten, die geen geld meer konden pinnen of spaargeld geheel of ten dele zagen verdampen, heeft ons met de neus op de harde feiten gedrukt. Een bankrun zou bij een volgende crisis overal kunnen toeslaan. Het Jaarverslag 2012 van De Nederlandse Bank (DNB), volgend op de financiële crisis was ten aanzien van het betalingsverkeer duidelijk: ´Hoewel het aandeel contante betalingen daalt, blijft cash een kernrol vervullen in het betalingsverkeer. Het is daarom van groot belang dat ook dit onderdeel van het betalingsverkeer veilig, betrouwbaar en efficiënt is en dat cash als algemeen bruikbaar betaalmiddel beschikbaar blijft´. De DNB geeft er ook een argument bij. ‘Naarmate het pinnen een grotere rol gaat spelen in het Nederlandse betalingsverkeer, neemt het belang van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de achterliggende systemen toe. Het is gebleken dat telecom een relatief zwakke schakel is in de pinketen’. Grootschalige cyberaanvallen en zelfs een wereldwijde bankroof door een cyberbende in april en mei 2013, legden een zenuw bloot bij zowel de banken als de samenleving. Systemen blijken minder veilig en betrouwbaar dan ons altijd is voorgehouden. Digitalisering van het betalingsverkeer werd gestimuleerd, vanuit de gedachte dat het de veiligheid zou bevorderen. Helaas durven slechts weinigen de volgende vraag te stellen, laat staan te beantwoorden: waarom is de samenleving er sinds de massale invoering van computertechnologie niet veiliger op geworden? (7). Lees ook een eerdere publicatie hierover op deze website https://www.jaapspaans.nl/cashloze-samenleving-een-heilloos-streven/

Reactie DNB op mijn mail over betaalverkeer

Mail die ik zond aan DNB op 26/6/19 en op 29/6/19 werd beantwoord: Het aantal zorgelijke signalen vanuit de samenleving neemt snel toe. Bepaalde categorieën burgers als kwetsbare senioren, mensen met een beperking en laaggeletterden zijn niet in staat het tempo van digitalisering te volgen. De huidige ontwikkelingen met de dominantie van computertechnologie en digitalisering, komt voor veel burgers op gespannen voet te staan met het belangrijke grondrecht van bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals vastgelegd in artikel 10 van de Grondwet en artikel 8 van het Europees Mensenrechtenverdrag (EVRM). Deze burgers worden in toenemende mate afhankelijk van derden zoals familie, mantelzorgers, zorgverleners en anderen. Een situatie die niet alleen het veiligheidsgevoel bij mensen kan aantasten, maar ook negatieve gevolgen kan hebben voor de zelfstandigheid, actief burgerschap en sociale integratie.

Quote uit reactie DNB op mail: Als gevolg van de toenemende digitalisering van de maatschappij en het betalingsverkeer, verschuiven fysieke steeds meer naar digitale betaaldiensten. Het MOB vindt het belangrijk dat betaaldiensten voor iedereen bereikbaar en toegankelijk zijn.

8.Slotconclusie. 

Lees eerst de volgende publicatie die ik schreef in februari 2015 (foto in publicatie i.v.m. copyright verwijderd: De mens als CYBORG De Oogst

De digitalisering van de samenleving zal dit decennium versneld doorzetten. Het is een onomkeerbaar proces. In het decennium dat achter ons ligt is een groot aantal studies, rapporten en andere publicaties verschenen over de invloed van computertechnologie. Een van de zorgen is ‘Digitale verlamming’. De grote afhankelijkheid van ICT en de kwetsbaarheid als gevolg daarvan, zijn risicofactoren. Digitale onveiligheid, met name cyberterrorisme en cybercriminaliteit, worden beschouwd als belangrijke dreigingen die de samenleving kunnen verlammen en ontwrichten. De overheid zal proportionele maatregelen moeten nemen om deze dreiging te pareren en dat zal de druk op de rechtsstaat vergroten. De behoefte aan krachtig leiderschap om de talrijke grensoverschrijdende problemen en uitdagingen het hoofd te bieden groeit. Niet alleen op nationaal niveau maar ook internationaal en mondiaal. Wat zijn de consequenties van de massale inzet van ICT voor de relatie overheid-burger, welke tendensen zijn daarin en wat is de betekenis van deze consequenties vanuit de verantwoordelijkheid van de overheid wanneer ze ICT inzet in bedrijfsvoering, beleid en uitvoering?

We zijn zo bevoorrecht te leven in een democratische rechtsstaat en dat kunnen we maar beter zo houden. We mogen echter de macrocontext van het globaliseringsproces, die de mensheid in de richting sturen van krachtig leiderschap, niet negeren. We zien in toenemende mate dat grondrechten worden geschonden in landen, zoals beperking van de vrijheid van meningsuiting, desinformatie etc. Vast staat dat geen enkel land op deze planeet in staat is, de vele grensoverschrijdende problemen waarvan ik de belangrijkste beschrijf in dit digitale boek, op te lossen zonder hulp van anderen. In hoofdstuk 11 van mijn boekje De Cybersamenleving heb ik reeds in 2013 een overzicht opgenomen van grensoverschrijdende problemen die de mensheid bedreigen. Een van de punten was ‘UITBRAAK VAN INFECTIEZIEKTEN EN DIERZIEKTEN EN ZIEKTEN EN VIRUSSEN DIE VAN DIEREN OP MENSEN KUNNEN OVERGAAN (ZOONOSEN)’ (citaat op pagina 37 van mijn boek Cybersamenleving CV+BW). Anno 2021 ervaren we in de praktijk hoe ernstig en ontwrichtend die gevolgen kunnen zijn. Boek is gratis te downloaden van de pagina Boeken op deze website .

Sceptici van de ongebreidelde digitalisering zijn te vinden in alle maatschappelijke geledingen en richtingen. Cybercrime, infectieziektes en economische en financiële crises die mondiale systemen kunnen ontregelen en protectionisme zijn slechts enkele van de core global risks (mondiale kernproblemen) waarmee de mensheid wordt geconfronteerd en jaarlijks te vinden zijn in het global risks landscape van het World Economic Forum. In de tijd dat ik regelmatig lezingen hield over dit onderwerp, haalde ik vaak een publicatie aan uit NRC Handelsblad van vrijdag 8 juli 1988 met als kop ‘Profeet Johannes waarschuwde al tegen plastic geld. De auteur  begint de publicatie met een Bijbels citaat, namelijk Openbaring 13:16-17. Daar gaat het over een tijd dat mensen in een totalitair systeem worden buiten gesloten van het geldverkeer en niet kunnen kopen of verkopen. Ik heb het artikel bewaard, omdat ik het een opmerkelijke visie vond voor deze liberale krant. Feit is echter dat wat daar staat beschreven in dit informatietijdperk realiseerbaar is. Mensen worden als ‘met een druk op de knop’ geïsoleerd en buiten gesloten. In geseculariseerde kringen zal er lacherig over worden gedaan of het artikel worden beschouwd als complottheorie, maar Orwells boek Big Brother was en is ook in die kringen een bestseller. De kritiek is dan ook te gemakkelijk in een tijd dat overheden en media dagelijks de macht van Tech reuzen aan de kaak stellen. Het WOB verzoek dat ik beschreef is ingediend door progressief denkende burgers. Wie de Kamerdebatten in ons parlement volgt en intensief de media volgt, kan geen andere conclusie trekken dan dat de zorgen over onze snel digitaliserende samenleving groeien (8).

Foto’s en illustraties: Scanauto in winkelcentrum Jaap Spaans. Boekuitreiking Kamerlid Slob , Andre Weima. Vingerafdruk Nationale Beeldbank NBB Koch Studios. Cameraopstelling Nationale Beeldbank, Nico Groothausen. Omslag boek Cybersamenleving  Plan Support. Rechten DNB, Kantoor DNB Amsterdam. Jaap Spaans: Informatiedragers: wees er zuinig op.

9.Bronnen. Om de tekst leesbaar te houden en een overdaad aan bronverwijzingen in de tekst te voorkomen, zijn de bronnen geclusterd naar onderwerp. Bij iedere bron staan aan het begin 2 streepjes —  

 1. –Achtergrondstudie en verkenning ‘At Face Value On Biometrical Identification and Privacy’. De Registratiekamer in samenwerking met TNO, september 1999. –Verslag Publiek Debat Biometrie. Notulist Theo Hooghiemstra, 18 mei 2000. Pagina 4. –Bijeenkomst van het Nederlands Biometrie Forum te Zutphen, 25/3/02.
 2. –‘E-Estonia: het Walhalla van de digitale wereld’. Website Nieuwsredactie fhj 3/6/19.– ‘Estland als digitaal voorbeeld’. Trendwatcher Farid Tabarki in WNL Op Zondag 24/1/21.
 3. –Verkenning van het binnenlands bestuur ‘De overheid als privacy-beschermer versus de overheid als privacy-bedreiger’ , nr. 16 november 1985. Citaat pagina 1. Uitgave Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directoraat-Generaal Binnenlands Bestuur. –‘De lijsten, de vreselijke lijsten’ , ‘Politie van Hoogeveen en in beslagname van Joodse goederen’ en ‘Het wegvoeren van de Joodse gemeenschap. De betrokkenheid van onze politie’ door historicus Albert Metselaar. Hoogeveensche Courant, respectievelijk 1/10/12,  3/7/20 en 2/10/29. –‘Ontneem Tjalma ereburgerschap en geef park andere naam’, Harald Buit, Dagblad van het Noorden, 24/1/19. — ‘1984’, George Orwell, gepubliceerd in 1949. Uitgever: Secker & Warburg. –Waarschuwingen op de website van Alliantie Digitaal Samenleven van prinses Laurentien, demissionair staatssecretaris Raymond Knops en VodafoneZiggo-ceo Jeroen Hoencamp, oprichters van de alliantie (17/1/21). — ‘We laten ons teveel sturen door de ongeremde digitalisering’, een interview met Yvonne Hofstetter, expert kunstmatige intelligentie door Saskia Jonker en Joris Kooiman in Het Financieele Dagblad, 4/2/17. — ‘Europa moet ons redden van grote Tech bedrijven’. Interview met Jonathan Taplin door Sandra Olsthoorn in Het Financieele Dagblad, 5/2/18. — ‘Wie neemt het op tegen Big Brother’, Karin Spaink, De Volkskrant, 28/1/2006. –‘Gevaar van ‘digitale’ meltdown neemt toe’, Wilco Dekker, De Volkskrant, 26/8/13. — ‘Op weg naar digitale horigheid’. Syp Wynia in opinieblad Elsevier, 14/1/17. PETITIE CYBERVEILIGHEID 2E kAMER
 4. –Rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag van de Tweede Kamer, onder andere pagina 99/132 en persbericht aanbieding verslag aan de voorzitter van de Tweede Kamer op 17 december 2020. — ‘Onderzoeksrapport van de Autoriteit Persoonsgegeven Belastingdienst/Toeslagen z2018-22445’, 16/7/20. –Boek ‘Veiligheid en privacy. Een zoektocht naar een nieuwe balans’ pagina 17. Diverse auteurs. Uitgave Boom juridische uitgevers. — ‘Van privacyparadijs tot controlestaat? Misdaad en terreurbestrijding aan het begin van de 21e eeuw’. Studie van het Rathenau Instituut’. Tevens begeleidend persbericht van 31/1/2007 en –‘Maatschappij niet klaar voor digitale samenleving’. ‘Persoonsgegevens tienduizenden geteste Nederlanders onvoldoende beveiligd’. Actualiteitenprogramma Nieuwsuur, 23/1/21. –‘Lek in RIVM-coronasite: gegevens van gebruikers makkelijk in te zien’. –‘Privégegevens misdaadjournalisten op straat door datalek GGD’ met quote van Frederik Zuiderveen Borgesius van de Radboud Universiteit. RTL Nieuws, 25/1/20. –‘Google weet meer over je dan de AIVD’,  en ‘Kerk moet meer op privacy letten’. Reformatorische Dagblad, respectievelijk 20/3/18 en 28/2/18. –‘Controle over de toekomst’ Michael Persson en ‘Defensie verzamelt data burgers’, Arnout Brouwers, De Volkskrant respectievelijk  15/3/14 en 17/11/20. — ‘Data als wapentuig’, Olof van Joolen, De Telegraaf, 14/11/20. — Rapport ‘Onrechtmatige handelwijze van een (handels)informatiebureau, geanonimiseerde samenvatting’. De Registratiekamer juli 2001. –‘Illegale handel in privégegevens uit corona systemen. 
 5. –Informatie over BSN op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. –‘Formele waarschuwing AP aan supermarkt om gezichtsherkenning’, Persbericht AP 15/12/20. –Rapport van de Registratiekamer ‘In Beeld Gebracht. Privacyregels voor het gebruik van videocamera’s voor toezicht en beveiliging’, 1997. –‘Slob wil aandacht voor gewetensbezwaarden bij toename identificatiemogelijkheden’ en ‘Nieuwe brochure over biometrie, nummeridentificatie en chips’ Website ChristenUnie respectievelijk 14/7/05 en 7/9/06. — ‘Etnisch profileren met gezichtsherkenning’, Het Financieele Dagblad Barbara Noordermeer,, 29/8/20. — ‘Kamer wil actie tegen opsluiting Oeigoeren’, Arnout Brouwers, ‘Privacybescherming wordt steeds belangrijker’ Jan Willem van Dommelen en ‘Toekomst wordt ramp door veiligheidstechnologie’, Gerdi Schrooten, respectievelijk Nederlands Dagblad 26/9/20, 26/3/12 en 15/5/2004. — ‘De voor- en nadelen van biometrische identificatie’. Jaap Spaans in maandblad Uitdaging, september 2000. –‘De Computer’. Jaap Spaans in maandblad De Oogst. Maart 92. –Ingezonden brieven van Jaap Spaans over ‘biometrie’ en ‘biometrisch paspoort’, Hoogeveensche Courant respectievelijk 9/4/04 en 19/4/04. –Boeken van Jaap Spaans ‘De Cybersamenleving. Ethische en praktische kanttekeningen’, 2013. ‘Identificatie. De invloed van moderne identificatiesystemen als biometrie, nummeridentificatie en chips op ons leven’, 2005. ‘Biometrische Identificatie Digitaal Brandmerk’. Oogstpublicaties. ‘De Fatale Knieval’, 1990. De Gecontroleerde Samenleving, 1998. –’Het biometrisch paspoort in Nederland: crash of zachte landing’. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), M. Snijder 2010. –Politie wil niet in DNA-databank. Binnenlands Bestuur online, 25/11/2008. — ‘Stevige controle op VIS nodig’ en ‘Biometrische gegevens niet centraal opslaan’. De Staatscourant, respectievelijk 21/12/2005 en 9/11/2005. — ‘Reactie ChristenUnie op kenmerken Nederlanders in databank met reactie van (Kamerlid) Arie Slob, 24/2/2006 op de website van de ChristenUnie. –‘Vingerafdrukexperts moesten kritiek inslikken’, Kim van Keken, De Volkskrant, 21/4/11. –‘In de winkel betaal je straks met een glimlach’, Richard Smit, Het Financieele Dagblad, 10/10/20.
 6. –‘Ook Fraudehelpdesk slachtoffer van spoofing’. Website Fraudehelpdesk, 8/11/20. –’Zorgen over beveiliging bij thuiswerkende bankmedewerkers’, Rutger Betlem, Het Financieele Dagblad 14/10/20. — ‘Kraken voor het Koninkrijk’., Olof van Joolen en Silvan Schoonhoven, De Telegraaf, 12/10/20. –‘De Cyberkolonel’. Het Zoeklicht, 3/2012. –‘Toename van cyberaanvallen op systemen Europese Unie’, Wouter van Noort,  NRC Handelsblad, 9/1/17. –Torentje doelwit Russische hackers’, Huib Modderkolk,  De Volkskrant 4/2/17. –‘Onderzoek Nationale Veiligheid’ uitgevoerd door de overheid en vastgelegd in de ‘Strategie Nationale Veiligheid’. Aan de basis ervan liggen brede risicobeoordelingen.
 7. en 8. –Profeet Johannes waarschuwde al tegen plastic geld’, Paul Fentrop, NRC Handelsblad, 8/7/1988. –‘Juridische strijd tegen Paspoortwet bereikt climax bij Raad van State’. Website Stichting Privacy First, woensdag, 25 november 2015. –‘Verplicht op internet: senioren zijn het zat!’. Persbericht op website van seniorenorganisatie KBO PCOB, 30-01-2021. –‘Vader gehandicapte zoon strijdt tegen pinbeleid bank’. Nieuwsblad van het Noorden, 27/10/01. —‘Het teken van het beest in wording’. Omroepblad Visie, 7/5/2000..

–Kanteldecennium 3: De geopolitieke situatie, Macht, Big Power Politics

In diverse media werd recent aandacht besteed aan de lijsttrekkerswisseling bij het CDA en de interne verdeeldheid die was gezaaid. Er werd een oud-minister geciteerd die aangaf dat het om de macht ging. Er werd een nieuwe lijstrekker aangesteld, de huidige minister van financiën Wopke Hoekstra. Hij reageerde pas in tweede instantie positief op het verzoek om lijstrekker te worden. In het landsbelang zoals hij stelde omdat door onder andere de Covid 19 pandemie, Brexit en andere geopolitieke ontwikkelingen de maatschappelijke context anders is dan bij het eerste verzoek (1). Ik denk dat ons land iemand van zijn kaliber nodig heeft, om de grote uitdagingen en problemen die op ons afkomen als nasleep van de pandemie, het hoofd te bieden. Veranderingen in de wereld voltrekken zich in een uitzonderlijk hoog tempo. Dat zal ook voor ons land grote gevolgen hebben, zowel politiek, strategisch als economisch en dat vereist goed en consistent leiderschap. In het verleden was ook ik sceptisch over de toekomst van Europa. De ontwikkelingen voltrekken zich nu zo snel, dat we de EU nodig hebben om ons te kunnen handhaven op  een steeds complexer wordend wereldtoneel,  waar machtsblokken en hun soms impulsieve leiders, de routekaart van de mensheid trachten te bepalen. Dit wordt ook wel aangeduid als Big Power Politics oftewel Grote Machtspolitiek. Als het jaar 2020 iets heeft geleerd, is het wel dat niet alles in het leven maakbaar is. Ook de machthebbers op de wereld hebben ervaren, dat een onverwachte viruspandemie zich aan iedere greep onttrekt en ingrijpende politieke en economische gevolgen kan hebben. Dat is overigens niet nieuw, het gebeurde eerder in de geschiedenis bij de Spaans Griep pandemie in 1918 zie ook  https://www.jaapspaans.nl/pandemie-coronavirus-en-de-spaanse-griep/. In het discussieprogramma Buitenhof van 20 december 2020, was voormalig minister van Verkeer en Waterstaat Neelie Smit-Kroes te gast. Zij pleitte voor de aanstelling van een niet-politiek driemanschap, om de huidige situatie in goede banen te leiden en de economische schade te beperken. Zij sloot haar betoog af met de veelzeggende woorden ‘Het is oorlogstijd dus haal er een generaal bij’ (2).

De geopolitieke situatie (geografische invloeden op machtsverhoudingen) 

In 2014 werd aan een deskundige de vraag gesteld of er een nieuwe Koude Oorlog komt. Hij antwoordde dat de huidige situatie niet vergelijkbaar is met de situatie tijdens de Koude Oorlog. Het ging toen om twee tegenover elkaar staande machten de Verenigde Staten (VS) en de Sovjet-Unie, maar de huidige situatie is totaal anders en vele malen complexer (3). Wie het nieuws intensief volgt, kan er niet omheen dat de machtsverhoudingen in hoog tempo verschuiven. De feiten die ik opsomde in het voorgaande hoofdstuk over de wapenwedloop, tonen aan dat naast militaire macht ook expansiedrift, handel, economie en cultuurverschillen belangrijke factoren zijn bij de machtspolitiek. Na decennia van suprematie is de invloed van de VS tanende, waarvoor een aantal oorzaken is aan te wijzen, onder andere de politiek van isolationisme onder president Trump. Andere machtsblokken, met name China, winnen snel aan invloed op economisch en strategisch gebied en dat is versterkt door de Covid pandemie. Grote machten als Rusland en India worden nog onderschat, vooral door het Westen. Controle over grondstoffen, hulpbronnen, vaarroutes en handel zijn in de geschiedenis altijd belangrijk geweest bij de opkomst van wereldrijken. Rusland heeft een groot potentieel, vanwege de enorme rijkdom aan bodemschatten en een indrukwekkende legermacht, die berucht is vanwege de assertieve inzet van cyberwapens. India met de immense bevolking is een bron van kennis, met name op het gebied van ICT. Drie belangrijke delen van de wereld slagen er maar niet in de onderlinge verdeeldheid te overbruggen, Zuid-Amerika, Afrika en Europa. Europa is economisch gezien een reus met de grootste interne markt ter wereld, maar door verdeeldheid, het ontbreken van krachtig centraal leiderschap en dito legermacht worden de kansen onvoldoende benut. En het zag er allemaal zo florissant uit toen in 1989 de Berlijnse Muur viel en de Koude Oorlog werd beëindigd. Door een ongekende economische prestatie werd het verdeelde Duitsland weer tot een eenheid gesmeed en breidde de Europese Unie snel uit, met name naar het Oosten (4). Er volgden echter ook tegenslagen. (Foto Jaap Spaans. Brokjes van de Berlijnse Muur die Oost en West scheidde)

China en de nieuwe zijderoutes

Als ik dit publiceer op de 1e dag van 2021, heeft het Verenigd Koninkrijk formeel Europa verlaten. Dat is een verzwakking, maar tegelijk een wake-up call voor de EU. Het besef is gegroeid dat eenheid juist noodzakelijk is om op mondiaal niveau tegenwicht te bieden aan de opkomende machtsblokken. Een snel globaliserende wereld biedt steeds minder ruimte voor isolationisme en nationalisme. Als dat onvoldoende wordt onderkend, zal dat verstrekkende negatieve gevolgen hebben voor de welvaart in Europa en zeker voor een handelsnatie als Nederland. Ik heb naaste familie in het Verenigd Koninkrijk en krijg soms de indruk dat men daar is blijven steken in de gedachte dat Engeland nog een wereldmacht is (‘Brittannia rules the waves’). Vele deskundigen waarschuwen echter dat het mondiale economische machtscentrum de komende decennia zal verschuiven  van de westerse wereld naar Azië. Ik deel die zorg. Tijdens de geschiedenislessen op de MULO, werd (te) beknopt aandacht besteed aan de reizen van Marco Polo in de 13e eeuw en de klassieke Zijderoute als de logistieke handelsroute tussen  Azië en het Middellandse Zeegebied. Onderzoek met moderne technologieën als satellieten heeft geleerd dat die historische zijderoute veel meer was dan een logistieke keten (karavaanroute) van Oost naar West. Het was een samengeweven infrastructuur met irrigatiekanalen en wooncomplexen. China werkt hard aan de nieuwe zijderoutes, is bezig aan een snelle opbouw van de krijgsmacht, maakt afspraken om de toevoer van grondstoffen te waarborgen en wint overal ter wereld terrein op technologisch gebied. Als Europa daar niet als eenheid op inspeelt, wordt die slag verloren. Ook de posities van Rotterdam en Antwerpen als wereldhavens kunnen daardoor verzwakken. Wat mij in gesprekken over de geopolitieke situatie opvalt, is dat er onvoldoende brede kennis is over de Kaukasus, dat ligt ingeklemd tussen China, de Russische Federatie, Europa en Turkije. Dit opkomende en strategisch zo belangrijke gebied, is wel omschreven als een geopolitieke speeltuin en is van groot belang voor de nieuwe Zijderoute. Recent was er de oorlog tussen Azerbeidzjan en Armenië, waarbij ook Turkije een rol speelde.  Rusland dat bang is invloed te verliezen in de regio, bleek niet in staat de veiligheid van Armenië te waarborgen. Er waren in het verleden problemen tussen Rusland en Tsjetsjenië en ook in Wit Rusland (Belarus) zijn er interne spanningen. Het grootste land in de regio is Kazachstan, een land met een enorm potentieel dat 70 keer zo groot is als Nederland en over een schat aan natuurlijke hulpbronnen beschikt. Toch weten we er betrekkelijk weinig over. Een persoonlijk informeel onderzoekje leert, dat velen niet in staat zijn het land aan te wijzen op de wereldkaart. Na de ineenstorting van de Sovjet Unie is in die regio een machtsvacuüm ontstaan en landen als Rusland en Turkije volgen de ontwikkelingen daar nauwlettend. De geopolitiek wordt ook beïnvloed door klimaatverandering, smeltende ijskappen en andere grensoverschrijdende problemen. Machtsblokken zullen alles in het werk stellen om ‘voet aan de grond te krijgen’ in de grondstoffenrijke en logistiek belangrijke poolgebieden. In de mondiale geopolitieke situatie speelt de factor ‘macht’ een belangrijke rol (5). Foto Jaap Spaans. De nieuwe zijderoute waarin China veel investeert, kan gevolgen hebben voor de concurrentiepositie van grote havens in Europa. 

Macht

Er zijn meerdere definities van ‘macht’ maar in gangbare opvattingen staat het voor kracht, het vermogen om iemand of een organisatie iets te laten doen zoals je wilt. Een allesomvattende sluitende definitie is er niet. De macht over het stuur verliezen is anders dan de ouderlijke macht. Bij machtsmisbruik en machtswellust wordt al snel gedacht aan controle, dwang en repressie,  tirannie of dictatuur. Macht is dominant aanwezig in alle geledingen van de samenleving en beïnvloedt ons dagelijks leven. Direct of indirect krijgen we er allemaal mee te maken. Na een heftige verkiezingsstrijd gaan deze maand de laatste weken in van het presidentschap van Donald Trump. De afgelopen vier jaren heeft hij een groot stempel gedrukt op de interne situatie in de VS, maar ook op de internationale verhoudingen. Communicatie en interactiviteit vonden vaak impulsief plaats, via sociale media als twitter, overdreven assertief en soms zelfs beledigend. Jammer want de goede dingen die deze president ook heeft gedaan, zoals het benoemen van de onevenwichtige handelsrelatie met China, herstel van de economie in de pre-corona periode en voorzichtige initiatieven voor vrede in het Midden-Oosten, zijn daardoor overschaduwd. Ondanks de openheid van de democratische verkiezingen die voorbeeldig en voor de wereld direct en gedetailleerd te volgen  waren, laat Trump een tot op het bot verdeeld land achter. Velen zijn daar bezorgd over. Een nieuwszender gebruikte zelfs de term ‘Divided States of America’. Qua persoonlijkheid is hij geheel anders dan de machtige Chinese president Xi Jinping, die zelden emoties toont maar gestaag en volhardend zijn beleid om China op te stuwen in de vaart der volkeren uitvoert. De Turkse president Erdogan, die volgens kenners  droomt van een groot en hersteld Ottomaans Turks rijk, is in zijn optreden en communicatie vergelijkbaar met Trump. Een belangrijk verschil is dat Trump minder Amerikaanse militaire bemoeienis in de wereld wilde, terwijl Erdogan de militaire macht en strategische positie van Turkije juist wil uitbreiden. Voorbeelden van die expansiedrift zijn Libië en Azerbeidjan (6). In een boek over verleidingen aan de top en de psychologie van de macht, geeft de auteur een scherpe analyse van mensen die ontsporen aan de top en welke karaktereigenschappen en achtergronden daarop van invloed zijn geweest. Dit verschijnsel wordt wel aangeduid als Machiavellisme. Machiavelli (1469) meende dat geweld en manipulatie inherent zijn aan de menselijke natuur. Er zijn regels nodig om uitwassen beheersbaar te houden dan wel uit te bannen. Ook binnen bedrijven en organisaties kan macht ontsporen en tijdens mijn langdurige werkzame periode als ambtenaar bij defensie, de politie en een departementale inspectiedienst heb ik daarover de nodige ervaring opgedaan. Ondanks dat er binnen dergelijke organisatieculturen vaak sprake was van machogedrag, kijk ik toch met voldoening terug op die periodes in mijn leven. Regelmatig waren er felle discussies over ethiek bij de rechtshandhaving en welke repressieve middelen acceptabel waren, bijvoorbeeld in situaties dat het machtsmiddel van het geweldsmonopolie werd ingezet met inachtneming van geweldsinstructies. Voor discussie en bezinning was in de regel voldoende ruimte in onze rechtsstaat, hoewel dat ook afhankelijk was van de visie van het management dat werknemers aanstuurde. In een van mijn boeken heb ik voorbeelden verstrekt van beleidsmatig falen. Ik plaats daarbij wel de kanttekening dat digitalisering van grote invloed is op de werksituatie en de communicatie, intern met collega’s en extern met de burgers. Macht speelt uiteraard ook een belangrijke rol bij private organisaties en geloofsgemeenschappen. In een boek over macht in de kerken, beschrijft de auteur een groot aantal praktijkvoorbeelden van machtsmisbruik binnen kerken en geloofsgemeenschappen. Juist daar zou je dienend leiderschap verwachten. Volgens de auteur gebeurt een deel van dat machtsmisbruik door leidinggevenden, bij wie sprake is van grootheidsgevoelens en een narcistische persoonlijkheid. Een praktijkdeskundige schrijft in een christelijk dagblad naar aanleiding van ernstige problemen bij een christelijke organisatie: ‘Men krijgt de indruk dat hier in sterke mate sprake is geweest van bestuurlijke arrogantie’. Probleem daarbij is dat het naast macht en invloed vaak ook om theologische geschilpunten gaat, die over het algemeen moeilijk zijn te overbruggen en krachtige emoties kunnen oproepen (7) Foto Jaap Spaans. Standbeeld Lenin in Assen.

Brexit: onzekerheid na een lang en afmattend proces

Als ik dit publiceer is de Brexit een feit. Het afmattende, jaren durende Brexit proces heeft veel kostbare tijd, geld en energie gekost. Veel mensen zijn het spuugzat, omdat andere belangrijke kwesties zijn blijven liggen. Toch komt ook hierbij een vraag op over macht. Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil minder macht uit Brussel en soeverein zijn. Soevereiniteit werd gaandeweg het belangrijkste thema  in het scheidingsproces. De definitie van soevereiniteit is ‘oppermachtige heerschappij’ en ‘de macht om een staat te leiden’. Een kritische deskundige uit het VK zei hierover op een van de laatste dagen voor Brexit: ‘We win sovereignity. We lose autonomy’. Waarmee hij bedoelde dat na de Brexit de autonomie zal afnemen onder andere als gevolg van problemen met de mobiliteit, meer formaliteiten op grond van regelgeving die ook belemmerend zullen werken. De komende jaren zullen leren hoe de praktische uitwerking is. Een gastcolumnist bij RTL Nieuws schrijft over soevereiniteit: ‘het is het principe dat de staat de hoogste autoriteit is binnen haar grondgebied en dat zij geen hogere autoriteit hoeft te erkennen buiten dit grondgebied’ (8). Het herinnert aan de tijd van de koloniale en maritieme macht van het VK. Maar tijden veranderen en het mag duidelijk zijn, dat in een snel globaliserende wereld juist verbinding en samenwerking met derde landen noodzakelijk is. Dat West Europa zo lang is gevrijwaard van oorlog is mede het gevolg van die samenwerking. Dat impliceert dus het ten dele opgeven van macht, ook al zal een land dan soevereiniteit moeten inleveren. Machtsblokken en machtige leiders bepalen de situatie op het wereldtoneel of we het leuk vinden of niet. In deze instabiele wereld hebben kleine landen weinig in de melk te brokkelen. Wie dat negeert lijdt aan zelfoverschatting. Of de Britten een misrekening hebben gemaakt zoals een deskundige stelt, zal de tijd leren op grond van de praktische uitwerking. Uiteindelijk heb je alleen iets aan soevereiniteit, als je je stem kunt laten gelden en de uitkomst van het wereldwijde debat kunt beïnvloeden. Zoals het er nu uit ziet heeft de EU door de langdurige Brexit discussie aan homogeniteit gewonnen. De EU heeft eenheid uitgestraald ondanks de pogingen van Premier Boris Johnson om verwarring te zaaien, door zijn pogingen directe gesprekken aan te gaan met belangrijke regeringsleiders in de EU. In februari 2021 stemt het Europarlement over de Brexitdeal. Dat alles neemt niet weg dat ik het vertrek van de Britten uit de EU betreur, maar blij ben dat er na ruim vier jaren duidelijkheid is. Logo: Europarlement dat democratische controle uitoefent op de Europese Commissie 

Het Midden-Oosten (M.O) een explosieve regio

In het Midden-Oosten is een machtsstrijd gaande tussen Arabische landen en landen als Iran en Turkije. Het is een van de meest explosieve regio’s in de wereld en daarbij is het opmerkelijk dat een geografisch en demografisch nietig land als Israël een cruciale rol speelt. Historisch en levensbeschouwelijk wellicht begrijpelijk, maar rationeel, politiek,  militair, geografisch en demografisch bezien is daar geen zinnige verklaring voor te geven. Het Midden-Oosten ondergaat de komende decennia een metamorfose, door de te verwachten transitie van fossiele brandstoffen naar alternatieve vormen van energie, vooral zonenergie en pogingen van landen om nucleaire wapens te ontwikkelen. Moderne technologieën om zeewater te ontzilten en de waterbesparende druppelirrigatie te stimuleren, kan bijdragen aan de economische ontwikkeling van die regio.

Het Midden-Oosten beschouw ik zowel uit seculier als levensbeschouwelijk oogpunt als hèt mondiale conflictcentrum, met als episch centrum de stad Jeruzalem. De situatie daar is zeer complex, waarbij de geschiedenis een belangrijke rol speelt. Turkije, Rusland, China en de EU streven naar meer invloed in de regio. Nu de invloed van de VS daar afneemt, trachten Rusland, Turkije en Iran de ontstane leemte op te vullen. Sinds de start van de Arabische lente heeft een bloedige oorlog in Syrië  het afgelopen decennium honderdduizenden slachtoffers geëist. Die situatie ligt tevens aan de basis van het immense vluchtelingenprobleem, waar Europa mee te maken heeft. Veel vluchtelingen willen naar Europa, dat nog geen antwoord heeft op de toelating van grote aantallen vluchtelingen en effectieve controle aan de EU-buitengrenzen ontbreekt.  Die controles zijn nodig om gelukszoekers te kunnen onderscheiden van echte vluchtelingen. Het opmerkelijke van die ontwikkeling is dat veel rijke islamitische olielanden hun grenzen gesloten houden voor vluchtelingen, veelal geloofsgenoten. Naar gebruik van chemische wapens in Syrië loopt nog een onderzoek door het in Den Haag gevestigd OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons). Onder druk van de toegenomen spanning zoeken diverse Arabische landen, al dan niet uit opportunisme, toenadering tot Israël. Zij delen steeds meer gezamenlijk belangen. Opmerkelijk blijft de positie van Israël en de buitenproportionele mondiale obsessie voor Israël en Jeruzalem. De stad lijkt als een magneet alle aandacht van de wereld naar zich toe te trekken. Een ontwikkeling die niet verklaarbaar is op grond van ratio, logica en getalsmatige argumenten. Het geografisch en demografisch nietige land op de navel van de aarde, dat slechts 2 promille van de wereldbevolking telt, ligt voortdurend onder een mondiaal vergrootglas. Gelet op de geschiedenis van het Joodse volk met name de Holocaust, (herlevend) antisemitisme en de excessen die zich de afgelopen jaren voltrokken in buurlanden van de Joodse staat, mag duidelijk zijn dat Israël nooit een tweede Massada zal toestaan en alles in het werk zal stellen om de veiligheid van land en volk te waarborgen. Dat maakt de situatie daar explosief en onvoorspelbaar. (9).

Kantelconclusie. In dit kanteldecennium zullen er grote verschuivingen plaats vinden in de geopolitieke situatie, waardoor spanningen zullen toenemen en crises onvermijdelijk zijn. Inherent aan die ontwikkeling zal de behoefte aan een centraal mondiaal gezag en krachtig leiderschap om de talrijke grensoverschrijdende problemen en uitdagingen die op de mensheid afkomen aan te gaan, toenemen. Aan die ontwikkeling kleven ook grote risico’s, bijvoorbeeld ten aanzien van burgerrechten als privacy,  vrijheid van godsdienst en meningsuiting en andere grondrechten.

Foto’s: Archief Jaap Spaans

Bronnen

 1. ‘Onrust in het CDA’ en ‘Van kroonprinsen naar koningsdrama’. De Telegraaf, 5 december 2020.
 2. Discussieprogramma Buitenhof, 20/12/2020 met onder andere oud-minister van Verkeer en Waterstaat Neelie Smit Kroes. CNN Special Report, 19/12/2020. ‘Pandemic. How a virus changed the world in 1918’.
 3. Het grote geopolitieke college met 5 vragen aan Rob de Wijk deskundige van het The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) o.a.: ‘Krijgen we een nieuwe Koude Oorlog’. Haagsch College, Montesqieu Institute, september 2014.
 4. ‘Meningen over Duits Eenheid’. ‘Hoofdstuk Het Derde Duitse Wonder’ door J.J.A. van Doorn. Uitgeverij NPA 1990.
 5. Euronews en andere internationale media op 26/12/2020 ‘China to overtake US to be world’s biggest economy by 2028 due to COVID-19 says report’, naar aanleiding van een rapport van The Centre for Economics and Business Research (CEBR). De Telegraaf, 29/12/2020 ‘Havenbaas: verloren decennium dreigt voor Nederland’ met opmerking van Rob de Wijk die waarschuwt voor China, dat investeert in Zuid-Europese havens om de containeroverslag te kapen. ‘De Nieuwe Zijderoutes. Het heden en de toekomst van de wereld’. Hoofdstuk 1. Peter Frankopan. Uitgeverij Unieboek/Het Spectrum, 2018. 
 6. NOS Nieuws, 23/10/2020 ‘Ook Sudan normaliseert banden met Israël’. ‘De Turkse Expansiedrift’. Jaap Spaans in het blad Profetisch Perspectief, 2012.
 7. ‘Verleidingen aan de top. De psychologie van de macht’, pagina 10. Jaap van Ginneken, Uitgeverij Business Contact Amsterdam/Antwerpen, 2013. ‘Macht in de Gemeente. Over machtsfiguren en machtsmisbruik in de kerk’, pagina 9. Volker en Martina Kessler en ingeleid door Kees Roest. Uitgave Boekencentrum Zoetermeer, 2002. Reformatorisch Dagblad, 9/20/2015 ‘Situatie bij Tot Heil des Volks verontrustend’, door O.W. Dubois en ‘Benoeming predikant splijt Tot Heil des Volks’, 3/10/2015. Vertrouwelijke mail correspondentie met een medewerker van EB Media over de zorgelijke werksituatie en rechtszaken daarover van 11/11/2007. Vertrouwelijk, aangezien de persoon in 2012 is overleden. Een Golf van Geweld, Jaap Spaans, 1999. Pagina 73.
 8. RTL Nieuws, 16/12/2020. Gastcolumn Rabo-econoom Stefan Koopman: ‘De Britten betalen een hoge prijs voor hun soevereiniteit’. Tevens quote op Euronews op de drempel van 2021, 30/12/2021.
 9. In het jaar 71 na Christus voerde het Romeinse Rijk een felle strijd in Judea, waarbij meer dan een miljoen Joden werden gedood. Jeruzalem en de tempel werden verwoest Tempelschatten, waaronder de massief gouden Menorah, werden triomfantelijk naar Rome overgebracht. Een stenen afdruk is nog te vinden in de Triomfboog van Rome. De vesting Massada bij de Dode Zee bleef echter een bolwerk van verzet. Toen de Romeinen de vesting uiteindelijk hadden veroverd, bleek dat de Joodse verdedigers de dood hadden verkozen boven verkrachting en slavernij. Israëlische soldaten worden anno 2020 op de burcht Massada beëdigd. Diverse bronnen o.a. ‘En zij werden verstrooid onder alle volken’, Werner Keller. Pagina’s 76 en 77. Uitgave La Riviere en Voorhoeve NV Zwolle.

–Kanteldecennium 2: De Wapenwedloop

Als ik dit hoofdstuk op mijn website plaats is het december 2020, de maand van Kerst en vrede op aarde. Het heeft dan ook een reden dat ik juist nu de wapenwedloop als eerste mondiale kernprobleem aan de orde stel. Het is een van de duidelijkste onderwerpen, waarin de machteloosheid van de mensheid tot uitdrukking komt. Taalkundig staat het begrip voor een wedloop om militair overwicht tussen staten of machten. Maar gelet op de tijd waarin we leven, neem ik de vrijheid om het begrip uit te breiden en wel naar de toename van wapenbezit onder burgers. Ook in ons land is een duidelijke toename van ernstige delicten,  waarbij wapens worden gebruikt.  Vaak gaat het om (vuur)wapens die wettelijk verboden zijn, maar ook slag en steekwapens die functioneel bestemd zijn om te worden gebruikt als gereedschap en andere nuttige toepassingen, zoals in huishoudens en de horeca. De gevolgen van deze ontwikkeling voor de criminaliteit en hoe die zich verhoudt tot het geweldsmonopolie dat in ons land bij de overheid berust, belicht ik in hoofdstuk 5 over ‘Criminaliteit en Rechtshandhaving’.

Bij het onderwerp ‘Wapenwedloop’ kun je niet heen om de rol van de wetenschap en mentale aspecten waaruit de behoefte aan wapens voortvloeit. Ik gaf in hoofdstuk 1, de inleiding, aan dat ik grote bewondering heb voor de wetenschap en er in mijn persoonlijke situatie op het gebied van zorg en kwaliteit van leven, veel aan te danken heb gehad. Door de gezinssituatie werd ik nadrukkelijk bepaald bij genetica en medische trajecten, die tot levensverlenging bij gezinsleden hebben geleid. Dat zijn zegeningen en verworvenheden waarvoor ik dankbaar ben. Er past echter wel een kanttekening bij, gebaseerd op vele decennia persoonlijke ervaring en studie van onderwerpen als geweld, oorlog en vrede etc. In het Filosofie Magazine las ik een aansprekende en relativerende stelling over de wetenschap, die volgens de auteur ook niet alle vragen kan beantwoorden. Als voorbeeld werd gegeven dat zonder theoretische natuurkunde een smartphone niet zou bestaan. ‘Daar heb je echter weinig aan als je bijvoorbeeld zoekt naar een oplossing voor het conflict in het Midden-Oosten’(1). Oorlogen, wapenwedlopen en geweldsexcessen hebben te maken met de menselijke geest, met mentaliteit, egoïsme en machtsdenken, het kwaad , ethiek en levensbeschouwing. Problemen op die gebieden zijn diepgeworteld en wijdverbreid en de geschiedenis leert dat die zich uiteindelijk niet laten oplossen via wetenschap en rationaliteit alleen. Als dat wel mogelijk zou zijn was het, gelet op calamiteiten en tragedies in de menselijke geschiedenis allang gebeurd. Seculiere denkers zullen daaraan toevoegen dat dit ook geldt voor religie en ideologie. Veel mensen beschouwen religie zelfs als oorzaak van veel conflicten. Ik begrijp die kritiek, maar de geschiedenis leert dat het kwaad of de gebrokenheid van de Schepping zich uit in alle categorieën mensen, ongeacht levensbeschouwing of ideologie. Daar komt bij dat de wetenschap, ondanks de vele verworvenheden en zegeningen, heeft bijgedragen aan veel ontwikkelingen die een bedreiging vormen voor de toekomst van de mensheid. De wapenindustrie is een treffend voorbeeld dat politiek en wetenschap elkaar overlappen. In de loop der eeuwen zijn zwaarden en speren vervangen door musketten en kanonnen door geavanceerde raketsystemen. NBC wapens oftewel massavernietigingswapens (Nucleair, Biologisch, Chemisch), zijn ontwikkeld in wetenschappelijke laboratoria. Ook bij beladen onderwerpen als geweld en oorlog creëert de markt een behoefte en spelen wetenschap en bedrijfsleven daarop in door ontwerp, innovatie en productie en bijna altijd ergens op de wereld wel gevolgd door gebruik en inzet. We zien dat momenteel bij de ontwikkeling van geleide raketsystemen en ruimtewapens, waarbij hoogwaardige technologie vereist is. Er is wel sprake van een groeiend bewustzijn en er zijn pogingen om het tij te keren. Financiële ondernemingen, waaronder pensioenfondsen en verzekeraars, mogen op grond van integriteits- en duurzaamheidseisen niet meer investeren in ondernemingen die clustermunitie of cruciale onderdelen daarvan produceren, verkopen of distribueren. Dat is in ons land bij wet vastgelegd, waarop de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht houdt (2).

De wapenwedloop in cijfers

De omvang van de huidige wapenwedloop op de wereld is onvoorstelbaar. Er wordt meer in wapens geïnvesteerd dan ooit tevoren en er is sprake van een permanent stijgende lijn en chronische overbewapening. Volgens cijfers van het in Zweden gevestigde gerenommeerde Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), bedroegen in 2019 de mondiale militaire uitgaven 1.917 miljard dollar (in 2018 1822 miljard). De Verenigde Staten (VS), China, Saoedi-Arabië, India en Frankrijk vormen de top vijf en zijn goed voor 60% van de militaire uitgaven in de wereld. Wat betreft verhoging van de defensiebudgetten jagen vooral China en de VS elkaar op in de wapenwedloop. Daarna volgen Saudi-Arabië met ruim 78 miljard en Rusland met bijna 62 miljard. De VS blijven koploper: in 2019 stegen de uitgaven met 53 miljard dollar naar ruim 684 miljard dollar. China komt uit op 181 miljard dollar. Daarbij past wel de kanttekening dat loonkosten, die een belangrijke factor vormen bij defensiebudgetten, in de VS en andere westerse landen hoger zijn dat in landen waar nog een dienstplicht is. Denktank het International Institute for Strategic Studies ( IISS), die er onderzoek naar verrichtte, meent dat Washington zich zorgen maakt om de modernisering van het Chinese leger. China werkt onder meer aan hypersonische raketten, die moeilijk zijn te detecteren en heeft in 2020 volgens Britse media voor het eerst in een gewapend conflict gebruikgemaakt van een magnetronwapen dat werkt  op basis van elektromagnetische straling. Dat zou de VS vervolgens weer aanzetten tot hogere uitgaven. Israël dat door bepaalde vijanden wordt beschouwd als een bedreiging van de wereldvrede, heeft voor een land dat onder permanente dreiging staat een verhoudingsgewijs laag defensiebudget van 15,9 miljard dollar (3). De cijfers zullen de komende jaren sterk stijgen. In navolging van zijn voorgangers uitte president Trump regelmatig kritiek op het feit dat NAVO landen binnen de EU niet voldoen aan de afgesproken norm, om 2% van het bruto binnenlands product (bbp) te besteden aan defensie. Er liggen harde toezeggingen van deze landen om de defensie inspanningen te verhogen en er dus nog meer geld aan bewapening zal worden besteed. Hoewel die kritiek van de VS dus terecht is, gaan de critici voorbij aan de diepgewortelde angst en oorlogstrauma’s in Europa, met name Duitsland, om in een nieuwe wapenwedloop of oorlog te worden meegezogen (4). Dezelfde zorg zagen we bij Japan, dat in de Tweede Wereldoorlog hard werd geraakt door de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Ik begrijp die zorg, want er kunnen in deze complexe wereld met de vele machtsbeluste leiders gemakkelijk impulsieve en onbeheersbare escalaties ontstaan. Het is een  wrang gegeven dat met de bedragen die de huidige wapenwedloop kost, de honger op de wereld zou kunnen worden opgelost. Gelukkig zijn er veel goede mensen, idealistische organisaties en geloofsgemeenschappen op de wereld die zich inzetten voor de vrede in woord, daad en gebed. Velen geloven rotsvast in ‘Samen werken aan vrede’, om een meer vredevolle samenleving te bereiken’ (5). Ik gaf al eerder aan dat ik niet optimistisch ben over het antwoord op de vraag of de mensheid in staat is om op eigen kracht mondiale vrede te bewerkstellingen. Tabel over defensie-uitgaven NAVO-landen geplaatst met toestemming Defensiekrant.

Mondiale polarisatie stimuleert de wapenwedloop

Massavernietigingswapens als NBC wapens vinden hun oorsprong in wetenschappelijk onderzoek en technologische research in laboratoria, experimenten en dierlijke en menselijke proeftuinen. In de top 5 van de risico’s die de mensheid bedreigen van het World Economic Forum (WEF), staan klimaatverandering en massavernietigingswapens respectievelijk op 1 en 2 (6). Het WEF verwacht dat de economische en politieke polarisatie zal toenemen en dat zou de wapenwedloop kunnen versterken. Het internet is een goed voorbeeld van de dilemma’s die zich kunnen voordoen. Het huidige internet is als communicatiesysteem ontstaan binnen het Amerikaanse leger. In een halve eeuw is het uitgegroeid tot een dominante factor op talrijke maatschappelijke gebieden. Het heeft ontegenzeggelijk veel zegeningen voor de mensheid opgeleverd bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, medische ontwikkelingen, efficiency. Anno 2020 kunnen we echter ook vaststellen dat moderne technologie op grote schaal wordt gebruikt bij de ontwikkeling van moderne wapens als computergestuurde raketsystemen, zogenaamde ‘slimme’ bommen en wapens op basis van lasertechnologie en drones, om maar enige voorbeelden te noemen. De basis voor het internet werd gelegd door een organisatie binnen het Amerikaanse ministerie van defensie, het (Defence) Advanced Research Projects Agency (D)ARPA). ARPA ontwikkelde technologie die de Amerikaanse defensie in staat zou stellen om niet verrast te worden door een technologisch geavanceerde vijand. De organisatie legde de basis voor de huidige informatierevolutie. Of men in die fase de immense gevolgen voor de mensheid heeft kunnen inschatten weet ik niet. Het heeft er ook toe geleid dat er in een duizelingwekkend tempo een nieuwe vorm van oorlogsvoering is ontstaan, cyberwarfare, waarvan de destructieve gevolgen op termijn nog niet zijn te overzien. Armere landen met een laag defensiebudget en criminele organisaties, kunnen tegen betrekkelijk geringe kosten cyberspecialisten inhuren om cyberaanvallen uit te voeren en hun status te verhogen. China is bezig uit te groeien tot een mondiale industriële en militaire supermacht, dankzij de beschikbaarheid van en kennis over deze moderne technologie. Wat door de VS werd ontdekt en ontwikkeld, dreigt zich nu als een boemerangeffect tegen hen te keren. Een ontwikkeling die, evenals cybercriminaliteit, een wereldwijde ontwrichtende werking kan hebben. De afgelopen jaren is gebleken dat cyberwapens grootschalig worden ingezet om vitale infrastructuur van een land te beschadigen. Geen enkel beveiligingssysteem biedt optimale veiligheid, onder andere vanwege de grensoverschrijdende aspecten. Een politicus en deskundige beschreef het ooit als een rat-race, een dynamisch maatschappelijk proces waarbij de veiligheid vaak de dupe is. Het opmerkelijke en tegelijk hypocriete is dat overheden die digitale veiligheid op nationaal niveau hebben vastgelegd in wet- en regelgeving en die handhaven, zich tegelijk op het complexe wereldtoneel op grote schaal schuldig maken aan cyberwarfare en cybercriminaliteit als hacking. Het is in korte tijd uitgegroeid tot een kernprobleem van de mensheid. Nederland is een van de meeste gedigitaliseerde landen ter wereld en blinkt op dat gebied uit in innovatie. Dat bevorderde de economische groei en de welvaart. Ook kwam het goed van pas tijdens de corona pandemie, omdat er op grote schaal vanuit huis kon worden gewerkt waardoor de economische schade werd beperkt. Tegelijk mag het duidelijk zijn dat Westerse landen als Nederland ook een verhoogd risico lopen, omdat door de intensieve digitalisering van economie en infrastructuur zowel overheden, bedrijven en individuele burgers aanzienlijke risico’s lopen. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in ruimtewapens om infrastructuur via de ruimte te ontwrichten, bijvoorbeeld door satellieten uit te schakelen (7). Overkill staat taalkundig voor overdaad maar betekent ook overbewapening. De aanwezigheid en beschikbaarheid van immense hoeveelheden wapens vormen op zich een groot risico, want veel wapens worden uiteindelijk ook gebruikt. Wie over wapens beschikt kan macht uitoefenen. Militaire suprematie is in de geschiedenis door de eeuwen en millennia heen de bron geweest voor oorlogen, onderdrukking en gewapende conflicten en een voedingsbodem voor de opkomst van op macht beluste leiders. De meest recente en ook de meest omvangrijke wapenwedloop uit de geschiedenis was die tussen de Verenigde Staten (VS) en de voormalige Sovjet Unie (SU) en de belangrijkste reden tot oprichting van militaire machtsblokken als de NAVO en het Warschaupact. Het leverde ons het begrip Koude Oorlog op. 

Geen pacifist

De volgende tekstdelen gaan over mijn persoonlijke ervaringen met wapens en geweld en de ethische worsteling die ik daarbij heb ervaren. Om het volgende goed op waarde te kunnen schatten, is het gewenst de volgende publicaties te lezen die eerder verschenen op deze website.

ARCHIEF Publicaties Jaap Spaans over oorlog en vrede

Terug in Nederland na mijn ruim tweejarige verblijf als emigrant in Canada, werd ik opgeroepen voor de dienstplicht. Op grond van dat onvermijdelijke feit, besloot ik voor vier jaren te tekenen als kort verband vrijwilliger (KVV’er). Een belangrijke overweging voor dat besluit was mijn slechte fysieke conditie. Door een vaak onverantwoorde levenswijze in Canada, moest mijn gebit ingrijpend worden gesaneerd en waren herstel en structuur noodzakelijk. Het leger bood mij die mogelijkheden en na een intensieve infanterieopleiding, kon ik vier jaren als instructeur werken bij de Alfa compagnie van de School Reserve Officieren en Kader Infanterie (SROKI) in Ermelo waar ik ook zelf de kaderopleiding had afgerond. Een periode waarin ik veel heb geleerd zoals doorzettingsvermogen, overleven in moeilijke omstandigheden, communicatie bij groepsdynamiek en leiderschap en verantwoord omgaan met lichaam en geest. Het was de tijd van de Koude Oorlog en ik kreeg een mobilisatiebestemming in de Duitse Laagvlakte. Eenmaal moest ik daarvoor in die vier jaren op herhaling in Ossendrecht. De diepgaande gesprekken over geloof en ethiek die ik in Canada had gevoerd met ‘deserteurs’ uit de VS over de Vietnamoorlog, waren in de turbulentie van die levensfase naar de achtergrond gedrongen. Pas na mijn diensttijd kwamen die weer versterkt naar boven. Geloof en zingeving waren door mijn huwelijk weer relevanter geworden. Mede door de ervaringen in het leger, zou in de jaren die volgden de innerlijke worsteling over de ethiek van oorlog en vrede en toepassing van geweld verhevigen. In mijn volgende beroep, bij de politie, kreeg ik ook te maken met dienstwapens, schietoefeningen en een geweldsinstructie. Ik weet de vernietigende werking van veel wapens. Toch ben ik geen pacifist, om de simpele rede dat wereldvrede en geweldloosheid in de huidige samenleving anno 2020 volgens mij geen haalbare opties zijn. Hoe moeilijk is het al om ‘vrede’ te krijgen binnen gezinnen, families, overheden, kerken, bedrijven en organisaties? Een aantal bands/zangers uit de flower power tijd die zongen over vrede, kregen zelf te maken met interne ruzies en jaloezie. Oorlog en vrede zijn onderwerpen die mij innerlijk verscheuren, zowel vanuit mijn geloofsprincipe als menselijkheid. In diverse publicaties heb ik beschreven, wat de directe en indirecte gevolgen van de Tweede Wereldoorlog zijn geweest op het gezin waarin ik opgroeide (8)  -De vergeten hongerkinderen uit de oorlog | Jaap Spaans. De Holocaust is een van de diepste littekens die de mensheid met zich meedraagt. Massaal gewapend ingrijpen was nodig om agressors als Japan,  Het Derde Rijk en hun bondgenoten op de knieën te krijgen en ons land te bevrijden. Wie de geschiedenis bestudeert moet de conclusie trekken dat er nog nooit een allesomvattende en duurzame vrede op de wereld is geweest. In hoofdstuk 1 De Inleiding, heb ik dat met verwijzing naar de idealen van de flower power generatie met hun slogan ‘Make love not war’ uitgelegd.  Ruim een halve eeuw later is de harde conclusie dat het verlangen naar vrede niet haalbaar is gebleken en dat in de halve eeuw die volgde ook de protestgeneratie er niet in is geslaagd liefde de aarde te laten veroveren. Er wordt meer uitgegeven aan bewapening dan ooit tevoren en de wapens waren nog nooit zo vernietigend als nu. Als christen geloof ik dat we leven in een door het kwaad gebroken schepping. Die gebrokenheid zal pas worden opgeheven bij de terugkomst van Jezus Christus. Dat neemt niet weg dat geweld soms nodig is om agressors en dictators het hoofd te bieden of als een overheid gebruik maakt van haar geweldsmonopolie.

Politieke spanningen

De Horizonscan Nationale Veiligheid (9).  is naast levenservaring en nieuwsgaring voor ‘leken’ een goede en betrouwbare bron om een visie over de internationale politieke spanningen op te baseren. Centraal staat de nationale veiligheid, maar die wordt zodanig in een internationale context geplaatst, dat er een redelijk beeld ontstaat van de dreigingen die van buiten op ons afkomen. Dat de naoorlogse wereldorde snel aan het veranderen is, staat niet ter discussie. Iedereen die het nieuws volgt kan kennis nemen van de spanningen, de talrijke brandhaarden en de handelsoorlog tussen grote mogendheden als China en de VS. In het beleid van de VS onder president Trump, wordt meer nadruk gelegd op isolationisme onder de slogan ‘America First’ en dat uit zich in scherpe retoriek en beschuldigingen. Die kritiek is voor een deel terecht. China hanteert hoge drempels voor buitenlandse investeerders en stimuleert met verkapte staatssteun eigen ondernemingen, die daardoor beter kunnen concurreren op het internationale speelveld. De internationale invloed van de VS en andere westerse landen neemt daardoor af, maar ook de solidariteit binnen de NAVO. Eind juli 2020 besloot president Trump een derde van de Amerikaanse troepenmacht in Duitsland terug te halen dan wel te verplaatsen naar Brussel en Polen. Na zijn verkiezingsnederlaag herhaalde dit zich in november 2020, zonder overleg met bondgenoten. Dit impulsieve beleid plaatst de speciale band tussen de VS en Duitsland die gedurende 70 jaar heeft bijgedragen aan vrede in Europa, onder druk. Naast verslechtering van de trans-Atlantische betrekkingen is er een toename van conflicten in het Zuiden en Oosten van Europa, waar NAVO landen tegenover elkaar staan. Dit zal het komende decennia grote gevolgen hebben voor ons land, maar ook voor het verdeelde Europa. De gedachte van sommige populistische partijen, dat Nederland zich als klein land kan handhaven op het glibberige wereldtoneel is niet realistisch. In een tijd van globalisering verwijzen naar de situatie tijdens De Gouden Eeuw snijdt dan ook geen hout. Tijden veranderen en daar zullen we mee moeten leren omgaan.  Europa moet  steeds vaker laveren tussen andere grootmachten, waardoor meer eenheid en centrale aansturing binnen Europa gewenst is. 

KANTELCONCLUSIE: Gelet op persoonlijke ervaringen en studies, de informatie van betrouwbare bronnen die ik onderzocht, de grilligheid van machthebbers en de geopolitieke situatie op de wereld, trek ik de conclusie dat de wapenwedloop tijdens het kanteldecennium zal intensiveren met alle risico’s van dien.

In het volgende hoofdstuk belicht ik de geopolitieke situatie en het onderwerp macht.

Foto’s: Jaap Spaans gemaakt tijdens mijn diensttijd op Schietkamp De Harskamp (1970), Starfighter gevechtsvliegtuig en bom op het terrein van het Aviodrome museum (rond 2008), foto raketten tijdens open dag van het leger (rond 1970), oude kanonnen centrum van Harderwijk (2019). 

Bronnen:

 1. Filosofie Magazine, juli/augustus 2020. ‘Een kleine stap voor complotdenkers’ door Tim Miechels, pagina 53.
 2. ‘Worldwide Investment in Cluster Munitions. A shared responsibility’, Website PAX, 3/12/2018. ‘Verbod op beleggingen in clustermunitie’, website Pensioenfederatie, 7/12/2018. ‘ABP: geen geld in (land)mijnen’. Het Parool online, 6/4/2007.
 3. ‘Defensie-uitgaven wereldwijd gestegen’. Defensiekrant 08 2020, met verwijzing naar gegevens uit het jaarlijkse rapport van het International Institute for Strategic Studies (IISS), Domain trends en The Military Balance 2020. SIPRI Yearbook 2018 Armament, Disarmament and International Security. News Release van het World Economic Forum, 15/1/2020. ‘De wereld staat in brand: klimaatbranden en politieke spanningen wakkeren het vuur aan’. De Telegraaf, 23/7/2020 ‘Russisch ruimtewapen’. Informatie op de website van de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) te Den Haag. waar van 30 november t/m 1 december 2020 the 25th Session of the Conference of the States Parties is gehouden.
 4. Info van de website Duitsland Institute.nl: ‘Zaak Navalny Duitsland wil met Navo en EU praten over consequenties’ 3 september 2020. ‘VS trekken meer soldaten terug uit Duitsland dan bekend’, 30 juli 2020. Het nieuws dat de Verenigde Staten een deel van hun troepen uit Duitsland terugtrekken, kwam in juni hard bij de Duitsers aan. Nu blijkt dat het om meer militairen gaat dan eerder bekend was gemaakt. 
 5. ‘Het kost maar 281 miljard euro om honger in de wereld op te lossen’ en ‘Cornell unites science and policy to end hunger’, respectievelijk in Welingelichte Kringen van 13 oktober 2020 en conclusies van onderzoekers van de Cornell University NY VS, 14th october 2020.
 6. WEF The Global Risks Landscape 2020, pagina 3. ‘Top ten risks in terms of Impact’.
 7. Website van DARPA het Defense Advanced Research Projects Agency, 14/7/2020. ‘Paving the Way tot the Modern Internet’. https://www.darpa.mil/about-us/darpa-history-and-timeline4. De Horizonscan Nationale Veiligheid van oktober 2019 is gemaakt door het Analistennetwerk Nationale Veiligheid in opdracht van de NCTV van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
 8. Het Placenta Mysterie, Jaap Spaans . Pagina’s 23 – 28.
 9. ‘Horizonscan: de resultaten. Projectleiding Instituut Clingendael. ‘De belangrijkste toekomstige ontwikkelingen voor de nationale veiligheid’. Het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) heeft in opdracht van de NCTV de Horizonscan Nationale Veiligheid 2019 gepubliceerd. De Horizonscan geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen voor de nationale veiligheid.

 

–Hoe betrouwbaar zijn verklaringen?

Communicatie is een belangrijk maatschappelijk onderwerp. We communiceren steeds intensiever, maar dat betekent ook dat er veel mis kan gaan. Pas in de twintigste eeuw werd communicatie verheven tot een afzonderlijke wetenschap. Een deskundige vertelde mij eens, dat in onze moderne samenleving goed werkende communicatiekanalen qua belang vergelijkbaar zijn met de bloedsomloop in het menselijk lichaam. De coronapandemie heeft grote gevolgen voor onze communicatie. Door de afstandsregels werd er meer online gecommuniceerd. Ook was er verwarring over de adviezen en regels van overheden en deskundigen om de pandemie beheersbaar te houden. Door de crisis was er veel miscommunicatie in gezinnen en families, waarbij de emoties soms hoog opliepen. De beelden van vereenzamende ouderen in quarantaine in verzorgingstehuizen, die op afstand communiceerden met familieleden staan nog op ons netvlies.

Wat is communicatie?

Het begrip ‘COMMUNICATIE’ is afgeleid van het Latijns communis=gemeenschappelijk. Informatie die wordt overgedragen wordt gemeenschappelijk gemaakt. Het is geen statisch begrip maar een proces met vele vormen variërend van verbale en nog-verbale communicatie tot massacommunicatie. Onlangs kregen Nederlanders een aanschouwelijk lesje non-verbale communicatie, toen tijdens de coronapersconferentie de woordvoerders werden ondersteund door doventolk Irma. Door haar uitstraling, bewegingen en mimiek groeide zij uit tot een populaire tv- persoonlijkheid. Bij het communiceren kan er ook veel mis gaan, waardoor er ruis of miscommunicatie ontstaat soms met grote gevolgen. De geschiedenis leert dat gewapende conflicten zijn begonnen door miscommunicatie tussen machthebbers en andere leiders. Anno 2020 worden we dagelijks via de media overspoeld met nepnieuws en verwerpelijke communicatie via sociale media, zoals bedreigingen en smaad. In een aantal publicaties beperk ik mij tot interpersoonlijke communicatie in bijzondere situaties. Bijvoorbeeld de communicatie tussen arts en patiënt, binnen kwetsbare groepen of als communicatie wordt beïnvloed door een groepsdynamiek in combinatie met ontremming door alcohol of drugs. Ook vooroordelen, tunnelvisies, krachtige emoties en selectieve waarnemingen kunnen funest zijn voor de kwaliteit van de communicatie. Dat geldt zeker voor verhoren van verdachten, getuigen en burgers die aangifte doen binnen de strafrechtketen. Daarover gaat deze publicatie. In zo’n traject kunnen immers grote persoonlijke en maatschappelijke belangen in het geding zijn en mensen kunnen door miscommunicatie en onjuiste verklaringen worden beschadigd. Ik was ruim 25 jaar werkzaam als politie agent en later als opsporingsambtenaar bij een departementale inspectiedienst. Voor deze laatste dienst was ik projectleider van een communicatieproject en heb ervaren dat communicatie cruciaal is binnen een organisatiecultuur. Ik volg de ontwikkelingen rond de rechtshandhaving in ons land nog regelmatig. Zowel de praktijk als talrijke bronnen wijzen uit, dat de politietaak de laatste decennia ingrijpend is veranderd. De samenleving wordt complexer, verhardt en dat werkt door in de communicatie. Voor de politie organisaties en de individuele ambtenaren en hun gezinnen heeft dat grote gevolgen.

In vrijheid afgelegde verklaring

Onze politie staat aan het front van de rechtshandhaving. De overheid heeft het geweldsmonopolie (zwaardmacht) en de politie voert wetgeving uit en mag met inachtneming van de wettelijke normen een verdachte aanhouden. Politie ambtenaren mogen aangiftes opnemen, een proces-verbaal opstellen op ambtseed of belofte en dat aanleveren bij het Openbaar Ministerie. In het Wetboek van Strafvordering (SV) is vastgelegd hoe de vervolging van strafbare feiten plaats vindt. Artikel 27 SV definieert formeel het begrip ‘verdachte’,  namelijk degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit voortvloeit. Er moet dus een juridische reden zijn dat iemand als verdachte wordt aangemerkt en aangehouden. Daarna wordt als verdachte aangemerkt degene tegen wie de vervolging is gericht. De aanhouding en het verhoor van de verdachte en verklaringen van getuigen burgers die aangifte doen zijn in die fase van het proces zeer belangrijk. Daarom heeft de wetgever rechten van burgers vastgelegd, onder andere over de voorwaarden waaraan een verhoor moet voldoen. Artikel 29 SV vermeldt daarover: ‘ In alle gevallen waarin iemand als verdachte wordt gehoord, onthoudt de verhorende rechter of ambtenaar zich van alles wat de strekking heeft een verklaring te verkrijgen waarvan niet kan worden gezegd dat zij in vrijheid is afgelegd’. Ook is een verdachte niet tot antwoorden verplicht en dat moet de verdachte voor de aanvang van het verhoor worden medegedeeld. Het maakt niet uit of het verhoor plaats vindt in een verhoorkamer of op straat. Deze mededeling wordt ook in het proces-verbaal opgenomen. Tijdens mijn werk bij de politie en een inspectiedienst heb ik ervaren hoe belangrijk het is om zorgvuldig met deze wetsartikelen om te gaan, om vervolging voor meineed of valsheid in geschrifte te voorkomen. Ik heb diverse malen meegemaakt dat opsporingsambtenaren bij een rechtbank moesten compareren, om uitleg te geven over een door hen opgemaakt proces verbaal. Maatschappelijk roept dit weleens weerstand op, vooral als er bij zware geweldsdelicten een beroep wordt gedaan op het zwijgrecht. Ik begrijp dat, maar het is nu eenmaal inherent aan onze rechtsstaat. (Foto: een verhoor kan worden afgenomen op straat of in een verhoorkamer). 

Betrouwbaarheid verklaringen

Het belang van zorgvuldige verklaringen wordt onderschat en daar steekt een logica achter. Een korte verklaring op straat of in de cabine van een vrachtauto over een verkeersovertreding, komt meestal tot stand na vragen van de opsporingsambtenaar en zal slechts zelden worden aangevochten. Anders wordt het als er sprake is van een zwaarder delict en de aanhouding plaats vindt onder extreme omstandigheden. Regelmatig duiken er tegenwoordig camerabeelden op, die echter pas op waarde kunnen worden geschat binnen de totale context. Diverse vormen van communicatie lopen dan door elkaar heen en dan is het belangrijk dat er betrouwbare getuigenverklaringen komen, die de bevindingen van de opsporingsambtenaar onderbouwen en aanvullen. De praktijk leert helaas dat verklaringen niet altijd betrouwbaar zijn. Er waren in het recente verleden diverse zaken, waarbij verdachten een misdrijf bekenden om er later op terug te komen (zie bronnen). Ook zijn er zaken gedocumenteerd van verdachten die bekenden, maar waarvan later op grond van bewijs werd aangetoond dat zij onmogelijk de dader konden zijn. Ook op verhoortechnieken is in het verleden forse kritiek geuit. Dat verklaringen aan kracht verliezen als het om waarnemingen of herinneringen van jaren geleden gaat is duidelijk. Voor de politie is het moeilijk, want aan enige druk ontkom je niet bij een verhoor van getuigen of verdachten. Verklaringen zijn niet altijd betrouwbaar gebleken. Het is de taak van de politie om verhoren objectief en deskundig te laten plaats vinden. Dat is geen gemakkelijke opdracht in een samenleving waarin nagenoeg iedereen over een telefoon met camera beschikt, ramptoerisme aan de orde van de dag is en beelden over politie optreden via sociale media razendsnel worden verspreid. Het is aan de wetgever om deze ontwikkeling via regels in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat degenen die belast zijn met handhaving, in het belang van onze democratische rechtsstaat hun werk kunnen doen.  

 

 

Foto’s en illustraties: Jaap Spaans

Bronnen:

–Rijksrecherche onderzoekt ruim duizend politiedossiers Horst op strafbare feiten. NOS Nieuws 21/7/2020

–‘Latere herinnering aan misbruik vaak niet betrouwbaar’. Nederlands Dagblad, 29/9/2017.

–‘Bekennen onder druk’. Psychologie Magazine, april 2002.

–‘Dossier Omstreden Herinneringen’. Gezondheidsraad, 27/1/2004.

–‘Bekentenis afgedwongen. Rechercheur klapt uit de school over verhoor Ina Post, die later werd veroordeeld voor roofmoord’. De Telegraaf, 23/9/2006.

–Boeken van Jaap Spaans: ‘Een Golf van Geweld’ (1999), ‘Christenen en hun Communicatie’ (1994), ‘Controle Ambtenaren: Communicatie of Confrontatie’ (1997), ‘De Rijksverkeersinspectie. Een Bijzondere Opsporingsdienst’ (1995).

–‘Groepsdruk en Criminaliteit’ en ‘De geweldsspiraal en de reactie van de overheid’. Jaap Spaans in Het Zoeklicht respectievelijk 88e jaargang nr. 25 en 84e jaargang nr. 2.

 

 

 

 

–Mijn EU petitie over placenta onderzoek

 

 

 

 

Iedere burger heeft burgerrechten die zijn vastgelegd in de Grondwet. Voorbeelden zijn godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting en het petitierecht (artikel 5 GW). Van het recht om schriftelijk verzoeken bij het bevoegd gezag in te dienen (petitierecht) wordt veel gebruik gemaakt. Zelf heb ik diverse verzoeken gericht aan het bevoegd gezag over o.a. de invoering van een biometrisch paspoort, de risico’s van biomassa etc. Maar hoe zit het met burgerrechten in Europa? Een belangrijke vraag want veel beleid en wetgeving wordt in de EU ontwikkeld. In het najaar van 2018 diende ik een verzoekschrift (petitie) in bij het Europees Parlement voor een betere coördinatie van placenta onderzoek. Om persoonlijke redenen een belangrijk onderwerp. Het belang van de placenta als tijdelijk orgaan gedurende de zwangerschap, werd zwaar onderschat. Onderzoek werd in het verleden beperkt vanwege de risico’s voor de zwangere vrouw en de foetus. Door de technologische vooruitgang kan onderzoek nu efficiënter en veiliger worden uitgevoerd. Dat gebeurt op wereldwijde schaal en zal verrassende nieuwe inzichten opleveren. Probleem is dat het onderzoek vaak fragmentarisch plaats vindt en er onvoldoende coördinatie plaats vindt. Daardoor is er onvoldoende top down communicatie van wetenschappers naar media en de brede bevolking en dat is jammer. Om die coördinatie in Europa te verbeteren heb ik de petitie ingediend. (Illustratie omslag van mijn boek. Boek is niet meer leverbaar’).

EINDCONCLUSIE PETITIETRAJECT
De wijze waarop mijn verzoek is behandeld door de Commissie Verzoekschriften van het Europarlement, heeft mijn waardering voor Europa vergroot. Dit democratische proces is uiterst zorgvuldig verlopen. Het was wel een langdurig en intensief traject en om daar inzicht in te krijgen verwijs ik naar de bijlage met de samenvatting van het verzoek, opsomming van enige wetenschappelijke projecten en antwoorden in 1e en 2e aanleg van de Europese Commissie (EC). Zie: PETI laatste antwoord EC Nederlands 

HET RECHT VAN PETITIE IN EUROPA
Volgens artikel 227 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 44 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, heeft iedere burger van de Unie het recht een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten. Het verzoek moet wel ontvankelijk zijn en gaan over een onderwerp dat tot de werkterreinen van de Unie behoort en dat de verzoeker rechtstreeks aangaat. Verzoekschriften dienen te worden opgesteld in een van de officiële talen van de EU en gericht aan de voorzitter van de Commissie Verzoekschriften. Indiening kan op twee manieren namelijk aan het adres van het secretariaat PETI Wiertzstraat 60, 1047 Brussel BELGIË dan wel via het elektronisch internetportaal voor verzoekschriften https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/nl/home Nadat een verzoek ontvankelijk is verklaard volgt een intensief democratisch traject.

MIJN PETITIE ONTVANKELIJK VERKLAARD
‘Op 17 december 2018 is het verzoekschrift nr. 0869/2018, ingediend door J.S. (Nederlandse nationaliteit), over de recente ontwikkelingen in verband met placentaonderzoek ontvankelijk verklaard’ (citaat uit bevestiging). Ik had het verzoek onderbouwd met een groot aantal bijlagen, waarin ik beargumenteerde dat het over een onderwerp ging dat tot de werkterreinen van de EU behoort en waarom het onderwerp mij als burger persoonlijk aangaat. De onderbouwing is niet bijgevoegd, aangezien dat deze publicatie te omvangrijk zou maken.

SAMENVATTING VERZOEKSCHRIFT

‘Indiener volgt van nabij de mogelijke invloed van placentagebreken op de verdere ontwikkeling van het ongeboren kind, zoals psychische aandoeningen en andere onomkeerbare ziekten. Hij heeft deze interesse ontwikkeld vanuit zijn eigen persoonlijke ervaringen en is ervaringsdeskundige in placentaonderzoek geworden. Hij vermeldt dat bijzonder relevant onderzoek in de VS geleid heeft tot opmerkelijke conclusies en hij moedigt de EU en de lidstaten aan om dergelijk onderzoek te steunen en de in de VS bereikte resultaten in Europa in aanmerking te nemen, aangezien dit tot betere prenatale zorg kan leiden en nutteloos menselijk lijden kan voorkomen. Hij vindt dat de EU het onderzoek beter moet coördineren’ (citaat zie link hierboven onder CONCLUSIE).

Zie ook mijn eerdere publicatie over de petitie: https://www.jaapspaans.nl/persbericht-nieuwe-fase-petitie-jaap-spaans-over-placenta-onderzoek-aan-europarlement/

HET PETITIETRAJECT CHRONOLOGISCH (ZIE OOK DE BIJLAGE AAN SLOT 2E ALINEA)

27/9/2018    : Verzoekschrift ingediend bij de Commissie Verzoekschriften
17/12/2018 :  Verzoekschrift ontvankelijk verklaard
28/02/2019 : Commissie stuurt verzoekschrift door naar de parlementaire Commissies Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid EN Industrie, Onderzoek en Energie. Tevens verzoekt de Commissie Verzoekschriften de Europese Commissie (EC) een vooronderzoek naar de verschillende aspecten van het probleem in te stellen.
8/3/2019     :  Antwoord EC. De Commissie erkent het belang van onderzoek naar de gezondheid van de placenta en de gevolgen daarvan voor de toekomstige ontwikkeling van het kind. Vervolgens worden 4 projecten beschreven van placenta-onderzoek in Europa. Zie bijlage onder 3 Antwoord van de Commissie. Het door het Erasmus UMC Rotterdam uitgevoerde project EMBRYOandLATERHEALTH gaat uit van de hypothese dat schadelijke blootstelling vóór of zeer vroeg in de zwangerschap gevolgen heeft voor de ontwikkeling van het embryo en de placenta, een blijvende invloed heeft op de cardiovasculaire en metabole ontwikkeling, en zowel ongunstige uitkomsten oplevert bij de geboorte als cardiovasculaire en metabole stoornissen en ziekten op latere leeftijd in de hand werkt.
10/4/2019    : Bericht van de Commissie Verzoekschriften dat zij de petitie voortzet (verderzet).
21/4/2019     : Reactie van mij op voorgaande mededeling
11/9/2019     :Mededeling secretariaat Commissie Verzoekschriften dat het verzoekschrift zal worden behandeld op de vergadering van de Commissie Verzoekschriften op 03.10.2019 in Brussel. Het zal rond 10:50 worden besproken. Wegens omstandigheden kon ik helaas niet aanwezig zijn in Brussel.
3/10/2019     : Link naar video van de bijeenkomst. Een lid van het Europarlement verzocht de petitie aan te houden (zie video minuut 10.18 – 10.23: https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191003-0900-COMMITTEE-PETI
26/6/2020     : Aanvullende antwoord (in 2e aanleg) van de EC (Zie bijlage onder 5).
28/6/2020     : Mail aan het PETI secretariaat van de Commissie Verzoekschriften waarin ik mijn dank uitspreek voor de zorgvuldigde wijze waarop mijn petitie door het Europarlement en de Eureopese Commissie is behandeld en afgewikkeld. Tevens een korte samenvatting van aspecten betreffende de placenta die voor mij belangrijk zijn gelet op de reden om de petitie in te dienen. Ik ben tevreden met het resultaat. Bij voorkeur had ik gezien dat er een Europees Placenta Project zou zijn opgestart vergelijkbaar met het Human Placenta Project in de VS (zie logo). Voor mij echter geen reden daarop nader aan te dringen en ik heb de Commissie Verzoekschriften aangegeven dat ik geen bezwaar heb tegen afsluiting van de petitie.

AFSLUITENDE MAIL
Aan: PETI Secretariaat van het Europees Parlement in Brussel. Datum 26/6/2020
Onderwerpen: mijn petitie 0869/2018 over placenta onderzoek, dankwoord en afsluiting

Geachte heren/dames,
Dank voor de toezending van uw mail van 26 juni 2020 met de Nederlandstalige versie van het antwoord in 2e aanleg van de Europese Commissie (EC) n.a.v. mijn petitie. Nadat de petitie ontvankelijk werd verklaard op 17 december 2018, volgde een uitgebreid en langdurig democratisch traject, dat door PETI, de EC en het Europarlement zeer zorgvuldig is afgewikkeld. Ik dank u dan ook voor uw inzet en effectieve communicatie. Deze mail hoeft u niet te beschouwen als een aanvullende opmerking om de petitie voort te zetten. Ik ben zeer tevreden met het resultaat en het feit dat het onderwerp op de agenda is geplaatst en ga ermee akkoord dat u de Commissie Verzoekschriften vraagt de petitie af te sluiten. Ik heb wel voor mijzelf een beknopt overzicht opgesteld met enige conclusies uit de correspondentie, waaruit blijkt hoe belangrijk placenta onderzoek is in relatie tot prenatale en neonatale zorg en de latere ontwikkeling. Zie hieronder.
Met hartelijke groet, Jaap Spaans, Hoogeveen Holland
Korte opsomming 4 projecten betreffende placenta onderzoek.
— De EC (zie antwoord EC van 8/3/2019) erkent het belang van onderzoek naar de gezondheid van de placenta en de mogelijke invloed van onvolkomenheden van de placenta op de verdere ontwikkeling van het ongeboren kind, zoals psychische aandoeningen en andere ziekten. Zowel in Horizon Europa als Horizon Europa 2020-2024 is er ruimschoots aandacht voor onderzoek en internationale samenwerking. In het 1e antwoord van de EC worden 4 concrete projecten opgesomd n.l.:
*het project AIR-NB: heeft tot doel het effect van prenatale blootstelling aan stedelijke luchtverontreiniging op de structuur en functie van de hersenen vóór en na de bevalling te evalueren (Barcelona).
** het project EMBRYOandLATERHEALTH: gaat uit van de hypothese dat schadelijke blootstelling vóór of zeer vroeg in de zwangerschap gevolgen heeft voor de ontwikkeling van het embryo en de placenta, een blijvende invloed heeft op de cardiovasculaire en metabole ontwikkeling, en zowel ongunstige uitkomsten oplevert bij de geboorte als cardiovasculaire en metabole stoornissen en ziekten op latere leeftijd in de hand werkt. (Erasmus UMC Rotterdam).
***Het project iPLACENTA : Gericht op internationale samenwerking binnen de EU hericht op opleidingen. (Universiteit Dundee).
**** Doel van het onderzoeksproject PlaEndo: te bepalen wat de aard en de bredere biologische betekenis is van de endocriene functie van de placenta bij het aanpassen van het lichaam van de zwangere moeder om de groei van de foetus te ondersteunen. Bijzondere aandacht gaat uit naar het metabolisme van de moeder. (Universiteit Cambridge)

–Wisselwerking tussen lichaam en geest

Gefascineerd keek ik onlangs naar een televisieprogramma over de invloed van de geest op ons lichaam. Door persoonlijke omstandigheden heb ik al langer grote interesse voor dit onderwerp, dat volgens mij te lang is onderbelicht. De macht van onze hersenen op het lichaam blijkt vele malen groter dan werd gedacht. In de uitzending ging het onder andere over fantoompijn (pijn aan bijvoorbeeld een geamputeerd lichaamsdeel) en in het kader van wetenschappelijk onderzoek uitgevoerde nepoperaties die wel degelijk effect bleken te hebben (1). Een onderwerp als fantoompijn gaat mijn bevattingsvermogen als leek te boven. Hoe kan een mens pijn ervaren aan een prothese, waarin zenuwen ontbreken en geen doorbloeding is? In de uitzending werd aangetoond dat fantoompijn een realiteit is. Als ik aan deze publicatie werk teistert de Covid-19 pandemie de mensheid. Naast de gevolgen van besmetting met het virus en mogelijk vele lichamelijke klachten, leidt dit volgens gezaghebbende organisaties als de WHO ook tot mentale aandoeningen onder brede bevolkingsgroepen zoals angststoornissen, depressie, burn-out en spanningsklachten. De unieke situatie maakt op mondiaal niveau duidelijk, dat er een wisselwerking is tussen lichaam en geest. Iets dat ik zelf in mijn leven heb ervaren. De komende decennia zal er ongetwijfeld veel wetenschappelijk onderzoek worden verricht naar de mentale gevolgen van deze ernstige, de maatschappij ontwrichtende pandemie.

Wijsheid in ‘de volksmond’
Dat er een wisselwerking kan zijn tussen lichaam en geest was al bekend. In de Bijbel wordt beschreven dat koning David, na tegenslagen en het maken van verkeerde keuzes in het leven, wordt gekweld door ernstige lichamelijke klachten. Hanna de moeder van Samuel werd zo getreiterd en getergd door de tweede vrouw van haar echtgenoot omdat zij kinderloos was, dat zij ‘weende en niet at’. Ik sluit niet uit dat zij in onze moderne tijd een DSM-stempel zou hebben gekregen  (In de VS ontwikkeld internationaal classificatiesysteem voor psychische aandoeningen: Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders) . Het zijn aangrijpende praktijkverhalen die niet worden genegeerd maar realistisch zijn en ter lering zijn (2). De geschiedenis leert dat veel belangrijke personen in hun leven werden geconfronteerd met psychische en lichamelijke aandoeningen, als gevolg van onder andere de wisselwerking tussen lichaam en geest. Vaak werden zij op hun levensweg geconfronteerd met trauma’s als rouw, ziekte en verlies van dierbaren (3). Veel mensen krijgen te maken met psychosomatische klachten, lichamelijke aandoeningen met een psychische oorzaak en dat wordt bevestigd door wetenschappelijk onderzoek. Maar het komt ook tot uiting in ervaringswijsheden over gezondheid uit ‘de volksmond’ zoals uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegdes. Veel van die uitdrukkingen zullen bekend zijn. Als ‘de zenuwen door iemands keel vliegen’ kan dat duiden op een paniekaanval en als je ‘een brok in de keel hebt’ kan dat het gevolg zijn van spieren die worden aangespannen door stress of spanning, met keelklachten tot gevolg. In 2004 kreeg ik op 57-jarige leeftijd tijdens een ingewikkelde en belastende levensfase met ziekte binnen de familie, te maken met een hartritmestoornis. Die ervaring bracht mij tot het besef dat een hartritmestoornis niet louter een lichamelijke kwestie is, maar dat ook leefstijl, erfelijkheid, omgevings- en mentale factoren een rol spelen. Ik mis overigens de deskundigheid om vast te stellen hoe die cocktail van oorzaken precies tot stand komt. Het zijn echter wel feiten gebaseerd op zelfkennis en zelfreflectie. Ik heb mijn ervaringen toen vastgelegd in een boekje, waarin ieder hoofdstuk werd afgesloten met een spreekwoord of spreuk (4). Daarin bracht ik het verband tussen lichaam en geest, oftewel het diepste innerlijk van de mens en het hart als orgaan, tot uitdrukking.

Enige spreekwoorden en spreuken uit de volksmond over de wisselwerking tussen lichaam en geest :
–Van je hart geen moordkuil maken: Je gevoelens vrij uiten
–De schrik slaat mij om het hart: Erg schrikken
–Je hart ophalen: Genieten
–Je hart vasthouden: Je zorgen maken
–Kommer in het hart van de mens buigt het neder. Maar een goed woord verblijdt het. Bijbelse wijsheid Van de Spreukendichter Spreuken 12:25 (NBG vertaling).

Door het opnemen van de uitdrukkingen wil ik onderstrepen, dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, maar ook dat eenvoudige volkswijsheid vaak wordt bevestigd door de wetenschap. Mijn persoonlijke ervaring was een wake-up call en dwong tot bezinning. Over de wijze waarop je in het leven staat en reageert op prikkels vanuit de omgeving, de risico’s die je loopt, genetica en overdracht door voorgaande generaties. Met voortschrijdend levensinzicht, betekende het ook nadenken over de wijze waarop je binnen een gezin omgaat met tegenslagen die op je weg komen (coping stijl of coping gedrag van het Engels to cope = omgaan met). In mijn boek en diverse aanvullende publicaties op deze website, beschrijf ik ook dat de hartonderzoeken maar vooral de zorg over de uitkomsten, op zich een aanzienlijke stressbron kunnen vormen. Ik durf op basis van mijn ervaring zelfs te stellen dat de wisselwerking tussen lichaam en geest zo sterk kan zijn, dat dit van invloed was op de resultaten van medisch onderzoek zoals een elektrocardiogram of bloeddrukmeting.

Emoties en de longen
In de periode dat ik met de hartklachten werd geconfronteerd verscheen er in een wetenschappelijk tijdschrift een publicatie die mijn bijzondere aandacht trok. Het ging over onderzoek uitgevoerd door de Harvard School of Public Health onder 670 mannen tussen 45 en 86 jaar oud. Het onderzoek wees uit dat krachtige emoties als boosheid hormonen kunnen beïnvloeden, die vervolgens het immuunsysteem ontregelen. Hoe groter de woede hoe slechter de longfunctie. Een onderwerp dat veel meer aandacht verdient, zeker in deze tijd van pandemie die nog eens onderstreept dat een goed functionerend immuunsysteem cruciaal kan zijn. Dat stress en boosheid een negatieve invloed kunnen hebben op astma, maagaandoeningen en het ontwikkelen van hartfalen was al bekend (5). Zelf heb ik een longfunctietest ondergaan in een periode dat er sprake was van mentale en fysieke overbelasting. Maar medische klachten vormen vaak ook een nauwelijks te ontwarren kluwen als het om de oorzaken gaat. Naast de belastende omgevingsfactoren zoals ernstige ziekte bij dierbaren, was ik als controleur bij een inspectiedienst van de rijksoverheid ook werkzaam in het wegverkeer. Na een dag wegcontroles bij windstil weer op parkeerplaatsen die waren vergeven van giftige uitlaatgassen uit stationair draaiende vrachtauto’s, protesteerden de longen in de vorm van kortademigheid. Toen de hartritmestoornis zich aandiende was ik ook ‘gebeten’ door een teek en kon de Borrelia bacterie worden aangetoond in mijn bloed. Daar komt bij dat bij het ouder worden de longfunctie achteruit gaat. Het kan zinnig zijn om als mens je situatie af en toe te analyseren en uit te vinden wat het causale verband is tussen de situatie waarin je je bevindt en leefstijl en risicofactoren. Afhankelijk van de situatie kun je dan de weg inslaan naar heling en herstel

Leefstijl
Onlangs werd ik 72 jaar. In het beginstadium van de hartritmestoornis had ik niet gedacht dat ik die leeftijd zou halen. Door een verantwoorde levensstijl, adviezen van zorgverleners en op basis van informatie op het internet, ben ik er toch in geslaagd een redelijk evenwichtig leven te leiden. Probleem bij leefstijl is dat je niet op alle risicofactoren invloed kunt uitoefenen. Ik rookte al niet op het moment van de diagnose, dronk matig, besteedde veel tijd en aandacht aan goede voeding en had voldoende beweging. Het probleem deed zich voor bij risicofactoren als (piek)stress en mentale overbelasting. Die worden vaak getriggerd vanuit de omgeving, werk, familie of gezin, waar je niet altijd invloed op kunt uitoefenen zoals ernstige ziekte in gezin of familie, mantelzorgverantwoordelijkheden en andere belastende omgevingsfactoren. Er kan echter ook sprake zijn van karakterologische factoren en emoties zoals boosheid, twijfel en moeite om tegenslagen te aanvaarden en verwerken waardoor de innerlijke rust en de balans worden verstoord. Coping is dan een sleutelbegrip. Ik geniet steeds meer van het luisteren naar muziek of mijzelf te begeleiden op de elektrische gitaar of bongo’s. Levensbeschouwing is belangrijk voor mij en was op belangrijke momenten een heilzame bron van rust en vertrouwen. Wat ik wel moeilijk vind is om de rust en het vertrouwen vast te houden in deze hectische en complexe tijd, met een amper te verwerken informatie-overlast en. Voor dat onderwerp verwijs ik naar een vorige publicatie op deze website.

 

 

Foto’s: Illustratie wandplaat bloedsomloop biologie. Ben Stockphotos/Nationale Beeldbank. 

Bronnen:
1. ‘De kracht van placebo’s, nepoperaties en augmented reality en de macht van he brein’. TV-uitzending ‘Dokters van Morgen’, NPO1 van avrotros op 1/6/2020.
2. Psalmen 38 en 51 en 1 Samuel 1: 6-8 (NBG).
3. ‘Tien genieën met mentale problemen’. Charles Darwin (5), Isaac Newton (8), Vincent van Gogh (9). Annelies Bes op de website Kijk, 18/2/2020. ‘De psychiatrische ziektegeschiedenis van Vincent van Gogh’. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 29/12/2000. ‘Sir Isaac Newton 1642-1727’, website van Dr Robert A. Hatch, Universiteit van Florida.
4. ‘Hoe een hartritmestoornis mijn leven veranderde’. Uitgave Jaap Spaans, 2007. Tevens diverse aanvullende publicaties over dit onderwerp op deze website.
5. ‘Grumpy old men have sick lungs’. News in Science / ABC net, 31/8/2006. ‘Boze mannen krijgen minder lucht’. Medisch Contact, 5/9/2006.

-Excuus premier en ambtelijke ethiek

Tijdens de Nationale Holocaust Herdenking op 26 januari 2020, bood premier Rutte excuses aan voor de Nederlandse houding bij de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog (WO2). Een terecht excuus 75 jaar na de bevrijding van het vernietigingskamp Auschwitz (1). In diezelfde periode speelde in Hoogeveen een scherpe discussie over de rol van de Hoogeveense burgemeester Tjalma tijdens de oorlog. Historicus Albert Metselaar schreef een aantal indrukwekkende en goed onderbouwde artikelen over het ‘vreselijke dossier van stukken van Tjalma en zijn ambtelijke ondersteuning over de Jodenvervolging’. Aan de bezetter overgedragen stukken bevatten persoonsdossiers met gevoelige informatie. Metselaar publiceerde ook een briefje aan een Joodse familie, dat zij zich moesten melden bij de Duitsche Wacht aan de Schutstraat in Hoogeveen. De opdrachten werden loyaal uitgevoerd, waarbij wel moet worden aangetekend dat veel ambtenaren aanvoelden dat het niet goed was om deze medewerking te verlenen en dat ook kenbaar maakten. Het gebeurde toch. Na de oorlog werd de burgemeester ter verantwoording geroepen door de provinciale zuiveringscommissie en de Nederlandse staat. Later werd hem het ereburgerschap van Hoogeveen toegekend en een park achter het gemeentehuis naar hem vernoemd. Tijdens een bijeenkomst in januari 2020 kwam de mening naar voren, dat dit ongedaan moest worden gemaakt. In februari werd bekend dat er nader onderzoek zal worden uitgevoerd door het NIOD,  dus er komt een vervolg (2). Foto Jaap Spaans: dokter v.d. Velde van het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen redde verzetsstrijders en Joden. Hij werd geexecuteerd bij de Woeste Hoeve.

Ethiek
Als ik aan deze publicatie werk meldt de Autoriteit Persoonsgegevens een forse stijging van privacy klachten in 2019. In dat jaar dienden ruim 27.800 mensen een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens, vanwege een mogelijke privacy schending. Dat is bijna 79 procent meer dan in 2018. Ondanks maatregelen om klachten sneller af te handelen, blijft de capaciteit van de privacy toezichthouder onvoldoende om burgers snel genoeg te helpen. Dergelijk nieuws is relevanter dan velen menen en zou ons aan het denken moeten zetten. De excessen als gevolg van de persoonsregistratie tijdens de Tweede Wereldoorlog, vallen in het niet bij de massale hoeveelheid (gevoelige) informatie die nu wordt verzameld, met behulp van moderne computertechnologie, Big Data, algoritmes en moderne identificatiesystemen zoals biometrische gezichtsherkenning. Tijdens een grote Holocaustconferentie in Jeruzalem in januari 2020, spraken wereldleiders zich in krachtige bewoordingen uit tegen het snel groeiende antisemitisme in de wereld. De geschiedenis lijkt zich te herhalen en het is juist de geschetste samenhang die fundamentele ethische vragen oproept: heeft de mensheid voldoende lering getrokken uit die geschiedenis en voldoet de kwaliteit van de huidige (ambtelijke), ethiek die tijdens WO2 zoveel weerzin opriep, aan een hogere standaard? (3). Als ik vaststel hoe beleidsmatig in en buiten de ambtelijke wereld wordt omgegaan met klokkenluiders, denk ik van niet. Hoewel ik WO2 niet zelf heb meegemaakt, weet ik vanuit de gezinssituatie waarin ik opgroeide hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn van oorlogsgeweld en hoe groot de verantwoordelijkheid daarin is van politici, ambtelijke instanties, bedrijven en burgers. Tijdens de oorlog waren er ook moedige ambtenaren die voor hun principes kozen en dat met de dood moesten bekopen. Lees mijn publicatie in maandblad De Oogst. Boonstra kreeg voor zijn heldendaad de Yad Vashem onderscheiding. OogstBoonstraVerzetsheld05-14

Tweede generatie
We vieren dit jaar 75 jaar vrijheid. Hoewel de bevrijding in mei 1945 een feit was, zouden de schokken van WO2 nog lang nadreunen, ook in het gezin waarin ik opgroeide. Dat vereist enige kennis van mijn achtergrond. Mijn ouders woonden voor de oorlog in de wijk Duindorp van Scheveningen, waar mijn twee oudste zusters zijn geboren. Als in de oorlog Scheveningen vanwege de strategische ligging aan zee door de Duitse bezetter tot verboden (sper)gebied wordt verklaard, moet het gezin verhuizen. Er wordt een woning toegewezen in Voorburg, waar tijdens de oorlog mijn jongste zus en oudere broer worden geboren. Tijdens een razzia in 1944 wordt mijn vader door de Duitsers opgepakt en gedwongen te werk gesteld in Duitsland. Mijn oudere broer vertelde ooit, dat hij als driejarig jongetje de Duitse soldaat die mijn vader ophaalde tegen zijn been had geschopt en uitgeroepen ‘je mag mijn vader niet meenemen’. Tot aan de bevrijding zou mijn moeder er alleen voor staan. Zij heeft het geluk dat haar ouders wonen op Goeree-Overflakkee, een vruchtbaar landbouwgebied op de Zuid-Hollandse eilanden. Via een bevriende beurtschipper worden aardappelen, uien en wortels naar Den Haag gezonden. Met een kinderwagen als transportmiddel, moet mijn moeder vele kilometers lopend afleggen om het felbegeerde voedsel op te halen. Dan slaat begin 1945 de Hongerwinter genadeloos toe. Mijn beide oudste zussen, die dan 8 en 7 jaar oud zijn, moeten worden ondergebracht bij pleeggezinnen in Friesland, waar nog voldoende voedsel beschikbaar is. Mijn moeder vertelde dat zij in die moeilijke tijd veel kracht kreeg uit haar geloof en de ondersteuning door de kerk. Als mijn vader na de bevrijding aangeslagen terugkeert naar Nederland, is het gezin weer compleet. In mijn geboortejaar 1948 is de maatschappelijke situatie enigszins genormaliseerd. De periode van wederopbouw is begonnen en tijd noch situatie lenen zich ervoor om te klagen over oorlogstrauma’s. Toch zou die oorlog een levenslang stempel drukken op mijn vader. Ooit vertelde hij dat hij na een bombardement van de geallieerden, met schokkende beelden en situaties werd geconfronteerd. De keren dat hij vertelt over zijn ervaringen in Duitsland, zijn echter op één hand te tellen. Achteraf beschouwd, denk ik dat hij leed aan psychotraumaklachten met een grote weerslag op het gezin. Op latere leeftijd, hij is dan de zeventig ruimschoots gepasseerd, komen de oorlogsherinneringen versterkt boven. Daarvoor is hij nog onder behandeling geweest bij het Centrum ‘45 in Oegstgeest. In 1996 is uitgebreid gedocumenteerd, hoe zwaar de terugkeer na de bevrijding was van de ruim 500.000 Nederlanders die verplicht te werk waren gesteld in Duitsland. Een vergeten groep medeburgers. In plaats van een warm welkom, stuitten velen na terugkeer op vooroordelen, kinderen die hen niet meer kenden, verwijdering met partners, mentale problemen en soms een sociaal isolement. Velen vroegen zich af of ze nog wel pasten in een normale samenleving. Ik denk dat de gevolgen van WO2 op velen die het meemaakten en volgende generaties, groter is dan wordt aangenomen. Ondanks die belastende ervaringen, het zware werk en de vele uren die mijn vader maakte, was hij zelden ziek en zijn werklust was bewonderenswaardig. Ik wijt zijn goede fysieke gesteldheid aan zijn sterke genen in combinatie met zijn gezonde, matige en gedisciplineerde levenswijze. In de zomer stond hij iedere werkdag om 05.00 uur op, ging dauwtrappen op het grasveld in de achtertuin, waarna hij zich met koud water afwaste. Daarna deed hij oefeningen, at een sober ontbijt en begon aan de werkdag die doorliep tot laat in de avond. Het is wel opvallend dat alle vijf kinderen zijn geëmigreerd waarvan er twee zijn teruggekeerd, waaronder ikzelf na een tweejarig verblijf in Canada. Ongetwijfeld is de gezinssituatie daarop van invloed geweest. De Volkskrant publiceerde een serie van 75 persoonlijke verhalen rondom het thema 75 jaar vrijheid, waaronder een publicatie over trauma en oorlog met als kop: ‘Boven de tachtig komt het oorlogstrauma alsnog boven’ (4). Foto Jaap Spaans: Kaarten die mijn ouders uitwisselden tijdens de gedwongen tewerkstelling in Duitsland. Treffend is dat een kaart werd geweigerd door de Duitse censuur (zie het censuurstempel).

Referentiekader
Ik ben inmiddels 71 jaar en denk de laatste jaren veel na over situaties uit het verleden en de gevolgen voor het heden. Zelf denk ik dat wat iemand in zijn of haar leven meemaakt voor een deel wordt bepaald door genetische aanleg en karakter, omgevingsfactoren, bijzondere gebeurtenissen en opvoeding en ontwikkeling. Wat volgens mij wordt onderschat is de invloed van het referentiekader waarin je als mens functioneert en je zou kunnen omschrijven als de regels, normen en waarden die, bewust of onbewust, bepalen hoe je situaties beoordeelt of tegenslagen verwerkt. In een volgende publicatie ga ik uitgebreider in op dit belangrijke onderwerp, waar iedereen mee te maken heeft.

 

 

Bronnen:
1. ‘Premier Mark Rutte heeft tijdens de Auschwitz herdenking in januari 2020 excuses aangeboden voor de Nederlandse houding ten aanzien van de Jodenvervolging in WO2.
2. Hoogeveensche Courant, 22/11/2019, 17/1/2020 en 24/1/2020 respectievelijk ingezonden brief ‘Onthutsing’, ‘Isolatie van kinderen in de oorlog. De Joodse school van Hoogeveen’ door Albert Metselaar en ‘Burgemeester Tjalma ‘De hoogste eer en de gesloten kast’.
3. Autoriteit Persoonsgegevens, nieuwsbericht van 14/2/2020 ‘forse stijging van privacy klachten in 2019’. ‘De Cybersamenleving, Ethische en praktische kanttekeningen’ hoofdstuk 1, Jaap Spaans. Boek kan gratis worden gedownload van deze website pagina Boeken en Publicaties. ‘ROOF De Ontvreemding van Joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog’. Gerard Aalders. Uitgave Sdu Uitgevers, 1999. Christelijke theologie na Auschwitz. Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme’. Dr. Hans Jansen. Uitgave, Boekencentrum, 1982.
4. ‘Van Riga tot Rheinfelden. Over leven en werken, over terugkeren of sterven, van een half miljoen Nederlandse arbeiders in het Duitsland van 1940-1945’, Karel Volder. Stadsuitgeverij Amsterdam, 1996. Pagina’s 856-862. -Centrum ’45 bestaat nog steeds. Inmiddels is het een landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma. Mijn korte persoonlijke ervaring is voor een deel overgenomen uit mijn boek het Placenta Mysterie.

–Wet openbaarheid van bestuur: Omvangrijk verzoek biometrie

Soms ontvang je een mail waar je niet op rekent. Het overkwam mij op 25 juli 2019. Ik ontving een mail van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB), dat bij het ministerie was ingediend. De WOB vloeit voort uit artikel 110 van de Grondwet en heeft als doel om voor een goede en democratische bestuursvoering, de openheid en openbaarheid van bestuur wettelijk vast te leggen. Iedere burger kan van dit recht gebruik maken en een verzoek richten aan de overheid. In artikel 11 van de WOB is wel een aantal gevallen opgesomd waarop de WOB niet van toepassing is, bijvoorbeeld als de staatsveiligheid in het geding is. Recent zijn diverse WOB-verzoeken ingediend over belangrijke, de rechtsstaat betreffende onderwerpen zoals de ‘bonnetjes affaire’ en ‘de vervolging van een Kamerlid’ over het belangrijke democratische beginsel van de scheiding der machten. Bij de provincie Drenthe en de gemeente Hoogeveen werden in het voorjaar van 2019 WOB-verzoeken ingediend over de besluitvorming rond een nieuwe ijsbaan in Hoogeveen. 

Biometrie
Het WOB verzoek ging over de introductie van biometrie in reisdocumenten en BZK overwoog het verzoek in te willigen. Omdat daarbij correspondentie tussen mij en het ministerie is betrokken, werd ik in de gelegenheid gesteld voor 27 augustus 2019 mijn zienswijze te geven op het verzoek en eventuele bedenkingen over de voorgenomen openbaarmaking, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Reden is dat na het verzenden van de beslissing aan de verzoeker de informatie voor iedereen toegankelijk is. Bestudering van de mail leerde dat het om correspondentie ging tussen mij en het ministerie uit 2004 en 2005 en het WOB-verzoek was ingediend in 2011. In reactie heb ik vervolgens contact opgenomen met de ambtenaar van BZK die de mail had gezonden. Hij legde uit dat de reden voor de lange duur van de afhandeling van het WOB-verzoek, was gelegen in de omvang ervan. Er moesten extra ambtenaren worden aangesteld om dit omvangrijke verzoek uit te voeren en in 2011 werd in overleg met de verzoeker besloten de documenten fasegewijs openbaar te maken. Ik vroeg of ik hierover een publicatie op deze website mocht plaatsen, inclusief integrale plaatsing van zijn mail. Hij verzocht mij te wachten tot na de zomer, want dan zou volgens de planning het verzoek zijn afgerond. Nieuwsgierig geworden googelde ik op de onderwerpen ‘WOB-verzoek en biometrie’ en kwam op de website Rijksoverheid.nl uit bij een WOB-verzoek over de introductie van vingerafdrukken en andere biometrische kenmerken in reisdocumenten. Het verzoek was ingediend door de organisatie Privacy First (website gemakkelijk te googelen). Daardoor werd mij ook duidelijk waarom het verzoek in fasen wordt afgehandeld. Het ging om een onvoorstelbare hoeveelheid documenten betreffende rechterlijke uitspraken, correspondentie, visies van politici en Kamerleden en beleid. Om de omvang te illustreren: van 2011 tot 27 juni 2017 waren er negen deelbesluiten en alleen al het negende deelbesluit omvatte 33 pagina’s A-4 en een inventarislijst met 65 veelal omvangrijke bijlagen. Het tiende deelbesluit dat in de afrondingsfase verkeert en waarover ik werd geïnformeerd, zal vermoedelijk tevens de afsluiting zijn van dit verzoek. Voorbeeld van correspondentie met BZK: BIZAAntwoordVanBoxtelOpVraagBiometrie  (1).

Biometrische identificatie
Biometrie is bezig aan een niet te stuiten opmars. Illustratief daarvoor is dat biometrie, evenals genetica, is opgenomen in artikel 4 onder 13 en 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 2018 in ons land van toepassing is en als volgt omschreven:
13) „genetische gegevens”: persoonsgegevens die verband houden met de overgeërfde of verworven genetische kenmerken van een natuurlijke persoon die unieke informatie verschaffen over de fysiologie of de gezondheid van die natuurlijke persoon en die met name voortkomen uit een analyse van een biologisch monster van die natuurlijke persoon;
14) „biometrische gegevens”: persoonsgegevens die het resultaat zijn van een specifieke technische verwerking met betrekking tot de fysieke, fysiologische of gedragsgerelateerde kenmerken van een natuurlijke persoon op grond waarvan eenduidige identificatie van die natuurlijke persoon mogelijk is of wordt bevestigd, zoals gezichtsafbeeldingen of vingerafdrukgegevens.

Dat deze betrekkelijke nieuwe onderwerpen zijn opgenomen in privacywetgeving is van groot belang. Het zijn volgens de AVG bijzondere persoonsgegevens, die door hun aard bijzonder gevoelig zijn en extra moeten worden beschermd (2).

Publiek Debat Biometrie
In 1999 publiceerde de Registratiekamer de verkenningsstudie ‘At Face Value’, waarin de toekomstige invloed van biometrie werd geschetst. Onze overheid besefte toen al dat er een ingrijpende ontwikkeling op komst was en de studie vormde de basis voor het Publiek Debat Biometrie, dat in mei 2000 werd gehouden. Vanwege de correspondentie die ik had gevoerd met BZK, was ik daarvoor door de Registratiekamer uitgenodigd. Tijdens het debat passeerden de voordelen van biometrie voor veiligheid en rechtshandhaving uitgebreid de revue. Ook de zwaarwegende nadelen werden belicht. Zo kan DNA inzicht geven in gevoelige informatie, bijvoorbeeld over ras en gezondheid. Stemherkenning kan ook worden gebruikt om iemands emoties of gemoedstoestand te meten. Belangrijk punt van zorg was, dat bepaalde biometrische kenmerken kunnen worden gemeten, zonder dat betrokkenen ervan op de hoogte zijn. Bijvoorbeeld door slimme camera’s, die functioneren op basis van gezichtsherkenning. Bijna twee decennia na het publiek debat is biometrische identificatie een gegeven, ondanks vele protesten. Paspoorten zijn voorzien van een chip met gelaatsscan en digitale vingerafdrukken. DNA wordt op grote schaal gebruikt voor de opsporing. Justitie kan daardoor oude misdrijven (cold cases) oplossen en welk redelijk denkend mens kan daar bezwaar tegen hebben? Tot voor enige jaren lag het in de bedoeling dat er een nationale DNA-databank zou komen. Daarin zou DNA van bepaalde groepen burgers, zoals criminelen, worden opgeslagen en in de toekomst wellicht DNA van alle burgers. Tegen dat laatste ingrijpende middel is veel maatschappelijke weerstand. In 2000 werden de risico’s van een centrale opslag van biometrische gegevens al onderkend. Maar toen was er amper sprake van grootschalige computercriminaliteit. Met de huidige kennis weten we dat bestanden kunnen worden gehackt en er sprake is van een grensoverschrijdend probleem. Bestanden zijn nooit voor honderd procent te beveiligen. Als een centraal databestand met biometrische kenmerken wordt gehackt, kan dat grote schade aanrichten aan overheden, individuen en bedrijven. Nummeridentificatie, oftewel ons BSN-systeem, is de ‘sleutel’ waaraan alle informatie die wordt verzameld via analyse van Big Data en algoritmes kan worden ‘opgehangen’. Informatie die vervolgens massaal kan worden gebruikt voor volgsystemen, marketing en het opstellen van bijvoorbeeld risicoprofielen.

 

De opmars van Biometrische Identificatie
Toen ik 18 jaar geleden mijn boek over biometrische identificatie publiceerde, beschreef ik de enorme gevolgen die biometrie zou hebben op de samenleving. In 1999 had ik uitgebreid gecorrespondeerd over de ethische gevolgen van deze ontwikkeling met politici en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Inmiddels zijn moderne vormen van biometrische identificatie op basis van vingerafdruk, gezichts- en spraakherkenning niet meer weg te denken. Die ontwikkeling zal de komende jaren doorzetten en roept vragen op zoals waar de grenzen liggen. Biometrie met name de snelle groei van gezichtsherkenning, zal de komende decennia nog vaak in de media worden belicht. Ook chiptechnologie zal daarbij een belangrijke rol spelen. Ik sluit zeker niet uit dat er maatschappelijke excessen zullen optreden bij massaal gebruik van moderne systemen, die botsen met belangrijke grondrechten over bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de lichamelijke integriteit (artikelen 10 en 11 Grondwet). Er is ook een groep burgers die op grond van levensbeschouwing of ethiek problemen heeft met de massaliteit van deze ontwikkeling (3). Dilemma is dat in een wereld die steeds complexer wordt en kampt met talrijke grensoverschrijdende die in goede banen moeten worden geleid. Digitalisering kan bijdragen aan beheersing van vreemdelingenstromen, effectieve rechtshandhaving en bestrijden van maatschappelijke excessen. Betrouwbare identificatie wordt steeds belangrijker, bijvoorbeeld om identiteitsfraude te voorkomen. Het inzicht in mogelijke nadelen, bijvoorbeeld als gevolg van cybercriminaliteit, groeit echter wereldwijd en de behoefte aan bezinning neemt toe (zie ook mijn publicatie De Cybersamenleving’ die gratis kan worden gedownload van de pagina boeken en oude publicaties). Hoe massaal en universeel biometrische identificatie momenteel wordt toegepast blijkt uit de volgende voorbeelden.

Sociale surveillance systemen
In landen als India en China wordt biometrische identificatie op grote schaal toegepast. Burgers worden massaal gevolgd via slimme camera’s met gezichtsherkenning en gebruik van data en profielen op basis van algoritmes. Ik ben geen voorstander van dergelijk massale systemen, ondanks de voordelen die er ook zijn. De waarschuwende vinger eenzijdig opheffen naar China is echter niet correct. In de Westerse landen, de VS en Europa wordt ook op grote schaal biometrie en Big Data gebruikt in allerlei volgsystemen (4). In mijn boek ‘Biometrische Identificatie. Digitaal Brandmerk’ heb ik daarvoor gewaarschuwd (5). Overheden en bedrijven krijgen veel macht over brede lagen van de bevolking en manipulatie vormt dan een risico dat wordt onderschat. De waarschuwingen die klokkenluiders, journalisten, organisaties als Privacy First en Bits of Freedom, het bedrijfsleven en de overheid zelf hebben laten horen aan het eind van de vorige eeuw en het eerste decennium van deze eeuw, dreigen te verstommen in de complexiteit van onze samenleving. De biometrische golf die ons overspoelt zal verder aanzwellen. Fundamentele grondrechten hebben deze ontwikkeling niet kunnen tegen houden. De gewone burger kan alleen maar afwachten hoe het verder gaat. Het WOB-verzoek leert in ieder geval, dat er aan het begin van deze eeuw over is nagedacht en de enorme hoeveelheid documenten etc. is daarvan het bewijs. Zoveel bewijs dat ik denk dat de gemiddelde burger het helaas niet meer kan overzien.

 

 

Foto’s/illustraties: paspoortomslag Jaap Spaans. Omslagen: boek over biometrie en het rapport At Face Value

Bronnen:
1. Uitgebreide mailcorrespondentie van 25 juli 2019 tussen Jaap Spaans en het Ministerie van BZK Directie Informatiesamenleving en Overheid over een WOB-verzoek.
2. In de AVG wordt de bescherming van persoonsgegevens geregeld in Europees Verband. De AVG heeft in Nederland rechtskracht door de invoering van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming uit 2018.
3. At Face Value. Een uitgave van de Registratiekamer in samenwerking met TNO (1999). Openbaring 13
4. Big Brother 2.0. In China bepaalt je ‘sociale score’ je leven, NOS Nieuws, 17 april 2018.  Website Business Insider Nederland, 29/4/2018 ‘China is building a vast civilian surveillance network – here are 10 ways it could be feeding its creepy ‘social credit system’. 
5. Diverse uitgaven van Jaap Spaans. Zie de pagina Boeken en oude publicaties op deze website

-536.112.000 hartslagen na de diagnose. Hoe gaat het nu?

Ik was 55 jaar toen ik in 2002 voor mijns inziens geringe klachten een bezoek bracht aan de huisarts. Voor de zekerheid, want je weet maar nooit. Ik had af en toe last van kortademigheid, een drukkend gevoel op de borst en een algemeen opgejaagd gevoel. ‘Ik denk dat het oververmoeidheid is dokter’. Na mij te hebben onderzocht betwijfelde hij dat echter en vond dat er een elektrocardiogram (ECG) moest worden gemaakt. Al snel volgde een telefoontje van de huisarts. Er moest een inspanningsonderzoek volgen en de verwijsbrief lag al klaar. Bij de functieafdeling werd mij duidelijk gemaakt, dat dit alleen mogelijk was na verwijzing door een cardioloog. Aldus geschiedde en met lichte tegenzin bezocht ik de cardioloog en onderging de inspanningstest. De uitslag was duidelijk. Hoewel ‘de afgelegde fietsafstand’ gezien mijn leeftijd conditioneel prima was, bleek duidelijk dat ik een hartritmestoornis had (boezemfibrilleren). De ritmestoornis beïnvloedde de pompkracht van het hart en veroorzaakte een lichte vorm van hartfalen. Wat ik vreesde werd bewaarheid. De diagnose luidde een zorgtraject in dat voortduurt tot op de dag van vandaag, inclusief medicatie om het hartritme te reguleren en bloedverdunners. Vooral het gebruik van bloedverdunners riep weerstand bij mij op. De ratio won echter, nadat mij was uitgelegd dat deze hartritmestoornis zou kunnen leiden tot bloedstolsels met alle risico’s van dien zoals een herseninfarct. In mijn boekje ‘Hoe een hartritmestoornis mijn leven veranderde’ beschrijf ik de diagnose, de ingrijpende gevolgen ervan en hoe ik daarmee ben omgegaan. HoeHartritmestoornisLevenVeranderde

Pompkracht van het hart is verbeterd

Maar dat er ook bij chronisch boezemfibrilleren hoop kan zijn leert mijn ervaring. In 2002 was de pompkracht (ejectie fractie) van het hart 45%. Omdat 65% het maximum is, was er toen dus sprake van licht hartfalen volgens de cardioloog. Reden voor mij om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Daarbij kwam de nadruk te liggen bij een gezonde levenswijze met goede voeding, veel beweging en vermijden van piekstress. Maar hoe ga je om met problemen en prikkels vanuit de omgeving die piekstress kunnen opleveren? Die zijn vaak moeilijk te beheersen en dan komt het aan op coping gedrag (Engels voor omgaan met). In de jaren na de diagnose heb ik diverse malen gepubliceerd over mijn situatie. Zeventien jaar na de diagnose en ruim een half miljard hartslagen verder, is de tijd nu rijp voor een nieuwe evaluatie. Ik ben nu 71 jaar. Ik gebruik nog bloedverdunners, maar een deel van de medicatie is in overleg met de cardioloog afgebouwd. De pompkracht van mijn hart is verbeterd naar 55% en dat is acceptabel voor iemand van mijn leeftijd is mij verteld. Belangrijk want hartfalen kan leiden tot allerlei fysieke problemen, vanwege mindere doorbloeding van vitale organen. Maar ook de begeleiding speelt een rol. Mijn bijzondere dank gaat uit naar een hoogleraar van het UMCG te Groningen, die mij plaatste op rate control ook wel aangeduid als frequentiecontrole met een jaarlijkse controle. Het voordeel daarvan is dat er niet constant wordt geëxperimenteerd met nieuwe medicatie, want dat leidde in mijn situatie tot veel onrust en stress. De passende niet al te intensieve begeleiding en een verantwoorde levenswijze, maakten het voor mij mogelijk om redelijk in balans te blijven.

Berekening aantal hartslagen in 17 jaar uitgaande van gemiddeld 60 hartslagen per minuut:
Minuut: 60       Uur: 3600       Etmaal: 86400       Jaar: 31.536.000    x 17 = 536.112.000 ruim een half miljard

Verantwoord leven met een hartritmestoornis
Verantwoord leven betekent in mijn situatie het maken van goede keuzes bij datgene waarop je als mens invloed hebt zoals:

–Goede en gezonde voeding en voldoende beweging. Ik eet veel groente en fruit en ben matig met zout. Ik loop of fiets dagelijks een half uur en zwem eenmaal per week vroeg in de ochtend non stop 30 baantjes in het 25 meter bad.
–Ik mijd alcohol. Dat vind ik wel jammer, want van een glas rode of witte wijn in het weekeind kon ik genieten, maar juist daar heb ik last van.
–Vanuit de omgeving komen veel prikkels op je af, die niet altijd zijn te voorkomen. Ik heb wel geleerd er rustiger mee om te gaan. Dat blijft echter een heikel punt, waar het weleens mis gaat. Op die momenten is stresshantering belangrijk, vooral als het piekstress betreft. Goede communicatie met je omgeving is daarbij belangrijk, maar juist op stressvolle momenten kan er ‘ruis’ optreden.
–Ik tracht de informatie die ik opneem te doseren en dat is een hele opgave. Ik lees veel en houd het nieuws nauwgezet bij. Ook dat is echter een heikel punt, want veel situaties trek ik mij persoonlijk aan. Ooit zei iemand tegen mij: ‘Jaap, leef het leven en maak er wat van’ oftewel zoek een evenwicht tussen spanning en ontspanning. Als ik meer last heb van boezemfibrilleren, heeft dat in de regel met dit en het voorgaande onderwerp te maken en dat weegt zwaar, omdat juist die je slaap beïnvloeden. Ik benadruk dat de onrust die de huidige digitalisering veroorzaakt en de grote afhankelijkheid van beeldschermtechnologie, grote invloed heeft en mijn inziens in het algemeen te veel aspecten van het leven beïnvloedt. Ook is er onvoldoende bekend over houdingsproblemen, verslaving en de invloed van straling op de hersenfunctie en andere organen. Ik vind dat daar veel meer aandacht aan moet worden besteed.
Ik begin elke dag met bewegings- en ademhalingsoefeningen. Daarna bouw ik een moment in van stilte, meditatie, gebed en rust. Zo’n begin van de dag is heilzaam voor mijn hart dat zuurstof nodig heeft. Stresshantering in optima forma dus, waarbij ik mij realiseer dat ik bevoorrecht ben. Ik ben inmiddels al jaren met pensioen en geniet AOW. Stress van de werkvloer is er niet meer en ik hoef er niet vroeg uit om de autoruiten te krabben. Daarnaast speelt muziek een grotere rol in mijn leven dan voorheen. Luisteren naar muziek geeft rust en een stevige solo op mijn elektrische gitaar, die altijd staat ingeplugd, is voor mij een goede manier om emoties te kanaliseren.

Steeds vaker lees je dat boezemfibrilleren en hartfalen epidemische proporties aannemen. Ik geloof dat ook en denk dat dit onder andere te maken heeft met de vergrijzing, betere behandelingsmogelijkheden en de groeiende complexiteit van de samenleving. In combinatie met andere factoren zoals marktwerking in de zorg en nieuwe technologische mogelijkheden als telemonitoring, zal de zorg bij boezemfibrilleren naar verwachting ingrijpend veranderen.

 

 

Bronnen: zie het boekje Hoe een hartritmestoornis mijn leven veranderde onder de link in de tekst