-Persbericht: Nieuwe fase petitie Jaap Spaans over placenta-onderzoek aan Europarlement

Bijlage: Advies van de Europese Commissie (EC) n.a.v. de petitie met zeer recent aanvullend antwoord van de EC, zie bijlage pagina 3 onder 4 en de aangepaste conclusie. Zie tevens deel van de mail onderaan EP Advies Europese Commissie petitie over placenta Jaap Spaans

Op 3 oktober 2019 is de petitie behandeld in het EP. De video is nog beschikbaar. Indien u schuift naar minuut 10.18 – 10.23 kunt u de behandeling van het onderwerp volgen en kost het slechts 5 minuten. Als de definitieve uitslag bekend is wordt deze gepubliceerd Korte geluidsband van 5 minuten:

Link naar video: https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191003-0900-COMMITTEE-PETI

Op 5 november 2019 besloot het Europarlement dat de petitie wordt doorgezet. De Europese Commissie is om aanvullende informatie gevraagd hoe mijn verzoek in de praktijk kan worden uitgevoerd, met name de samenwerking en communicatie met buitenlandse organisaties die zich bezig houden met placenta-onderzoek. EPPetitieAntwoordNov19

Op 3 oktober 2019 rond 10.50 uur wordt een petitie/verzoek van Jaap Spaans over placenta-onderzoek behandeld in de vergadering van de Commissie Verzoekschriften van het Europarlement (EP) in Brussel. Spaans richtte de petitie in september 2018 aan deze commissie en verzocht om de instelling van een Europees Placenta Project naar voorbeeld van The Human Placenta Project in de VS. Doel van de petitie is om de resultaten van medisch wetenschappelijk onderzoek naar de placenta te centraliseren zodat deze effectiever kunnen worden gecommuniceerd naar de Europese burgers. Nadat het verzoek ontvankelijk werd verklaard is het voor advies gezonden naar de Europese Commissie (zie bijlage). Inmiddels is dit advies overgenomen en voorzien van een aanvullend antwoord van de EC en aangepaste conclusie. De behandeling in de commissie betekent een nieuwe fase in dit intensieve maar ook interessante traject. Spaans is uitgenodigd om de behandeling in Brussel bij te wonen, maar kan daar helaas wegens opname van zijn echtgenote in een herstelhotel niet aan deelnemen. De vergadering kan ook worden gevolgd via internet http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/peti/home.html

De belangstelling van Spaans voor placenta-onderzoek vloeit voor uit persoonlijke ervaringen, nadat hij in zijn omgeving werd geconfronteerd met een ernstige neuromusculaire aandoening, waarbij placentastoornissen een belangrijk symptoom kunnen zijn. Als de moeder de ziekte doorgeeft kan er sprake zijn van verstandelijke beperking. Dat riep bij hem de vraag op wat er gebeurt in de prenatale fase en wat de oorzaak kan zijn van het ontstaan van een verstandelijke beperking. Hij raadpleegde diverse medisch specialisten en correspondeerde erover met de directeur van The Human Placenta Project in de VS. Hij kwam tot de conclusie dat onderzoek naar de placenta van cruciaal belang is om prenatale, neonatale en mogelijk zelfs problemen bij de ontwikkeling van kinderen op latere leeftijd te voorkomen. Zijn ervaringen leidden uiteindelijk tot het indienen van de petitie. In 2015 publiceerde hij het boek ‘Het Placenta Mysterie’ dat hij belangeloos verspreidde onder wetenschappers, medici, belangenorganisaties en lotgenoten. Daarna verschenen er van zijn hand nog korte aanvullende publicaties over het onderwerp.  Het onderzoek naar de gezondheid van de placenta word financieel ondersteund via het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie 2021-2024 van Horizon Europa. De petitie van Spaans is al verder gekomen dan hij had gedacht. Als deze kan bijdragen aan het voorkomen van veel menselijk leed, is de actie voor hem geslaagd. Europa verkeert momenteel in een moeilijke fase. De hiervoor geschetste ervaring leert hoe belangrijk internationale samenwerking is, maar ook dat het burgerrecht van petitie goed functioneert en als mogelijkheid voor inspraak in het Europese democratische proces voor de ‘gewone’ burger beschikbaar is.

————–

Hoogeveen, 12 september 2019

 Gedeelten uit de mail van het PETI-secretariaat van het EP gedateerd 4 september 2019

Geachte heer Spaans,

Uw verzoekschrift zal worden behandeld op de vergadering van de Commissie verzoekschriften op 03.10.2019 in Brussel.  Het zal rond 10:50 worden besproken.

U kunt de vergadering van de Commissie verzoekschriften volgen op internet, via de volgende link: http://www.europarl.europa.eu/committees/nl/peti/home.html. Als u niet in de gelegenheid bent de vergadering rechtstreeks te volgen, kunt u de vergadering terugkijken vanaf de dag erna.

Als u de vergadering persoonlijk wilt bijwonen, moet u dit uiterlijk 23.09.2019 aan ons meedelen door een e-mail te sturen, bij voorkeur in het Engels, waarin u uw naam, geboortedatum en nationaliteit vermeldt.

In de bijlage (J.S. zie link bovenaan) vindt u de mededeling van de Europese Commissie aan de leden over het onderwerp van uw verzoekschrift. De Europese Commissie zal worden verzocht om tijdens de vergadering de laatste stand van zaken toe te lichten, waarna de leden het verzoekschrift zullen bespreken.