PRIVACYVERKLARING in het licht van de AVG zie onderaan. Deze website wordt beheerd zonder commerciële motieven. Ik ben 76 jaar en vanuit mijn levensbeschouwing en maatschappelijke betrokkenheid  publiceer ik over actuele onderwerpen. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek.

NIEUW: FLOWER POWER EN DIENSTPLICHT

–FLOWER POWER EN DIENSTPLICHT | Jaap Spaans

RECENT GEPLAATST ‘Mijn petitie aan de Tweede Kamer’ zie links hieronder

–MIJN PETITIE AAN TWEEDE KAMER OVER CYBERVEILIGHEID | Jaap Spaans  Lees ook het antwoord van de Kamercommissie DIZA op de petitie van 25 april 2024 PETITIE CYBERVEILIGHEID ANTWOORD KAMERCOMMISSIE DIZA

–ODE AAN DIENEKE MIJN LIEVE VROUW DIE ONLANGS IS OVERLEDEN

Op 8 februari 2024 overleed mijn lieve vrouw Dieneke in een verzorgingshuis aan complicaties van de ernstige spierziekte Myotone Dystrofie. De laatste jaren van haar leven waren moeilijk. Niet omdat de zorg slecht was, maar het voortdurend inleveren van levenskwaliteit, de vele valpartijen die leidden tot complicaties als toenemende spierzwakte en bloedingen en daardoor de groeiende afhankelijkheid als gevolg van haar aandoening, vond zij als zelfstandige vrouw moeilijk. Op 15 februari 2024 is zij begraven op een natuurbegraafplaats. De dankdienst voor haar leven was indrukwekkend. Lees hier de ODE met illustraties en foto’s en informatie over het project ‘Danny’ over Myotone Dystrofie  –ODE AAN DIENEKE | Jaap Spaans

Foto: Herinnering aan de mooie tijd dat ik Dieneke ontmoette. Ze werkte op de arbeidstherapie van de instelling voor verstandelijk gehandicapten ‘s-Heerenloo in Ermelo, waar ik in 1969 een opleiding volgde aan de School Reserve Officieren en Kader Infanterie.

————————————

NIEUW: Twee belangrijke beleidsakkoorden van de Rijksoverheid zullen de komende jaren een groot stempel drukken op de kwaliteit van de zorg en de leefbaarheid in ons land,  te weten het Nationaal Preventieakkoord en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Gedragsverandering zal in die beleidsomslag een cruciale rol spelen

Op de dag dat deze webpublicatie is gepubliceerd vindt de publicatie van een belangrijk rapport plaats Gematigde Groei van de Staatscommissie Demografie. Volgens de staatscommissie is gematigde groei het beste voor behoud brede welvaart.  Dat zal ook grote gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de zorgsector en het beleid dat wordt aangekondigd in de hiernaast aangehaalde akkoorden. De commissie concludeert dat het vormgeven van een gematigde bevolkingsgroei in 2050 essentieel is voor de brede welvaart in ons land. Om voor iedereen in Nederland wonen, zorg en onderwijs toegankelijk te houden en leefbaarheid te bevorderen, is een kwalitatief hoogwaardige economie nodig. In samenhang daarmee zijn politieke keuzes nodig over de gewenste omvang en vormen van migratie (citaat). zie informatie op de website www.staatscommissie2050.nl

Lees de publicatie die ik hierover schreef –PREVENTIE, HET INTEGRAAL ZORGAKKOORD EN GEDRAGSVERANDERING |

ANDERE RECENTE PUBLICATIES

–Groeiende kritiek op GGZ-diagnosesysteem DSM: https://www.jaapspaans.nl/groeiende-kritiek-op-ggz-diagnosesysteem-dsm/

 —Excessen van de Eerste Wereldoorlog zoals shellshock en oorlogsneurose (oktober 2023). –SHELL SHOCK EN OORLOGSNEUROSE | Jaap Spaans

–Dwangwetgeving in de GGZ. Begin juni verscheen er op deze site een publicatie over de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Deze dwangwetgeving is ingegaan in 2020, maar na een uitgebreide evaluatie leert de praktijk dat er problemen zijn zowel rond de implementatie van de wetgeving als de uitvoering. Ik heb ook een uitgebreide casus opgesteld die eind juli zal worden gepubliceerd als de reacties binnen zijn. –DWANGWETGEVING GGZ | Jaap Spaans

Het toonaangevende vakblad voor juristen ‘Nederlands Juristenblad’ plaatste mijn casus op 7 juli 2023 in het blad en in de week van verschijning tevens op de website zie: njb.nl/blogs/crisissituatie-in-een-wooncomplex-met-sociale-huurwoningen-voor-senioren/

Download gratis: Danny boekje website

Meer foto’s over Danny’s leven 

Foto’s – Anders Maar Uniek

Bekijk het filmpje over MD1 Door MD – YouTube

 Snorfiets geschilderd door DAAN SPAANS

 

                                                   

De eerste reacties op Danny wijzen uit dat er veel interesse en belangstelling is voor gentherapie bij Myotone Dystrofie type 1. Hierbij de link die verwijst naar de belangrijke publicatie daarover  in De Spierkrant van december 2022 https://view.publitas.com/prinses-beatrix-spierfonds/spierkrant-december-2022-online/page/2-3

 

Links boekuitreiking ‘Een Golf van Geweld’ aan (oud)-burgemeester Deetman van Den Haag. 1999

 

Lees hier hoe onze gehandicapte zoon schildert op de dagbesteding Anders Maar Uniek  

 

 

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van persoonlijke ervaringen en interesse: Erfelijkheid (Genetica);   (Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid;   De digitale samenleving;  Criminaliteit en cybercrime;   Christendom, Jodendom en Israël;   Ethiek en geloof;  De positie van de overheid/ Grondrechten;   Global issues / Grensoverschrijdende problemen/   Media en samenleving/Historische gebeurtenissen. BOEKEN ZIJN NIET MEER LEVERBAAR!

PRIVACYVERKLARING in het licht van de AVG. Het beheer van deze website is een activiteit van een natuurlijk persoon, zonder economische motieven en conform artikel 2 onder c van de AVG en punt 18 van de wetgevingshandelingen AVG . De publicaties op deze site vloeien voort uit interessegebieden, waarbij ik tijdens mijn werkzame leven en als betrokken burger ben bepaald. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt. De invoering van de AVG, tevens gelet op artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet (anti-spamartikel), hebben mij doen besluiten te stoppen met de verspreiding van een nieuwsbrief en de contactmogelijkheden op deze website te beëindigen. Alle publicaties en foto’s worden AVG gescreend op herleidbare (persoons)gegevens, auteurs- en portretrecht! Nadeel daarvan is dat er op de website  veel persoonlijke foto’s  worden geplaatst.