PRIVACYVERKLARING in het licht van de AVG zie onderaan. Deze website wordt beheerd zonder commerciële motieven. Ik ben 74 jaar en vanuit mijn levensbeschouwing en maatschappelijke betrokkenheid  publiceer ik over actuele onderwerpen. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek.

Links: foto van de maand. Er komen 3  parlementaire enquêtes over de gaswinning in Groningen, de toeslagenaffaire en de aanpak van de coronapandemie. Wordt het een verhit najaar en koude winter?

Skyline Rotterdam bij de Erasmusbrug en de Wilhelminakade. Lees mijn publicatie  over een uniek wetenschappelijk project van de Erasmus Universiteit: ‘GENERATION R’ 

 

NIEUW: ‘GENERATION R’ EEN FASCINEREND GEZONDHEIDSPROJECT

GENERATION R: Een fascinerend gezondheidsproject | Jaap Spaans

 MAAKBAARHEID, WETENSCHAP EN GELOOF

Wat is het effect van de huidige crises op het maakbaarheidsdenken? –MAAKBAARHEID, WETENSCHAP EN GELOOF | Jaap Spaans

CONSUMINDEREN EN MINIMALISEREN

De koopkracht van burgers staat zwaar onder druk, onder andere als gevolg van de energiecrisis en stijgende inflatie.. Economen en andere deskundigen sluiten een recessie niet  uit.  Overheden worden in toenemende mate geconfronteerd met ‘hoofdpijndossiers’ in de begroting zoals de stijging van defensie-uitgaven, de migratiecrisis en  het halen van klimaatdoelen en duurzaamheidseisen. De maatschappelijke situatie heeft grote gevolgen voor de koopkracht van huishoudens. In deze publicatie beschrijft Jaap Spaans vanuit zijn persoonlijke situatie dat ook senioren te maken zullen krijgen met de gevolgen van een snel veranderende samenleving. Lees het artikel met een link naar een publicatie over Economie die hij publiceerde in 2021 Artikelen | Jaap Spaans

DE CONTACTLOZE SLEEPNETSAMENLEVING

Er wordt steeds meer informatie over burgers verzameld, verwerkt en opgeslagen. Ontwikkelingen die worden aangejaagd door excessen als (ondermijnende) criminaliteit en terrorisme en globalisering behoefte bij de rechtshandhaving. Daardoor neemt echter ook het spanningsveld tussen rechtshandhaving en bescherming van de persoonlijke levenssfeer toe. Spaans onderkent de vele voordelen van digitalisering, maar vraagt meer aandacht voor de negatieve effecten. In twee coronajaren zijn de kantoren van de drie grote landelijke banken in zijn woonplaats verdwenen. Telefoonnummers van bedrijven en organisaties worden afgeschermd of zijn slechts bereikbaar na het doorworstelen van keuzemenu’s en lange wachttijden. Het zijn vooral de kwetsbare burgers die hier nadeel van ondervinden. Daarin slaan we door. –DE CONTACTLOZE SLEEPNETSAMENLEVING | Jaap Spaans

ANDERE RECENTE PUBLICATIES

–De olieboycot van 1973

De situatie op de wereld is zeer gespannen. Energieprijzen stijgen tot ongekende hoogte. In 1973 zuchtte ons land onder een olieboycot en voerde de overheid een autoloze zondag in en benzinedistributie. Is de huidige situatie vergelijkbaar, ernstiger of niet? –KOMT ER WEER EEN ‘AUTOLOZE ZONDAG’? | Jaap Spaans

 

–Profilering: Hoeveel profielen circuleren er eigenlijk over u en mij in databestanden en wat zijn de gevolgen voor de privacy van burgers?’ –VOOR- EN NADELEN VAN PROFIELEN | Jaap Spaans

-Op de pagina Artikelen: Heimwee naar de Jaren Zestig –HEIMWEE NAAR DE JAREN ZESTIG | Jaap Spaans

-‘Kiezen voor houdbare zorg’:  –HOE HOUDBAAR IS DE ZORG IN DE TOEKOMST? | Jaap Spaans

 

Foto’s:  Parlementsgebouw Den Haag en skyline van Rotterdam bij de Erasmusbrug en de Wilhelminakade. Vanaf deze kade vertrok ik in 1966 met M.S. De Rijndam van de Holland Amerika Line naar Montreal in Canada.

Autoloze snelweg A1. Jody Ferron Nationale Beeldbank (NBB).  Barbara  Brolsma NBB. (Beeld staat ook op het dak).  Uitreiking boek Een Golf van Geweld aan de Haagse burgemeester Deetman, familiearchief (1999).  

Lees hier hoe onze gehandicapte zoon schildert op de dagbesteding Anders Maar Uniek  

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van persoonlijke ervaringen en interesse: Erfelijkheid (Genetica);   (Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid;   De digitale samenleving;  Criminaliteit en cybercrime;   Christendom, Jodendom en Israël;   Ethiek en geloof;  De positie van de overheid/ Grondrechten;   Global issues / Grensoverschrijdende problemen/   Media en samenleving/Historische gebeurtenissen. BOEKEN ZIJN NIET MEER LEVERBAAR!

PRIVACYVERKLARING in het licht van de AVG. Het beheer van deze website is een activiteit van een natuurlijk persoon, zonder economische motieven en conform artikel 2 onder c van de AVG en punt 18 van de wetgevingshandelingen AVG . De publicaties op deze site vloeien voort uit interessegebieden, waarbij ik tijdens mijn werkzame leven en als betrokken burger ben bepaald. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt. De invoering van de AVG, tevens gelet op artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet (anti-spamartikel), hebben mij doen besluiten te stoppen met de verspreiding van een nieuwsbrief en de contactmogelijkheden op deze website te beëindigen. Alle publicaties en foto’s worden AVG gescreend op herleidbare (persoons)gegevens, auteurs- en portretrecht! Nadeel daarvan is dat er op de website  veel persoonlijke foto’s  worden geplaatst.