-Indringend pleidooi voor een Europees Placenta Project

De medische wetenschap ontwikkelt zich in hoog tempo. Een van de medische sectoren waarin de laatste decennia grote vooruitgang is geboekt is prenataal onderzoek, waaronder onderzoek naar het belang en de functie van de placenta. Daarbij veel aandacht voor eventuele stoornissen aan dat tijdelijke orgaan, de invloed van omgevingsfactoren zoals het milieu en gevolgen daarvan voor de foetus en de ontwikkeling van kinderen in de neonatale fase en op latere leeftijd. Wetenschappers zijn van mening dat dit onderzoek nog een onontgonnen gebied is. In mijn boek Het Placenta Mysterie heb ik daarop een persoonlijke visie gegeven als leek tevens ervaringsdeskundige. Ik verwijs daarvoor ook naar de publicatie ‘Doorbraak placenta-onderzoek?’ op de pagina ‘Artikelen’.

Onvoldoende communicatie naar een breed publiek

De praktijk leert dat er een aantal redenen is, waardoor nieuwe inzichten en doorbraken bij het placenta-onderzoek onvoldoende worden gecommuniceerd naar het grote publiek. Twee belangrijke oorzaken liggen daaraan volgens mij ten grondslag. Bij medisch-wetenschappelijk onderzoek is vaak sprake van een eilandjescultuur en sterke concurrentie, waardoor er onvoldoende centralisering is van onderzoeksresultaten en de informatievoorziening over onderzoeksresultaten stokt of gefragmenteerd wordt doorgegeven. In de VS is men zich daarvan bewust en is met een budget van $ 41,5 miljoen het Human Placenta Project (HPP) ontwikkeld. Veel informatie over dit belangrijke onderwerp is te vinden op de website van het HPP (Logo geplaatst met toestemming Human Placenta Project). Tweede oorzaak is volgens mij, dat het lijkt alsof er op inzicht in de gevolgen van placentastoornissen een taboe en terughoudendheid rusten waar het psychische of verstandelijke beperkingen betreft. Jammer, want daardoor kan niet altijd de juiste behandeling worden aangeboden. Ik heb in mijn boek als voorbeeld genomen de neuromusculaire aandoening (spierziekte) Myotone Dystrofie type 1, die vaak gepaard gaat met placentaproblemen als de moeder de ziekte overdraagt en de verstandelijke beperkingen die in dergelijke situaties aanwezig kunnen zijn. Ik heb ervaren dat daar onvoldoende aandacht voor is en dat betreur ik.

Voorstel: Europees Placenta Project
In september 2018 heb ik gebruik gemaakt van mijn petitierecht en een verzoek ingediend bij de afdeling Verzoekschriften van het Europarlement in Brussel PetitieEuroparlementPlacentaOnderzoek2019 . In navolging van het HPP in de VS stel ik voor een Europees Placenta Project in te stellen, waar alle informatie over dit belangrijke onderwerp centraal wordt verwerkt , geïnventariseerd en via gerichte communicatie naar de 500 miljoen Europeanen kan worden gecommuniceerd. In maart 2019 kreeg ik het heugelijke bericht, dat mijn verzoek ontvankelijk is verklaard en ter beoordeling zal worden voorgelegd aan twee parlementaire commissies van het Europarlement. Mijn meer dan 10 pagina’s omvattende verzoekschrift werd als volgt samengevat door het Europarlement:

Samenvatting verzoekschrift
‘Indiener volgt van nabij de mogelijke invloed van placentagebreken op de verdere ontwikkeling van het ongeboren kind, zoals psychische aandoeningen en andere onomkeerbare ziekten. Hij heeft deze interesse ontwikkeld vanuit zijn eigen persoonlijke ervaringen en is ervaringsdeskundige in placentaonderzoek geworden. Hij vermeldt dat bijzonder relevant onderzoek in de VS geleid heeft tot opmerkelijke conclusies en hij moedigt de EU en de lidstaten aan om dergelijk onderzoek te steunen en de in de VS bereikte resultaten in Europa in aanmerking te nemen, aangezien dit tot betere prenatale zorg kan leiden en nutteloos menselijk lijden kan voorkomen. Hij vindt dat de EU het onderzoek beter moet coördineren’.

In de bevestigingsbrief werd vermeld dat Commissie Verzoekschriften van het EP heeft besloten het verzoekschrift voor informatie door te sturen aan de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid en de Commissie Industrie, Onderzoek en Energie.

Democratisch recht
Vlak voor de Europese Verkiezingen in mei bevestigt dit petitietraject, dat de democratische rechten binnen de EU naar behoren functioneren. Het is wel een procedure die enige vasthoudendheid vereist. Ik merk in mijn omgeving dat veel burgers niet of nauwelijks op de hoogte zijn van dit recht. Ook bij wetenschappers is dit niet altijd bekend. Ieder mens heeft in oorsprong te maken gehad met de placenta. Nu nieuw onderzoek leert dat veel problemen in de prenatale en neonatale fasen kunnen worden voorkomen en ook de nadelige gevolgen voor de latere ontwikkeling van kinderen bespreekbaar worden, is de tijd rijp voor meer aandacht voor de placenta. In 2020 is het congres van de International Federation of Placenta Associations (IFPA) gepland in Amsterdam. Het thema spreekt mij aan:Next Generation of Placental Research’. Het is mijn hoop en bede dat er snel meer inzicht komt in de functie van dit belangrijke tijdelijke orgaan en oplossing van Het Placenta Mysterie een stap dichterbij komt.’

 

Illustratie: Omslag van mijn in 2015 gepubliceerde boek Het Placenta Mysterie dat in 2015 kosteloos is uitgereikt aan politici, medici en wetenschappers in het vakgebied,. Boek is niet meer leverbaar!