Grondwet

PRIVACYVERKLARING IN HET LICHT VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING VAN 25 MEI 2018

Het beheer van deze website is een zuiver persoonlijke activiteit van een natuurlijk persoon, zonder economische motieven en conform artikel 2 onder c van de AVG en punt 18 van de wetgevingshandelingen AVG . De publicaties op deze site vloeien voort uit interessegebieden, waarbij ik tijdens mijn werkzame leven en als betrokken burger in het algemeen werd en word bepaald. Er vindt geen verwerking plaats van persoonsgegevens. De invoering van de AVG, tevens gelet op artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet (anti-spamartikel), hebben mij doen besluiten te stoppen met de verspreiding van een nieuwsbrief en tevens de contactmogelijkheden op deze website te beëindigen. Alle publicaties en foto’s worden AVG gescreend op herleidbare (persoons)gegevens, eventuele toestemming en portretrecht! Nadeel daarvan is dat er veel persoonlijke foto’s  zijn dan wel worden geplaatst.

Op deze pagina zullen publicaties worden geplaatst over grondwettelijke onderwerpen, die de doorsnee burger bezig houden

  1. Zie de publicatie over de AVG en de ‘gewone burger’ AVGenDeGewoneBurger
  2.  Waarom een pagina speciaal over de Grondwet?  Juli 2018

WAAROM EEN PAGINA SPECIAAL OVER DE GRONDWET?

De overheid speelt een belangrijke rol in een mensenleven en naar mate de samenleving complexer wordt, neemt de overheidsinvloed toe. Het leven in grote groepen vereist heldere regels en afspraken. De overheid heeft de taak goed te besturen, regels te ontwikkelen en die ook te handhaven. Burgers moeten de regels naleven. In onze democratische rechtsstaat is de Grondwet de basis voor de verhouding tussen overheid en burgers. Dat verloopt vaak goed maar niet altijd.
Direct na een geboorteaangifte komt de overheid in beeld. Iedere burger wordt ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en ontvangt een uniek persoonsnummer, het Burger Service Nummer (BSN). Dat nummer wordt gebruikt voor contact met de overheid of om zorg te krijgen en wordt ook vermeld in dossiers en op de achterzijde van identiteitsbewijzen. Het BSN blijft ook na overlijden van kracht.

De overheid in een snel veranderende wereld

In onze snel veranderende samenleving wijzigt ook de positie van de overheid. We hebben in toenemende mate te maken met grensoverschrijdende problemen als gevolg van globalisering en digitalisering. Een groot deel van de regels in ons land geldt voor de gehele Europese Unie, zodat we dus niet alleen met Den Haag te maken hebben, maar ook met Brussel. Daarnaast is ons land lid van internationale organisaties als de VN en de NAVO en kunnen burgers hun recht halen bij internationale rechterlijke instanties.
Steeds vaker is er een spanningsveld tussen wetgeving en ethische of levensbeschouwelijke normen. Voorbeelden zijn de digitalisering van de samenleving, onze privacy, rechtshandhaving, medisch-ethische kwesties, vrijheid van godsdienst en onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, milieu en klimaat, de kloof tussen rijk en arm, beheersing van vluchtelingenstromen en migratie, oorlogen en terreurdreiging etc. Vanaf 1988 publiceer ik over deze en andere onderwerpen en de praktijk leert dat daarmee in een behoefte wordt voorzien.