Zie de PRIVACYVERKLARING  onderaan deze pagina. Deze persoonlijke website wordt beheerd zonder commerciële motieven. Ik ben 70 jaar oud, gepensioneerd en publiceer vanuit mijn levensbeschouwing over actuele onderwerpen op de pagina’s ‘Artikelen’ en ‘Publicaties’. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek. Boeken zijn niet meer leverbaar!

Laatste publicatie december 2018: TRENDS 1: Zorgen over leefbaarheid wijken en buurten sociale huursector

Vanaf december volgen er DV 12 publicaties over TRENDS DIE ONZE TOEKOMST BEPALEN, zoals kunstmatige intelligentie. Zie de inleiding over de onderwerpen en vanuit welke achtergrond ik deze publiceer. 

De eerste publicatie in die reeks is  geplaatst op 1 december op de pagina ‘Artikelen’ en gaat over de snel verslechterende leefbaarheid in arme woonwijken en buurten.  Aanleiding zijn schokkende conclusies uit recente onderzoeken, die zijn uitgevoerd in het licht van de evaluatie van de Woningwet en de sociale huursector die momenteel plaats vindt. In 2019 zal er dan een Kamerdebat volgen. Huisvesting is een basisrecht, waarmee iedere Nederlander te maken heeft. Wat zijn de oorzaken en achtergronden van de neerwaartse lijn die lijkt ingezet,  hoe is het gesteld met maatschappelijke onderwerpen als integratie en segregatie en dreigt er een nieuwe huizenbubbel ? 

ANDERE RECENTE PUBLICATIES TE VINDEN OP DE PAGINA ‘ARTIKELEN’

 

–‘CASHLOZE SAMENLEVING: EEN HEILLOOS STREVEN’

–‘CONCENTRATIES VAN ERFELIJKE ZIEKTEN’

–‘DOORBRAAK PLACENTA-ONDERZOEK?’    

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van persoonlijke ervaringen en interesse: –Erfelijkheid (Genetica) –(Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid / –De digitale samenleving –Criminaliteit en cybercrime / –Christendom, Jodendom en Israël  –Ethiek en geloof /  –De positie van de overheid / Grondrechten, –Global issues / Grensoverschrijdende problemen –Media en samenleving / Historische gebeurtenissen

Illustratie en foto’s:  Omslag van het Hoofdrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties ‘Ver van huis’. Bron Tweede Kamer der Staten-Generaal.  Geld Jaap Spaans. Robot Nationale Beeld Bank (NBB) Betastock

PRIVACYVERKLARING IN HET LICHT VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING VAN 25 MEI 2018

Het beheer van deze website is een activiteit van een natuurlijk persoon, zonder economische motieven en conform artikel 2 onder c van de AVG en punt 18 van de wetgevingshandelingen AVG . De publicaties op deze site vloeien voort uit interessegebieden, waarbij ik tijdens mijn werkzame leven en als betrokken burger in het algemeen werd en word bepaald. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt. De invoering van de AVG, tevens gelet op artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet (anti-spamartikel), hebben mij doen besluiten te stoppen met de verspreiding van een nieuwsbrief en tevens de contactmogelijkheden op deze website te beëindigen. Alle publicaties en foto’s worden AVG gescreend op herleidbare (persoons)gegevens, eventuele toestemming en portretrecht! Nadeel daarvan is dat er op de pagina ‘Over mij’ veel persoonlijke foto’s  worden geplaatst.

Ik vind het belangrijk mijn publicaties goed te onderbouwen met bronnen en correct en fatsoenlijk taalgebruik aan te houden!