Zie de Privacyverklaring onderaan. Deze website wordt beheerd zonder commerciële motieven. Ik ben 71 jaar, gepensioneerd en vanuit mijn levensbeschouwing publiceer ik over actuele onderwerpen op de pagina ‘Artikelen’. De nadruk ligt meer op persoonlijke ervaringen dan dogmatiek. Boeken zijn niet meer leverbaar!

BESLISSING EUROPARLEMENT OVER MIJN PETITIE: Nadat mijn verzoek aan het Europarlement voor centralisering van placenta-onderzoek en de instelling van een Europees Placenta Project ontvankelijk is verklaard, is dit voorgelegd aan de Europese Commissie. Besloten is dat mijn petitie een vervolg krijgt. Ik heb inmiddels een Engelstalige versie binnen. Binnenkort verschijnt over dit onderwerp een uitgebreide publicatie/artikel. Voor de betreffende beslissing van 10 april 2019 zie de volgende link en het achtergrondartikel over placenta-onderzoek op de pagina Artikelen: EuroparlementPETIVervolgtraject

LAATSTE BLOGS: ‘Contant geld blijft noodzakelijk bij calamiteiten en voor kwetsbare groepen in de samenleving’ en ‘Dodenherdenking 2019: Hoe Joodse patiënten van ‘s-Heerenloo werden overgebracht naar Westerbork en Sobibor’ (Foto monument zie blog). 

LAATSTE ARTIKELEN (ZIE ARTIKELEN):

–‘TRENDS 5: LEEGLOOP KERKEN EN BEHOEFTE AAN ZINGEVING’

De Zuiderkerk in Hoogeveen overleefde de zware downburst (extreem natuurverschijnsel) van 14 juni 2007, maar bezweek onder de slopershamer

 

–‘TRENDS 4: VAN BAYBYBOOMERS TOT MILLENIALS’

–‘INDRINGEND PLEIDOOI VOOR EEN EUROPEES PLACENTA PROJECT’

–‘TRENDS 3: ADIEU ZORGELOZE VERZORGINGSSTAAT’ 

De verzorgingsstaat staat onder druk. In ‘Adieu Zorgeloze Verzorgingsstaat’ worden nationale en grensoverschrijdende uitdagingen belicht , waarmee de samenleving anno 2019 wordt geconfronteerd en waarvoor al decennialang via onderzoek en publicaties is gewaarschuwd. Drie kernonderwerpen  waarmee iedereen te maken heeft staan daarbij centraal, namelijk Huisvesting, Veiligheid en Zorg. 

Onderwerpen waarover ik publiceer op grond van persoonlijke ervaringen en interesse: –Erfelijkheid (Genetica) –(Mantel)Zorg, ziekte en gezondheid / –De digitale samenleving –Criminaliteit en cybercrime / –Christendom, Jodendom en Israël  –Ethiek en geloof /  –De positie van de overheid / Grondrechten, –Global issues / Grensoverschrijdende problemen –Media en samenleving / Historische gebeurtenissen

Foto uitreiking boek Een Golf van Geweld aan burgemeester Deetman (1999). Omslag rapport Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ©WRR

PRIVACYVERKLARING IN HET LICHT VAN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING: Het beheer van deze website is een activiteit van een natuurlijk persoon, zonder economische motieven en conform artikel 2 onder c van de AVG en punt 18 van de wetgevingshandelingen AVG . De publicaties op deze site vloeien voort uit interessegebieden, waarbij ik tijdens mijn werkzame leven en als betrokken burger werd en word bepaald. Er worden geen persoonsgegevens verwerkt. De invoering van de AVG, tevens gelet op artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet (anti-spamartikel), hebben mij doen besluiten te stoppen met de verspreiding van een nieuwsbrief en tevens de contactmogelijkheden op deze website te beëindigen. Alle publicaties en foto’s worden AVG gescreend op herleidbare (persoons)gegevens, eventuele toestemming en portretrecht! Nadeel daarvan is dat er op de pagina ‘Over mij’ veel persoonlijke foto’s  worden geplaatst.

Ik vind het belangrijk mijn publicaties goed te onderbouwen met bronnen en correct en fatsoenlijk taalgebruik aan te houden!