-Onderwerpen 2018: Vooruitblik

Iedereen een goed en gezegend jaar 2018 gewenst. Op mijn persoonlijke website en de website Bijbel en Overheid  zal ik dit jaar DV onder andere aandacht besteden aan de volgende onderwerpen, die een relatie hebben met ethiek en levensbeschouwing:
–Nieuwe Europese privacywetgeving
–Gezichtsherkenning
–Gemeenteraadsverkiezingen + referendum ‘Sleepwet’
–Hoogeveensche Courant (HC) gefuseerd
–Uitbreiding briefgeheim
–Placenta-onderzoek recent nieuws
–Wet zeggenschap lichaamsmateriaal
–Einde Eerste Wereldoorlog
–Israël 70 jaar
–Rechtshandhaving
–Uitspraak ‘Gluurverhoging’ voor 3e keer uitgesteld

–Nieuwe Europese privacywetgeving. De wet die uitvoering geeft aan de Algemene verordening gegevensbescherming is medio december bij de Tweede Kamer ingediend. Doel van deze Europese verordening is verdergaande harmonisatie van de regels rond de bescherming van persoonsgegevens en de bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de EU. De verordening treedt op 25 mei 2018 in werking. Op hetzelfde tijdstip zal de Uitvoeringswet in werking moeten treden. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens zal dan worden ingetrokken. Tot 25 mei geldt een overgangsregeling, zodat de samenleving zich kan voorbereiden en instellen op de vergaande veranderingen. Dat zal aanzienlijke aanpassingen vereisen, die worden onderschat.

–Gezichtsherkenning. Politie en andere opsporingsdiensten zullen steeds vaker gebruik gaan maken van gezichtsherkenning om personen via slimme camera’s te identificeren. Moderne technieken zijn nodig als antwoord op delicten die de samenleving ontwrichten zoals terreur, georganiseerde criminaliteit en cybercrime. Er is echter ook een keerzijde. Moderne biometrische identificatiesystemen op basis van stem- of gezichtsherkenning kunnen personen identificeren, zonder dat men ervan op de hoogte is. Dat is voor de rechtshandhaving legitiem want gezichten zijn doorgaans niet bedekt en uniek, maar de systemen hebben ook de potentie om op universeel niveau massaal burgers te identificeren ook voor andere doeleinden. Daarbij dienen regels van zorgvuldigheid in acht te worden genomen. Ik zal er zeker aandacht aan besteden, maar verwijs tevens naar het dossier ‘Cameratoezicht’ van toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP), te vinden op de website.

–De gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. In toenemende mate is er discussie over de zwaarte van de taak van gemeenteraadsleden en lokale integriteitskwesties. In maart is er tegelijk met de verkiezingen een referendum over de wijziging van de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (Sleepwet in de volksmond).

–In mijn woonplaats Hoogeveen is de Hoogeveensche Courant (HC) overgenomen door (gefuseerd met) de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC) die onder andere uitgever is van het Dagblad van het Noorden. Ik heb altijd enige scepsis t.a.v. schaalvergroting door de media. Wekelijks neem ik een aantal keren de dagbladen door in de bibliotheek. Steeds vaker zie ik dat reportages letterlijk worden overgenomen dan wel aangekocht door verschillende dagbladen, waaronder ook christelijke. Monopolyposities kunnen verschralend werken en de kwaliteit van het nieuws beïnvloeden. Ik hoop oprecht dat de HC haar taak als waakhond van de democratie op lokaal niveau recht blijft doen.

–Er wordt gewerkt aan een voorstel om het briefgeheim in de Grondwet uit te breiden naar digitale communicatie. Aangezien voor een grondwetswijziging twee derde meerderheid in het parlement is vereist, kan dit een langdurig proces worden. Het zogenaamde overwegingswetsvoorstel is al door de 1e Kamer aangenomen (nr. 33989).

–De internetconsultatieronde voor de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal leerde al dat de gevolgen van deze wet groot kunnen zijn. Het is belangrijk dit democratische proces goed te volgen.

–Placenta-onderzoek. Degenen die mij kennen weten wel waarom ik de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar de placentafunctie nauwgezet volg. Recent werd nieuw onderzoek gepubliceerd over de mogelijke relatie tussen problemen met de placenta en stoornissen in het autisme spectrum. Onderzoek is te vinden onder de zoekterm ‘The association between placental histopathology and autism spectrum disorders’. De resultaten bevestigen de visie die ik heb verwoord in mijn boek ‘Het Placenta Mysterie’. 

–In 2018 is het een eeuw geleden dat de Eerste Wereldoorlog (WO1) of Grote Oorlog werd beëindigd. Ik zal er een aantal publicaties aan wijden, vooral gericht op belichting van het onderwerp ‘oorlog en vrede’ vanuit geloof en levensbeschouwing met centraal de vraag of de mensheid in staat is op eigen kracht een rechtvaardiger wereld te verwezenlijken dan wel dat er sprake is van gebrokenheid en er een ingrijpen van Hogerhand noodzakelijk is.

–In april bestaat de staat Israël 70 jaar. Voor velen was dit een vervulling van profetische Bijbelgedeelten, terwijl anderen Israël in toenemende mate beschouwen als een bedreiging voor de wereldvrede. Feit is dat het landje in het Midden-Oosten, dat kleiner is dan Nederland, onderwerp is van een permanente mondiale focus en overbelichting, wat weer de vraag oproept: HOE KAN DIT?

–Politiechef Erik Akerboom deed onlangs in een dagblad interview de uitspraak ‘We hebben vijf jaar lang stilgestaan’. Vanzelfsprekend ook in 2018 veel aandacht voor het onderwerp rechtshandhaving in de ruimste zin van het woord.

–De uitspraak in de rechtszaak tegen de Gluurverhoging die gisteren 27 december werd verwacht, is voor de derde keer uitgesteld. De uitspraak wordt nu verwacht op 7 februari. Dat heeft de rechtbank in Den Haag laten weten. Het voortdurende uitstel is tekenend voor de grote belangen die op het spel staan. Stel dat de rechter oordeelt dat het afstaan van belastinggegevens in strijd is met de doelbinding in de Wet bescherming persoonsgegevens, dan kunnen de maatschappelijke gevolgen groot zijn. Als lid van de Woonbond wacht ik in spanning het oordeel van de rechter af. Zie ook mijn blog  met nadere informatie hierover op de website Bijbel en Overheid

 

Foto ‘klaproos in oorlogsgebied’: Klaas Buikema