BLOG

Op 15 december 2016 is mijn eerste blog verschenen op deze pagina. Blogs blijven ongeveer een maand staan.

Onderwerpen in oplopende volgorde van datum:

–Onderzoek DNB: Contant geld blijft noodzakelijk (15/5/2019)

–Hoe Joodse patiënten van ‘s-Heerenloo werden overgebracht naar Westerbork en Sobibor (27/4/2019)

–Naar een landelijke Inspectiedienst? (16/4/19)

–Kamer: Gezondheidsonderzoek voor invoering 5G netwerk

–Niet taalvaardig in het stemhokje (26/3/19)

–30 jaar Wereldwijd Web (WWW) 12/3/2019

–De opmars van Biometrische Identificatie 6/3/2019

Onderzoek DNB: Contant geld blijft noodzakelijk 15/5/2019
In een persbulletin van 13 mei 2019 informeerde De Nederlandsche Bank (DNB) de burgers over de kwaliteit van ons geld. Onderzoek van de DNB leert dat de meeste Nederlanders nog altijd bankbiljetten en munten bij zich hebben en dat het vertrouwen in de echtheid van eurobiljetten blijft groeien. Alleen de kwaliteit van het EUR 5-biljet laat te wensen over. Er is weliswaar een terugloop in het gebruik van contant geld, maar veruit de meeste Nederlanders hebben nog bankbiljetten (83%) en munten (90%) op zak. DNB peilt dit, en andere zaken rond de beleving van contant geld, elke twee jaar onder het Nederlandse publiek. Minister van Financiën Hoekstra ging in een vraaggesprek op RTLZ van 14 mei 2019 in op de conclusies van het onderzoek. Hij gaf aan dat ondanks de digitalisering van het betaalsysteem contant geld nodig blijft, bijvoorbeeld bij calamiteiten en stroomstoringen. De minister gaf tevens aan dat contant betalen nodig blijft voor de burgers die de digitalisering van de samenleving niet bij kunnen houden, bijvoorbeeld kwetsbare groepen onder senioren en mensen met een beperking. Het is te prijzen dat de minister dit zo expliciet aangeeft. Rechten foto gebouw DNB: DNB

Hoe Joodse patiënten van ‘s-Heerenloo werden overgebracht naar Westerbork en Sobibor 27/4/2019
We leven in een periode van vieringen en herdenkingen. Voor mij is de dodenherdenking van de komende week een periode van bezinning. Soms zijn er gebeurtenissen waarvan je niet begrijpt dat ze mogelijk zouden zijn. Zoals het volgende drama dat zich op 10 april 1943 voltrok bij de Stichting ’s-Heerenloo te Ermelo, waar mijn echtgenote een aantal jaren werkte in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Twaalf patiënten met een verstandelijke beperking werden die dag afgevoerd naar Kamp Westerbork. In het herinneringsboek Herlevend Verleden wordt indringend beschreven hoe deze tragedie zich voltrok. Reeds begin april 1943 was er het gerucht, dat de Joodse ‘kinderen’ gedeporteerd zouden worden. Het veroorzaakte veel onrust onder het personeel. Op 9 april kwam het bericht, dat de Joodse bewoners de volgende dag bij het hoofdgebouw klaar moesten staan. Daar stond een bus gereed om hen naar Westerbork te vervoeren. ‘Er waren ‘moeilijke kinderen’ bij, waar de Duitsers bang voor waren. Daarom moest er een zuster mee’ (citaat). Diezelfde dag nog werden ze afgeleverd bij de poort van het kamp Westerbork. Een van de Joodse bewoners, Jaap Cohen, bleef gespaard omdat hij zich in een klerenkast kon verstoppen. Hij ligt begraven op de begraafplaats van ’s Heeren Loo (zie foto’s). Op 13 april werden de twaalf vanuit Westerbork, via het spoortraject Assen-Groningen-Nieuweschans, overgebracht naar het vernietigingskamp Sobibor. Op 16 april 1943 kwamen zij daar aan en werden direct omgebracht. De moord op deze kwetsbare medemensen was een van de excessen uit een oorlog die we achter ons hebben gelaten, maar NOOIT MEER mogen vergeten. Dat de omstandigheden tijdens de transporten in overvolle, slecht geventileerde goederenwagons erbarmelijk waren, was duidelijk. Ik moet bekennen dat mijn inlevingsvermogen tekort schiet, om ook maar enigszins te begrijpen, hoe zwaar het lijden van deze kwetsbare medemensen tijdens die dagenlange treinreis moet zijn geweest.

Geselecteerd vanwege hun Jood-zijn
Dergelijke tragedies leren waartoe de mens in staat is. Naar macht hongerende en door haat gedreven individuen en regimes, deinsden er zelfs niet voor terug om kwetsbare en zieke mensen, die geen enkele bedreiging konden vormen, te vernietigen. Voor het personeel was het een afschuwelijke ervaring. De Joodse patiënten werden administratief geselecteerd uit de andere patiënten van de zorginstelling, op basis van hun Jood-zijn. Het was geen incident. Op 22 en 23 januari 1943 waren al 1069 Joodse patiënten, hun verplegers en artsen van de psychiatrische instelling Het Apeldoornsche Bosch in Apeldoorn, afgevoerd naar de vernietigingskampen. Voor de Joodse bewoners van ’s Heeren Loo is in Ermelo een monument met namen opgericht bij het hoofdgebouw (zie foto’s) . In Apeldoorn werd in een park een monument onthuld voor de tragedie die daar plaats vond (zie foto’s). Verootmoediging en bezinning zou ons christenen, de politieke leiders in Europa en anderen sieren. ‘NOOIT MEER’ mag nooit uit onze herinnering verdwijnen en zeker niet in een tijd dat het antisemitisme wereldwijd toeneemt. Wij kregen zelf een kind met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Een kwetsbaar kind, dat echter veel liefde en genegenheid geeft aan zijn omgeving. Wellicht daardoor voelen wij ons extra betrokken bij de hiervoor beschreven gebeurtenis. Wij bezochten regelmatig het graf van Jaap Cohen op het stichtingsterrein. Door omstandigheden is dat nu moeilijk. Maar ze blijven herinnerd in onze gedachten.

Naar een landelijke Inspectiedienst?

Onlangs gingen stemmen op om meer structuur te krijgen in het grote aantal toezichthouders en inspectiediensten dat ons land telt. Inspectiediensten zijn belangrijker dan veel burgers denken. Zij houden toezicht op onder andere onze leefomgeving, de kwaliteit van ons voedsel, de privacy, consumentenbelangen en veiligheid. Ik werkte jarenland voor een inspectiedienst en onderken de bezwaren van de versnippering van toezicht en de vaak te sterke binding met een departement. Het kan best efficiënter. Aan een landelijke dienst kleven echter ook zwaarwegende nadelen. In een toekomstige TREND publicatie zal ik dieper ingaan op dit onderwerp. Foto persoonlijk archief. Controle wegvervoer Rijksverkeersinspectie

Kamer: Gezondheidsonderzoek voor invoering 5G netwerk

Alles wordt in gereedheid gebracht om het 5g netwerk voor mobiele communicatie in te voeren. Maar er moeten nog prangende vragen worden beantwoord. Zijn de partners in het project voldoende betrouwbaar waar het de privacy betreft en zijn er mogelijke gezondheidsrisico’s. Hoewel er volgens veel deskundigen geen bewijs is dat elektromagnetische straling van invloed is op de volksgezondheid, zijn de meningen daarover verdeeld. Er zijn wetenschappelijke onderzoeken die wijzen op een mogelijke samenhang van straling met hersentumoren, de ziekte van Alzheimer en onvruchtbaarheid bij mannen. In bepaalde landen zijn er regels voor gebruik van mobiele apparatuur door jonge kinderen. Het G5 netwerk zal leiden tot een sterke toename van zendmasten en een aantal Kamerleden dringt daarom aan op een gedegen onderzoek van de Gezondheidsraad naar mogelijke gezondheidsrisico’s. De zorgen worden niet voor het eerst geuit. Op 5 juni 2018 stelde een Kamerlid van D66 in een debat ook vragen over mogelijke risico’s van het G5 netwerk. In het licht van het voorzorgsprincipe is het zeer gewenst dat zo’n breed onderzoek er komt. Dat zal niet gemakkelijk worden. De maatschappelijk-economische belangen zijn groot, omdat computertechnologie steeds dominanter wordt in de samenleving. We kunnen simpelweg niet meer zonder. In het verleden waren er ook protesten van mensen in buitengebieden, die onvoldoende mobiel bereik hadden. Ruim 10 jaar geleden werd in mijn woonplaats al een scherpe discussie gevoerd over de gezondheidsrisico’s van zendmasten. De vraag is dan ook of een onderzoek tot grote veranderingen zal leiden.

Niet taalvaardig in het stemhokje (26/3/19)

Afgelopen week vonden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en de waterschappen. Als bewindvoerder van een familielid dat niet taalvaardig is hadden we de kandidatenlijst doorgenomen, zodat de kiesgerechtigde wist op wie hij naar eigen keuze zou stemmen. Het kiesrecht is een belangrijk grondrecht, ook voor burgers met een beperking. Probleem is dat er geen begeleiding mag zijn in het stemhokje. Geen probleem als de lijst overzichtelijk is en niet al te uitgebreid. Dat was deze keer niet het geval. In het stemlokaal nogmaals goed de lijst bekeken waarna er kon worden gestemd. Hopelijk zijn de kandidaten gekozen op wie de burger waarover ik het heb van plan was te stemmen. Ik sluit niet uit dat het mis ging. Uit gesprekjes met taalvaardige burgers kwam al naar voren, dat men de lijsten ingewikkeld vond en veel kandidaten onbekend waren. Ik kan mij de kritiek dan ook voorstellen. Het wordt tijd dat de overheid toestaat dat mensen met een beperking die niet taalvaardig zijn, bijvoorbeeld wegens een verstandelijke beperking, tot in het stemhokje worden begeleid. Ongetwijfeld zal er dan weleens iets mis gaan. Dat nadeel weegt echter niet op tegen het voordeel van erkenning en goed burgerschap voor iedereen.

30 jaar Wereldwijd Web (WWW)

Vandaag 12 maart 2019 is het dertig jaar geleden dat het Wereldwijde Web (WWW) het levenslicht zag. Het was een ontdekking van de Brit Tim Berners Lee, die werkzaam was voor het Europese onderzoeksinstituut CERN in Zwitserland (logo geplaatst met toestemming Press Office CERN). In drie decennia heeft het WWW de wereld veroverd en is niet meer weg te denken in onze moderne, door computertechnologie en digitalisering gedomineerde samenleving. Groot is het aantal voordelen van dit systeem van gekoppelde computers op het gebied van communicatie, wetenschappelijk onderzoek, efficiency etc. etc. Zonder WWW zou er chaos ontstaan.
Inmiddels worden ook de zwaarwegende nadelen duidelijk. Cybercriminaliteit als hacking en phishing maken wereldwijd miljoenen slachtoffers. Een deskundige verklaarde ter gelegenheid van dit jubileum op televisie, dat we door het WWW ook kwetsbaar zijn geworden, bijvoorbeeld omdat wapensystemen kunnen worden gemanipuleerd en vitale infrastructuur op afstand kan worden lamgelegd. De risico’s hiervan zijn lang onderschat maar de mensheid wordt wakker. Zie ook mijn boek ‘De Cybersamenleving’ hoofdstuk 8, dat gratis kan worden gedownload op de pagina ‘Boeken en oude publicaties’ van deze website. Een andere deskundige meende dat de sterke opkomst van nieuwe politieke partijen mede een gevolg is van moderne media, waardoor grote groepen burgers rechtstreeks kunnen worden benaderd buiten de gevestigde journalistiek om. De kritiek begrijp ik, maar kwam ook wat klaagzangerig over. De overwegend progressieve media zien zich kennelijk in hun monopolistische positie bedreigd. CERN besteedt op 12 maart aandacht aan dit onderwerp, waarvoor ook de ontdekker is uitgenodigd.

De opmars van Biometrische Identificatie
Toen ik 18 jaar geleden mijn boek over biometrische identificatie publiceerde, beschreef ik de enorme gevolgen die biometrie zou hebben op de samenleving. In 1999 had ik uitgebreid gecorrespondeerd over de ethische gevolgen van deze ontwikkeling met politici en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Inmiddels zijn moderne vormen van biometrische identificatie op basis van vingerafdruk, gezichts- en spraakherkenning niet meer weg te denken.
Die ontwikkeling zal doorzetten en roept vragen op zoals waar de grenzen liggen. Interessant in dat verband was dat een rechter in de VS bepaalde dat politieagenten of opsporingsautoriteiten verdachten niet mochten dwingen om hun telefoon of andere apparaat te ontgrendelen via gezichtsherkenning, irisscan of een vingerafdrukscan. Een verdachte is niet verplicht mee te werken aan zijn of haar eigen veroordeling. Zo’n bericht moet wel worden genuanceerd, want bij verdenking van rijden onder invloed mag een ademtest worden afgenomen en ook mag in bepaalde gevallen DNA worden afgenomen. Dat is in veel landen expliciet vastgelegd in wetgeving. Ook in ons land deed zich een vergelijkbare situatie voor. Onlangs oordeelde een rechter dat een verdachte in een phishing- en bankfraudezaak zijn telefoon moest laten ontgrendelen. Volgens de rechter waren minder ingrijpende middelen om de telefoon te ontgrendelen niet voorhanden. Biometrie met name de snelle groei van gezichtsherkenning zal nog vaak in de media worden belicht. We volgen het met belangstelling.