BLOG

Deze pagina is onlangs gewijzigd. Eerder verschenen enige publicaties over de lokale media en grondrechten. HCPublicatiesLokaleMedia

Op 15 december 2016 is mijn eerste blog verschenen op deze pagina. Blogs blijven ongeveer een maand staan.

Onderwerpen in oplopende volgorde van datum:

–CHURCHILL EN BREXIT 16/1/2019

–Tevredenheidsonderzoeken 13/1/2019

–DWDD en de toekomst 6/1/2019

–‘De tanks zijn terug’ 26/12/2018

–CHURCHILL EN BREXIT
Een jaar na de Tweede Wereldoorlog, in september 1946, hield Winston Churchill in Zurich zijn indrukwekkende rede over de toekomst van Europa. Hij waarschuwde voor de Sovjet-expansie en bepleitte een ‘Verenigde Staten van Europa’ met als kern Duitsland en Frankrijk. Groot Brittannië zou volgens hem geen deel moeten uitmaken van zo’n  Verenigd Europa, maar wel moeten meewerken aan de uitvoering van het project. In de decennia die volgden heeft Europese samenwerking  geleid tot een langdurige periode van vrede, welvaart en rust, maar die tijd lijkt voorbij. De Brexit veroorzaakt veel onrust en als simpele burger valt mij op het gebrek aan inzicht. Het Brexit-referendum werd gehouden op grond van foutieve en onvolledige communicatie naar de Britse burgers.  Wie sprak er bijvoorbeeld in de aanloop naar het referendum over mogelijke problemen rond de grens tussen Ierland en Noord Ierland. Pas na de uitslag van het referendum ging men nadenken over de gevolgen. Een ding staat vast. In een snel globaliserende wereld bepaalt een aantal wereldmachten de politieke, militaire en straks ook de economische verhoudingen. Een hopeloos verdeeld Europa zal de slag op het wereldtoneel verliezen, als er geen doortastend beleid komt. De geschreven en gesproken speech van Churchill is te vinden op de website www.churchill-in-zurich.ch

TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN
Het zal ruim een jaar geleden zijn dat ik via de mail een tevredenheidsonderzoek ontving. Het ging over een telefonisch contact, dat ik met een onderneming had gehad over een zorgproduct. Een paar dagen na het invullen van de enquête werd ik gebeld door de medewerkster met wie ik contact had gehad met de vraag: ‘Waarom hebt u mij maar een 7 gegeven?’. Ik was uitermate verbaasd, want in de regel worden dergelijke enquêtes anoniem verwerkt. In dit geval kwam er als complicerende factor bij, dat ik meerdere telefonische contacten had gehad met verschillende medewerkers en het  ook nog eens een contact betrof over iemand van wie ik bewindvoerder ben. Ik heb dat uitgelegd aan de aangeslagen medewerkster en haar ook verteld dat een 7 volgens mijn jeugdervaringen op school toch ruim een voldoende is. Maar kennelijk streeft men in deze complexe prestatiemaatschappij naar perfectie.

Het zou beter zijn als overheden, bedrijven en anderen hun bereikbaarheid eens kritisch onder de loep nemen. Het wordt steeds moeilijker om de eerstelijns communicatie barrières van callcenters te doorbreken. Veel burgers zijn daarover geïrriteerd en moeten hoge kosten maken en tijd investeren om contact te krijgen en antwoord op vragen. Burgers als kwetsbare ouderen en gehandicapten zijn daarvan vooral de dupe. Het gevolg is dat ik nog maar zelden inga op een verzoek om een tevredenheid enquête in te vullen. Ik weet dat ik geen uitzondering ben.

DWDD EN DE TOEKOMST
Met veel interesse keek ik op 2 januari 2019 naar het populair wetenschappelijke programma DWDD University. Het ging over genetica en de toekomst en om persoonlijke redenen heeft dit onderwerp mijn bijzondere belangstelling. De presentatie door wetenschapper professor doctor Robbert Dijkgraaf, ondersteund door enige wetenschappers, was duidelijk en zowel qua presentatie als communicatie van een hoog niveau. Volgens deskundigen staan we op een kantelpunt in de geschiedenis als het gaat om gezondheidszorg en levensverwachting. We zullen de komende decennia te maken krijgen met ingrijpende ontwikkelingen op het gebied van genetica zoals gentherapie, DNA-manipulatie CRISPR-Cas (een methode waarmee DNA gemodificeerd kan worden met grote precisie). Onvermijdelijk komen er fundamentele vragen op als ‘kan de mens bijvoorbeeld de hoge leeftijd van 1000 jaar bereiken of zelfs onsterfelijk worden?’. Wat mij bij dergelijke programma’s opvalt, is dat men per definitie uitgaat van de oerknal gevolgd door een evolutionair proces.

Gelukkig werd een eventuele onsterfelijkheid door een aanwezige deskundige gerelativeerd. De leeftijdslimiet zal rond de 120 jaar komen te liggen, de leeftijd die in de Bijbel een grote rol speelt. Mozes stierf op de leeftijd van 120 jaar waarbij de kanttekening moet worden gemaakt dat de oudvaders in de Bijbel 800 en zelfs 900 jaar oud werden (Genesis 5 en Deuteronomium 34). Om een aantal redenen heb ik ook mijn zorg over deze ontwikkeling en de snelheid waarmee die zich voltrekt. We stevenen af op een wereldbevolking van 8 miljard, waar die in mijn jeugd nog op 3 miljard stond. Nu al is er een enorm verschil tussen de rijke landen op de wereld als het gaat om de toegankelijkheid tot goede zorg. Volgens het Trendscenario van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 zullen de zorgkosten in ons land de komende jaren verdubbelen tot 174 miljard euro in 2040. De vele nieuwe ontwikkelingen werken kostenverhogend en de vraag komt dan op zullen die straks beschikbaar zijn voor alle mensen of slechts een wereldelite. Gelukkig uitte een van de deskundigen ook de waarschuwing dat dit belangrijke punt niet mag worden genegeerd. Daarnaast zijn er de ethische kanttekening di in dit proces een rol spelen. Omdat de gevolgen op termijn niet goed te overzien zijn, is Europa terughoudender in deze ontwikkeling dan andere landen met het risico dat een achterstand wordt opgelopen. We blijven het daarom volgen. Foto Jaap Spaans: DNA-streng in expositie oude dierentuin Emmen.

DE TANKS ZIJN TERUG
De tanks zijn terug meldden de media in december 2018. De geopolitieke verhoudingen op de wereld zijn dusdanig veranderd de afgelopen jaren, dat er een groeiende behoefte is aan tanks. en we leasen inmiddels Leopardtanks van Duitsland. Tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog in de jaren ‘70 had Nederland bijna 1.000 tanks. Zij vormden de ruggengraat van onze krijgsmacht. Met het vallen van de Berlijnse Muur en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het Warschaupact, verviel de belangrijkste dreiging (citaat *). Althans dat meenden veel politici. Vanaf dat moment nam het aantal tanks snel af.

De leiders van Europa dachten hun veiligheid te kunnen waarborgen door het uitvoeren van talrijke missies in Afghanistan, het Midden-Oosten en andere verre bestemmingen. Terrorisme was immers de nieuwe vijand in een snel veranderende wereld. Een belangrijk onderwerp werd daarbij verwaarloosd: het maken van gedegen profielen van potentieel sterke leiders als Trump, Poetin en Erdogan. Gelet op de geschiedenis hadden we voorbereid kunnen zijn en die nalatigheid wreekt zich nu in een hopeloos verdeeld Europa. Veel Europese landen zullen de defensiebudgetten met tientallen miljarden euro’s moeten verhogen om aan de NAVO normen te voldoen.  Geld dat ten koste zal gaan van investeringen in onder andere de zorg, veiligheid en het halen van klimaatdoelen. Door de herlevende Koude Oorlog, de nieuwe wapenwedloop, verschuivingen in het NATO bondgenootschap en een groeiende afhankelijkheid van Russisch gas en olie, zal de aandacht van Europa worden verlegd van het Midden-Oosten naar het Europese continent.  Het Midden-Oosten zal verder worden gedestabiliseerd. Door de aanwezigheid van Rusland en Iran in Syrië, schuift het zwaartepunt van het conflict daar langzaam maar zeker in de richting van Jeruzalem en de situatie kan escaleren tot een wereldwijd conflict van apocalyptische omvang. In een van de publicaties in de reeks ’Twaalf toekomstbepalende trends’, zal ik in 2019 dieper ingaan op dit onderwerp.

Als u benieuwd bent naar mijn visie op oorlog en vrede, verwijs ik naar de publicaties over WO1 en oorlog, ethiek en geloof op de pagina ‘Artikelen’. 

Foto’s: Als infanterist reed ik in 1972 tijdens herhalingsoefening in Ossendrecht mee op een Centurion tank. Tot woonwijk getransformeerde infanteriekazerne in Steenwijk. 
Bron: Website Defensie.nl ‘Leopard 2A6-gevechtstank’.